Descripció Pes
Elaboració del treball de fi de màster L'avaluació es fara mitjançant el judici d'un tirbunal específic que analitzarà l'artícle científic del estudiant. 40
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster El tribunal valorarà la presentació oral del treball, i la capacitat de defensa i discussió del resultats per par de l'alumne. 50
Treballs Es valorarà el projecte de tesis redactat per part de l'alumne, així com la seva presentació oral 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Al no haver-hi segona convocatòria, en cas de no superar l'avaluació, el tribunal indicarà al estudiant les raons i aspectes a millorar, per a que aquest, si és possible, pugui fer les correccions necessàries (entregar un nou treball escrit o repetir la presentació oral) abans de tancar l'acta única.