Tema Subtema
1. Introducció al disseny de bioreactors. 1.1. Reactors ideals.
1.2. Cinètica de les reaccions biològiques.
1.3. Disseny de bioreactors.
2. Transferència de matèria. 2.1. Concepte de difusió, llei de Fick i difusivitat.
2.2. Coeficient individual de transferència de matèria i coeficient global.
3. Operacions controlades per la transferència de matèria. 3.1. Equilibri líquid-vapor.
3.2. Destil·lació simple diferencial i contínua.
3.3. Rectificació en continu de mescles binàries: càlcul de columnes.
3.4. Absorció/desorció: equilibri, absorció d’un component.
3.5. Extracció sòlid-líquid.
4. Operacions controlades per transferència de matèria i energia. 4.1.Isotermes d'adsorció. Activitat d'aigua
4.2.Psicometria.
4.3.Deshidratació per convecció.
4.4.Disseny d’assecadors.
4.5.Liofilització.