Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES/20214121

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS/20214116
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR/20214115