Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.