Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Pràctiques a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, alguna de les eines d'avaluació informatitzades. Exercicis pràctics a través de les TIC.
Resolució de problemes, exercicis Proposta de realització d'exercicis a traves del Moodle que es resoldran a classe. Posteriorment es penjaran les resolucions.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.