Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Qüestionaris autocorregibles 20%
Resolució de problemes, exercicis Exercicis a entregar 30%
Proves mixtes Examen presencial 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria:

La nota es calculará: 20% (Autoavaluacions) + 30% (Activitats) + 50% (Examen de recuperació)