Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Pràctiques a través de TIC
0 1 1
Sessió Magistral
58 58 116
Resolució de problemes, exercicis
0 1 1
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves mixtes
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat