Objectius Competències
- Aplica els coneixements apresos al llarg del curs - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador. - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar. - Aplica les tècniques pròpies del camp estudiat en un projecte concret. - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte. - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia. - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audiència. AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6