DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CRIPTOLOGIA Codi 17012204
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
DOMINGO FERRER, JOSEP
Adreça electrònica josep.domingo@urv.cat
jordi.castella@urv.cat
Professors/es
DOMINGO FERRER, JOSEP
CASTELLÀ ROCA, JORDI
Web http://crises-deim.urv.cat/criptologia/
Descripció general Aprendre els fonaments del xifratge de dades i familiaritzar-se amb els principals algo-rismes de clau secreta i de clau pública. Obtenir una visió àmplia de les diferents apli-cacions de la Criptografia i estudiar els protocols utilitzats en cada cas. Adquirir nocions bàsiques de criptoanàlisi i del maneig de software criptogràfic.