IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16204002
Study programme
Grau de Finances i Comptabilitat
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Formació bàsica First Second
Modality and teaching language
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
ORTÍ GARCÍA, MARGARITA
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
E-mail jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
General description Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.