DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura LLENGUATGES ARTÍSTICS Codi 12204001
Ensenyament
Grau en Història
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SALCEDO MILIANI, ANTONIO ENRIQUE
Adreça electrònica antonio.salcedo@urv.cat
Professors/es
SALCEDO MILIANI, ANTONIO ENRIQUE
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions