DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS Codi 12204101
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
HOFMAN MATUSEVICH, VANINA YAEL
Adreça electrònica joaquin.ruizdearbulo@urv.cat
vaninayael.hofman@urv.cat
Professors/es
RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN
HOFMAN MATUSEVICH, VANINA YAEL
Web
Descripció general Estudi de la història del cinema, la fotografia i la televisió des del seu naixement a l'actualitat, amb especial incidència en temes com la seva conservació i actualitat i noves línies d'investigació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
 A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
 A10 Aplicar la didàctica de la Història.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.
Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l’art europeu produït en els segles que es tracten.
Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i començaments del segle XXI.
 A7 Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals.
 A10 Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

Continguts
Tema Subtema
1. Història de la fotografia
1.1. Els antecedents. La càmera fosca
1.2. Els primers fotògrafs
1.3. Del calotip al col·lodió humit
1.4. Fotografia de viatges i guerres
1.5. Els primers aficionats
1.6. La fotografia com a document social
1.7. Pictorialisme i Photo-Secession
1.8. Fotografia pura
1.9.La manipulació de la imatge: avantguardes
1.10. La fotografia a partir de 1945
2. Història del cinema
2.1. Europa abans de la Gran Guerra
2.2. El desenvolupament del cinema americà
2.3. El cinema soviètic
2.4. Estats Units en els anys 30 i 40
2.5. El cinema europeu d'entreguerres
2.6. El neorealisme italià
2.7. Hollywood als anys 50 i 60
2.8. La Nova Ona francesa
2.9. La renovació europea
3. Història de la televisió i de la imatge electrònica 3.1. Estatut tècnic-cultural de la televisió
3.2. La identitat estètica de la televisió
3.3. Els gèneres televisius
3.4. Cinema i televisió
3.5. Efectes socioculturals de la televisió
3.6. La televisió per satèl·lit i per cable
3.7. La videografia
3.8. La imatge infogràfica
3.9. La realitat virtual immersiva
3.10. La iconosfera contemporània
4. SEMINARIS 4.1. La fotografia i el cinema com a art
4.2. Anàlisi cinematogràfic (cinema i història)
4.3. Cerca del moviment
4.4. Llenguatge cinematogràfic
4.5. Conservació de la fotografia
4.6. Conservació del cinema
4.7. Integritat de l'obra cinematogràfica
4.8. Manipulació de la imatge
4.9. Relacions cinema i art
4.10. Cinema i dictadures
4.11. Gèneres cinematogràfics: Fantàstic
4.12. El documental
4.13. Videoart
4.14. Actualitat del cinema i la fotografia

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Seminaris
A4
A7
C3
44 23 67
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A7
A10
C3
2 15 17
Pràctiques de camp/sortides
A4
B4
B5
C2
5 35 40
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A7
2 17 19
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El professor introduirà el programa de l'assignatura, donarà les normes per fer els treballs, el llistat dels seminaris que es faràn, la forma d'obtindre i treballar els textos recomanats i les pautes a seguir durant el curs.
Seminaris Cada setmana es tractarà un tema relacionat amb la història del cinema i de la fotografia d'actualitat o de reforç del temari en forma de seminari, mitjançant conferència o visionat de films
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es donarà a través del moodle o la fotocopiadora cada setmana els temes bàsics de la història del cinema i la fotografia.
Pràctiques de camp/sortides S'assistirà a diverses projeccions i debats que es faran durant aquell quatrimestre d'entre la programació de l'Aula de Cinema, justificant l'assistència. A més es farà una sortida al Museu del Cinema de Girona.
Atenció personalitzada S'atendran i resoldran tots els dubtes i problemes plantejats pels alumnes sobre el temari de l'assignatura, seminaris i els treballs pràctics tant en hores de despatx com a l'aula.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor resoldrà en hores de tutoria al despatx tots els dubtes relacionats amb el programa, els seminaris, els textos donats i farà un seguiment dels treballs realitzats; així com totes les consultes que es realitzin per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A4
A7
C3
Es realitzarà una prova consistent en 30 preguntes sobre el temes vist a classe. 30%
Pràctiques de camp/sortides
A4
B4
B5
C2
S'assistirà a diverses projeccions i debats que es faran durant aquell quatrimestre d'entre la programació de l'Aula de Cinema, justificant l'assistència. A més es farà una sortida al Museu del Cinema de Girona. 30%
Proves objectives de tipus test
A7
Es realitzarà una prova consistent en 40 preguntes sobre el temari donat als alumnes. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria es realitzarà de la mateixa manera que la primera: una prova objectiva de tipus test amb preguntes sobre el temari i els seminaris (70%) més les pràctiques (30%).


Fonts d'informació

Bàsica

ALTMAN, Rick: Los géneros cinematográficos, Paidós , Barcelona, 2000.

BAZIN, André: ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1990.

BENET Vicente J.: La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine, Paidós, Barcelona, 2004.

BORDWELL, David (y otros): El cine clásico de Hollywood, Paidós, Barcelona, 1977.

CALBET, Javier y CASTELO, Luis: La fotografía, Acento, Madrid, 1997.

CASETTI, Francesco y di CHIO Federico: Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 1991.

CASETTI, Francesco: Teorías del cine, Cátedra, Madrid, 1994.

ELENA, Alberto: Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India, Paidós, Barcelona, 1999.

FONT, Doménec: Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980, Paidós, Barcelona, 2002.

GONZÁLEZ, Juan F.: Aprender a ver cine, Rialp, Madrid, 2004.

GUBERN, Román: Medios icónicos de masas, Historia 16, Madrid, 1997.

KEIM, Jean A.: Historia de la fotografía, Oikos-tay, Barcelona, 1971.

ROMAGUERA, Joaquim y ALSINA, Homero. (comps.): Textos y manifiestos del Cine, Cátedra, Madrid, 1993.

SÁNCHEZ NORIEGA, J. Luis: Historia del cine, Alianza, Madrid, 2002.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: Cine y vanguardias artísticas, Paidós, Barcelona, 2004.

SÁNCHEZ NORIEGA, J. Luis: Historia del cine, Alianza, Madrid, 2002.

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: Historia del cine, Historia 16, Madrid, 1997.

SOUGEZ, Marie-Loup: Historia del a fotografia, Cátedra, Madrid, 1999.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LLENGUATGES ARTÍSTICS/12204001
LITERATURA I SOCIETAT/12204011
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT/12204103

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent