DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) HISTÒRIA ANTIGA Codi 12204104
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Adreça electrònica jordi.diloli@urv.cat
samuel.sarda@urv.cat
Professors/es
DILOLI FONS, JORDI
SARDÀ SEUMA, SAMUEL
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumne conegui els processos de formació de les societats estatals mediterrànies i les diferents formes d’organització social, política i econòmica de les anomenades civilitzacions clàssiques: Grècia i Roma. Aquesta assignatura complementa la informació proporcionada a Societat i Cultura a l'Antiguitat per tal d’oferir una panoràmica complerta sobre el desenvolupament de les societats històriques Mediterrànies i del Proper Orient, incidint en cada un dels blocs culturals de forma diacrònica però relacionant-los sincrònicament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
 A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
 A6 Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
 A8 Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
 A2 Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la contemporaneïtat.
Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de la història.
Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus sistemes de relació.
 A4 Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
 A6 Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari de text o material afí.
Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites, numismàtica i arqueologia.
 A8 Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la història del territori.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
1.Grècia 1.- Introducció geogràfica i cronològica al món grec.
2.- El món Egeu durant l’Edat del Bronze.
3.- Les Cíclades.
4.- La civilització micènica.
5.- L’època fosca.
6.- Cultura i societat a la Grècia antiga.
2.Roma 1.- Introducció. El medi físic. Fonts per a l’estudi de la Història de Roma
2.- Protohistòria d’Itàlia
3.- La civilització etrusca.
4.- Roma arcaica. La monarquia.
5.- La República romana.
6.- El Principat d’August.
7.- L’Alt Imperi. Dinastia Juli-Claudia, Flàvia, Severs i Antonins.
7.- Les crisis del segle III

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A2
2 2 4
Sessió Magistral
A1
A2
A4
A6
A8
B4
40 54 94
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
A4
B4
C2
C3
C4
8 20 28
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A6
A8
B4
C2
C4
4 8 12
Atenció personalitzada
A1
6 2 8
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C4
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries L'assignatura es divideix en dos blocs, Grècia i Roma. La primera sessió de cada bloc serà una introducció a l'assignatura, metodologia, fonts d'informació i avaluació. Es realitzarà al primer dia de classe
Sessió Magistral Classes teòriques presencials.
Pràctiques de camp/sortides Obligatòries. Consistiran en la visita a museus, exposicions i/o jaciments arqueològics relacionats amb el temari de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es tractaran fonts històriques i literàries que facin referència a temes tractats a l'assignatura. Els alumnes hauran de conèixer l'àmbit geogràfic d'estudi i saber-lo representar sobre un mapa.
Atenció personalitzada Es procurarà que els alumnes tinguin un tracte directe amb el professorat per solucionar els problemes derivats del seu ensenyament en aquesta assignatura

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada s’efectuarà individualment o en grup. En el cas del grup, els objectius són bàsicament fomentar el treball en grup, l’expressió oral, la ressolució de problemes relacionats amb la investigació i l’adquisició de coneixements relacionats amb la recerca de la informació; els objectius de la tutoria individual consisteixen en l’orientació dels alumnes en el seguiment de l’assignatura, en l’adquisició de tècniques d’estudi i anàlisi adequades i en la seva trajectòria curricular.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
A4
B4
C2
C3
C4
S'avaluarà la participació a les pràctiques a partir d'un treball o de preguntes concretes. 20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A6
A8
B4
C2
C4
S'avaluarà el coneixement dels texts clàssics exposats a les classes magistrals mitjançant una prova de contextualització històrica dels mateixos (10 %). També s'avaluarà el coneixement geogràfic a través d'un mapa mut on s'hauran de situar diferents noms/topònims/etnònims (10 %). 20%
Proves de desenvolupament
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C4
Prova teòrica sobre les sessions magistrals i l'activitat de l'alumne associada a l'aprofundiment de les sessions magistrals 50%
Altres  

S'avaluarà l'assistència i participació

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació s'efectuarà de forma continuada per als alumnes que segueixin presencialment al menys el 80 % de les classes i participin de les activitats que es vagin generant. Les pràctiques de l'assignatura són obligatòries a tots els efectes.

A la segona convocatòria s´apliquen els mateixos criteris d'avaluació que a la primera.


Fonts d'informació

Bàsica

Considerem essencial el coneixement dels recursos electrònics a disposició dels alumnes, que es poden consultar a la biblioteca de la Facultat de Lletres.

Bibliografia.

BLÁZQUEZ, J.M.; LÓPEZ MELERO, R.; SAYAS, J. J. (1989): Historia de Grecia antigua. Ed. Cátedra. Madrid.

FINLEY, M.I. (1980): Los griegos en la antigüedad. Ed. Labor.

HORNBLOWER, S. (1985): Historia de las civilizaciones clásicas. El mundo griego (479-323 a.C.). Ed. Crítica, Barcelona.

LOZANO, A. (1992): El mundo Helenístico. Ed. Síntesis.

MORKOT, R. (1996): The Penguin Atlas of Ancient Greece. Ed. Penguuin Books, London.

                  (1999): Atlas de la Grèce antique. Ed. Autrement, Paris.

OSBORNE, R. (2001): La formación de Grecia (1200-479 a.C.). Ed. Crítica, Barcelona

OSBORNE, R. (2002): La Grecia clásica. Ed. Crítica, Barcelona

POMEROY, S.; BURNSTEIN, S.; DONLAN, W.; TOLBERT, J. (2002): La antigua Grecia. Historia política, social y cultural. Ed. Crítica, Barcelona.

RUZÉ, F., AMOURETTI, M.C. (1987) El mundo griego antiguo, Ed. Akal, Madrid

ALFÖLDY, G. (1987) : Historia social de Roma.  Alianza Editorial. Madrid.

CHRISTOL, M.; NONY, D. (1988) :  De los origenes de Roma a las invasiones bárbaras. Ed. Akal. Madrid.

GARNSEY, P.; SALLER, P. (1991): El imperio romano. Economía, sociedad y cultura. Ed. Crítica, Barcelona.

GRANT, Michael (2002) Atlas Akal de Historia Clásica. Del 1700 a.C al 565 d.C., Ed. Akal, Madrid.

GRIMAL, P. (1981) Diccionario de Mitología Griega y Romana, Ed. Paidós, Barcelona.

KOVALIOV, S.I. (1973) : Historia de Roma. Ed. Akal. Madrid.

A.A.V.V. (1991) : Historia de las mujeres en Occidente. La Antigüedad, Ed. Taurus, Madrid.

ROLDAN, J.M. (1995): Historia de Roma. Ediciones Universidad de Salamanca.

ROSTOVTZEFF, M.I. (1972): Historia social y económica del Imperio Romano. (2 vols.) Editorial Espasa- Calpe. Madrid.

Complementària , www.culture.gr/, ,
, www.ypai.gr/atlas/defaut_uk.asp, ,
, www.perseus.tufts.edu, ,

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
HISTÒRIA MEDIEVAL/12204105
HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA/12204202
PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA/12204224
HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA/12204223
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA/12204257
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA/12204256

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ARQUEOLOGIA/12204111

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT/12204004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent