DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) HISTÒRIA MODERNA Codi 12204106
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Adreça electrònica jose.fabregas@urv.cat
judit.vidal@urv.cat
Professors/es
FABREGAS ROIG, JOSÉ
VIDAL BONAVILA, JUDIT
Web
Descripció general El contingut es refereix als principals esdeveniments polítics, econòmics i socials, que es van produir a Europa i zones d'influència dels països europeus des del segle XV fins el trencament de l'Antic Règim.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
 A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 A8 Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.
 A2 Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la contemporaneïtat.
Coneix l'estructura diacrònica de la història.
Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de la història.
 A8 Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B5 Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

Continguts
Tema Subtema
1. Les monarquies europees a inicis de l'época Moderna. - El pas de l'Edat Mitjana a l'Edat Moderna
- Característiques de les noves monarquies
- Alguns exemples: França, Anglaterra, Espanya...
2. L'Imperi de Carles V. - Concepte d'Imperi
- Política de Carles V: Política interior i exterior.
- Conclusions
3. El món musulmá. L'Imperi turc. - Europa i el món islàmic. L'expansió turca
- Carles V, Felip II i els turcs
- Decadència turca i noves orientacions de Felip II
4. La questió holandesa. Les Províncies Unides (1559-1609). - La legalitat del concepte patrimonial
- Plantejaments econòmics
- L'actuació política
5. La Decadència dels Àustries. Una guerra de 30 Anys. - Antecedents
- Etapes del conflicte
- Conclusions
6. L'ordenament de Westfàlia - Com s'arriba a Westfàlia
- L'esperit de Westfàlia i la influència a les superestructures
- Consequències i interpretació
7. Predomini francès: Lluís XIV - Bases prèvies de l'expansió de França a la 2a. meitat del S.XVII
- Política imperialista de Lluís XIV
- Conclusions de la política exterior de Lluís XIV
8. Resistències i revolucions: l'exemple d'Anglaterra en el s.XVII. - Condicionants de la societat anglesa
- Precipitants i disparadors
- La dictadura de Cromwell i la restauració dels Estuard

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0 2
Treballs
A6
A11
B3
B4
4 16 20
Atenció personalitzada
B6
2 0 2
 
Proves mixtes
A1
A2
52 74 126
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Treballs Comentari de mapes històrics. A les classes pràctiques es donaran orientacions per a la seva elaboració i es comentaran textos, gràfics, mapes i pel·licules de temàtica històrica.
Atenció personalitzada Atenció a l'alumnat en aquells dubtes que puguin sorgir.

Atenció personalitzada
Descripció
Serviran per a orientar l'alumnat i aclariment de dubtes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
A11
B3
B4
Comentari de mapes, textos i pel·licules de temàtica històrica. Treball d'arxiu 45%
Proves mixtes
A1
A2
Dues proves , una a meitat de quadrimestre i l'altra al final. L'alumnat desenvoluparà dues qüestions de resposta àmplia a triar d'entre tres (70%) i tres preguntes relacionades amb uns textos que s'indicaran (30%). Per aprovar el curs s'han d'aprovar o assolir la mitjana de les dues proves (la nota mínima d'una de les proves ha de ser 4). 50%
Altres  

Assistència i participació

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria l'alumnat desenvoluparà dues qüestions de resposta àmplia a triar d'entre tres (70%) i tres preguntes relacionades amb uns textos escollits pel professor a inici de curs (30%).
Els treballs proposats s'hauran de presentar igualment. per tant es manté la distribució de percentatges de les diferents metodologies.


Fonts d'informació

Bàsica

CHALINE, Olivier. Le règne de Louis XIV. Ed. Flammarion. París, 2005.

DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo Règimen y los Austrias. Alianza Edit. Madrid, 1980.

DULL, Jonathan R. La Guerre de sept ans: histoire navale, politique et diplomatique. Bécherel, Edit Les Perseides, 2005.

FLORISTÁN, Alfredo (Coord). Historia Moderna Universal. Ariel. Barcelona, 2002.

ISRAEL, Jonathan I. La República Holandesa y el mundo hispánico 1606-1661. Ed. Nerea. Madrid, 1997.

LYNCH,John. España bajo los Austrias.2 Vol. Ed.Península. Barcelo­na,1993.

PARKER, G. España y la rebelión de Flandes. Nerea. Madrid, 1989.

PARKER, G.: El siglo maldito. Clima, guerras y catástrofes en el siglo XVII. Barcelona, Edit. Planeta, 2013.

PÉREZ SAMPER, M.A. Las monarquias del absolutismo ilustrado. Madrid, 1993.

PORRES, Rosario. La proyección de la Monarquía Hispánica en Europa política, guerra y diplomacia entre los siglos XVI y XVIII. Universidad del País Vasco. Bilbao 2009.

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Antonio José España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668) guerra, reclutamiento y movilización para el mantenimiento de los Países Bajos españoles. Madrid, Ministerio de Defensa, 2007.

ROTHBARD, Murray N. Historia del pensamiento económico. 2 Vols.Unión Editorial, Madrid, 1999-2000.

RUSSELL,C. The causes of the English Civil War. Clarendon, Oxford,1990.

SZABO, Franz, A. J. The Seven Years War in Europe, 1756-1763. Editorial: Pearson Education, Harlow, 2008.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent