DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) HISTÒRIA D'AMÈRICA Codi 12204109
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
CASANOVAS CODINA, JOAN
Adreça electrònica joan.casanovas@urv.cat
Professors/es
CASANOVAS CODINA, JOAN
Web http://http://wwwa.urv.cat/centres/Departaments/histgeo/america.htm
Descripció general L'assignatura Història d'Amèrica ofereix una visió panoràmica de la història d'Amèrica, centrant-se en Amèrica Llatina i el Carib (però incloent tot el continent), des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Prestarà especial atenció a la incidència en les formes de jerarquització social al continent Americà, i en l'aparició i transformació de l'Estat. Partint del moment de la Conquesta com a punt de ruptura, però també de continuïtat del món precolombí, examinarem ràpidament el període colonial posant especial atenció a les diverses formes de treball (ja sigui lliure o no lliure), les estructures socials que derivaren d'aquestes relacions, i els mecanismes de control i administració colonials. El gruix de l'assignatura se centrarà en l'època contemporània. Analitzarem el complex procés que dugué les colònies a independitzar-se (o seguir lleials a la metròpoli), i els problemes amb que es trobaren les naixents repúbliques. A continuació examinarem la consolidació d'aquests Estats als segles XIX i XX, i finalment l'impacte del cada cop més intens pes dels EE.UU. a la regió fins la fi de la Guerra Freda. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa colonial a la contemporània, així com la consolidació dels Estats americans. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
 A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
 A2 Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la contemporaneïtat.
Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els integren.
Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.
Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de la història.
 A7 Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts
 B4 Proposa millores a les orientacions relatives a com realitzar el treball amb qualitat
 B7 Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
1.- Presentació del curs Importància de l'estudi de la història d'Amèrica.
2.- L'Amèrica pre-colombina, La Conquesta i l'etapa colonial. Períodes paleo-indi, arcaic, "formatiu" i de les grans civilitzacions.
Conquesta i colonització d'Iberoamèrica: demografia, administració, societat i economia.
L'expansió colonial nord-europea.
3.- L'era de les revolucions atlàntiques El reformisme iberoamericà del segle XVIII.
Les revolucions "Americana" i "Haitiana".
Les independències iberoamericanes.
4.- Amèrica llatina després de la Independència Exportacions i oligarquies.
El món de la plantació esclavista.
Les hisendes i les comunitats agrícoles.
Modernització i abolició al Brasil.
Imperialisme espanyol i esclavitud al Carib.
Mèxic al s. XIX: desordre i progrés.
5.- La Revolució Mexicana La caiguda del Porfiriat.
La guerra revolucionària.
La consolidació de la Revolució Mexicana.
6.- El "Nou Imperi" i Amèrica Llatina De l'esfera britànica a la dels EE.UU.
De "la política de les canoneres" a la del "bon veí".
Guatemala, Cuba i la Guerra Freda.
La crisi centreamericana.
7.- Del camp a la ciutat Industrialització i urbanització.
Els "populisme" a Argentina i Brasil.
8.- Revolucions i contra-revolucions a Amèrica Llatina La Cuba revolucionària.
El govern militar del Brasil.
Argentina i Xile: democratització, reacció i repressió.
Altres dictadures i democràcies a la regió.
9.- Cap on va Amèrica Llatina? Democratització i neo-liberalisme.
Racisme i masclisme a Amèrica Llatina.
La situació actual.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A1
A2
36 36 72
Treballs
A1
A2
1 24 25
Atenció personalitzada
5 5 10
 
Proves pràctiques
A1
A2
15 15 30
Proves mixtes
A1
A2
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació del temari a l'aula
Treballs Assaig de 5 pàgines com a màxim sobre un tema concret que constarà al programa de l'assignatura a Moodle.
Atenció personalitzada Atenció a l'alumne sobre com endegar l'assaig

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes rebran atenció personalitzada per escriure l'assaig.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
A2
Assaig de 5 a 10 pàgines 45%
Proves mixtes
A1
A2
Dues proves escrites que compten 22,5% cadascuna (45%) 45%
Proves pràctiques
A1
A2
Exercicis pràctics i assistència a classe 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Al final del quadrimestre, un cop acabades les classes de l'assignatura, la primera convocatòria és part de l'avaluació continuada. A la segona convocatòria d'avaluació de l'assignatura es podrà fer: 1.- una prova final i única de l'assignatura dirigida als estudiants que no han seguit, o que no han superat l'avaluació continuada; o 2.- una prova o avaluació del temes o exercicis pendents de l'avaluació continuada (en aquest darrer cas, l'alumne ha d'acordar amb el professor els punts que s'avaluaran en aquesta segona convocatòria). La biliografia i fonts d'informació per l'assignatura constaran a l'espai Moodle de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Thomas Skidmore i Peter Smith, Historia contemporánea de América Latina, 1995, Barcelona

La llista bibliogràfica i d'altres fonts d'informació s'especificarà a l'espai Moodle de l'assignatura.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TREBALL DE FI DE GRAU/12204301
HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS/12204236

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
METODOLOGIA HISTÒRICA/12204114
HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS/12204236

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANTROPOLOGIA CULTURAL/12204010
METODOLOGIA HISTÒRICA/12204114
HISTORIOGRAFIA/12204115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent