DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA Codi 12204205
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
ARNABAT MATA, RAMON
Adreça electrònica ramon.arnabat@urv.cat
Professors/es
ARNABAT MATA, RAMON
Web
Descripció general L’objectiu de l’assignatura és el coneixement des del punt de vista econòmic, social i polític de l’Espanya dels segles XIX i XX, per tal d’obtenir una millor comprensió de la societat espanyola actual.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
 A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
 A2 Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg del segle XX.
Coneix les relacions polítiques del segle XX.
 A7 Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
La crisi de l’Antic règim (1808-1833) La guerra del Francès
La restauració absolutista
El trienni liberal
La dècada ominosa
La instauració de la societat liberal burgesa i la industrialització (1833-1874) La revolució liberal
La industrialització
Moderats i Progressistes
El Sexenni Democràtic
Vells i nous conflictes al llarg del segle XIX El carlisme
El moviment obrer
El moviment popular
El moviment pagès
El catalanisme
El sistema de la Restauració versus regionalismes, republicanismes i obrerismes (1875 – 1898) La política de la Restauració
El republicanisme
Conflictes socials i polítics
Crisi de 1898
Les crisis de la Restauració (1898 – 1930) Setmana Tràgica
Guerra del Marroc
Catalanisme
Dictadura de Primo de Rivera
Els moviments socials del primer terç del segle XX Moviment obrer
Moviment rabassaire
Associacionisme popular
La Segona República (1931-1936) Bienni progressista
Bienni negre
Octubre 1934
Guerra i Revolució (1931-1939) L'esclat de la Guerra
La divisió del país
Els fronts
Les estratègies polítiques
L'economia de guerra i la revolució social
La formació del franquisme
El primer Franquisme (1939-1959) Característiques del franquisme
Autarquia
Repressió
Franquisme: capitalisme i antifranquisme (1959-1976) Desarrollisme
Oposició democràtica
crisi del règim
La Transició (1976-1982) Mort del Dictador i reforma política
Entre la reforma i la ruptura
El pacte de la Transició
Política, societat i cultura a l’Espanya actual (1982-2000) El model autonòmic
Un estat amb dèficits democràtics
Les reformes econòmiques
La Memòria Històrica
La crisi del model de la Transició

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A2
A7
40 50 90
Treballs
A2
C3
4 28 32
Resolució de problemes, exercicis
A2
A7
6 12 18
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
A7
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts de l’assignatura
Sessió Magistral Explicació per part del professor dels continguts dels diversos temes que conformen l’assignatura
Treballs Realització d’una ressenya crítica d’un dels llibres de la bibliografia específica que passarà el professor.

Realització d’un treball de recerca d'història local de l'època contemporània, a partir de la consulta de fonts primàries.

Lliurament de la ressenya i del treball de recerca per escrit i en paper, seguint les pautes marcades pel professor
Resolució de problemes, exercicis Comentaris per escrit i orals sobre textos, documentals i/o pel•lícules, o conferències realitzades a les classes pràctiques.
Atenció personalitzada Entrevistes individuals o en petits grups d’estudiants amb el professor dins de l’horari establert pel professor per l’atenció dels alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor atendrà individualment o en petits grups als alumnes en l’horari establert d’atenció als alumnes, ja sigui a iniciativa del professor o dels alumnes. Com a mínim es planteja una atenció personalitzada pel que fa al seguiment de l’assignatura i a l’orientació del treball de recerca.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
C3
Realització d’un treball de recerca d'història local de l'època contemporània, a partir de fonts primàries, seguint les pautes del professor.
Es valorarà la contextualització del fet local en el marc general històric, l’abast de la recerca documental, la capacitat d’extreure i argumentar les conclusions, i l’ordre i la claredat expositiva: 30%

Realització d’una ressenya crítica d’un llibre de la bibliografia específica seguint les pautes del professor: 10%
40%
Resolució de problemes, exercicis
A2
A7
Realització de comentaris crítics, anàlisis o debats sobre textos, documentals i pel•lícules, conferències fets a les classes pràctiques.
Es valorarà la comprensió global, la capacitat analítica i crítica.
20%
Proves de desenvolupament
A1
A2
A7
Es realitzaran dues proves escrites al llarg del curs sobre els continguts de l’assignatura donats a l’aula. Cada una de les proves abastarà la meitat del total de continguts de l’assignatura.
Es valorarà la comprensió global dels temes, la utilització d’un vocabulari adient, i la capacitat d’argumentació. Així com la correcció lingüística.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'Avaluació Continuada comporta el seguiment i la valoració global de l'alumne, per tant la qualificació final dels alumnes serà el resultat de l'aplicació automàtica dels percentatges per cada un dels ítems d'avaluació.

Els alumnes que a l'Avaluació continuada obtinguin una qualificació inferior a 5 i aquells que no hagin seguit l'Avaluació Continuada, podran realitzar un examen final de segona convocatòria, que consistirà en una prova escrita sobre tots els continguts de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica ARTOLA, Miguel (dir), Historia de España, vol.5, 6, 7 i 8 , Madrid: 1990, Alianza editorial
BAHAMONDE, Ángel (Coord.) , Historia de España Siglo XX (1875-1939) , Madrid: 2000, Cátedra
BORDERÍAS, Cristina i RENOM, Mercè (eds.), Dones en moviment(s). Segles XVIII-XXI, Barcelona: 2008., Icària
CARNERO; Teresa (ed.), Modernización, desarrollo político y cambio social, Madrid: 1992, Alianza editorial
CARR, Raymon, España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980, Barcelona: 1999, Ariel
CARR, Raymon, España 1808-1939, Barcelona: 1990, Ariel
CARRERAS, Albert i TAFUNELL, Xavier, , Historia económica de la España, 1789-2009 contemporánea, Barcelona: 2010, Crítica
CRUZ, Rafael i PÉREZ LEDESMA, Manuel, Cultura y movilización en la España contemporánea , Madrid: 1997, Alianza editorial
DUCH, Montserrat, Dones públiques: política i gènere a l'Espanya del segle XX , Tarragona: 2006., Arola
FONTANA, Josep i VILLARES, Ramón (dir.), Historia de España. Volums 6, 7, 8 i 9, Barcelona: 2007-2010, Crítica – Marcial Pons
FUSI, Juan P. i PALAFOX, Jordi, España: 1808-1996. El desafío de la Modernidad , Madrid: 1997, Espasa-Calpe
GARCÍA DELGADO, José, L., FUSI, Juan P., SÁNCHEZ RON, José M., Historia de España. Volumen 11. España y Europa, Barcelona: 2010, Crítica – Marcial Pons
GRANJA, José L., BERAMENDI, Justo i ANGUERA, Pere, La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid: 2001, Síntesis
JOVER, José Mª, GÓMEZ-FERRER, Guadalupe, FUSI, Juan P., España, Sociedad, Política y Civilización (siglos XIX y XX), Madrid: 2001, Debate
MENÉNDEZ PIDAL, Ramon i JOVER, José Mª (dir.), Historia de España, vol.33 a 43, Madrid: 1955-2007., Espasa-Calpe,
NASH, Mary, Mujer, familia y trabajo en España , Barcelona: 1983, Anthropos
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., Los nacionalismos en la España contemporánea, siglos XIX i XX, Barcelona: 1999, Hipótesi
ROMEO, M. Cruz i SANZ, Ismael (ed.), El siglo XX. Historiografia e història, València: 2002, PUV
TORTELLA, Gabriel, El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid: 1994, Alianza editorial
TUSELL, Javier, Historia de España. La Edad Contemporánea, Madrid: 2002, Taurus
ARNABAT MATA, Ramon, Visca el Rei i la Religió, Lleida, 2006, Pagès editors
ARNABAT MATA, Ramon, La revolució de 1820 i el Trienni Liberal a catalunya, Vic, 2001, Eumo editorial
ARNABAT, R. i FERRE, X., Ateneus: cultura i llibertat, Barcelona, 2015, Federació Ateneus Catalunya
LÓPEZ-DAVALILLO, Julio, Atlas de historia contemporánea de España y Portugal, Madrid: 2002, Síntesis
NADAL, Jordi (dir.), Atlas de la industrialización de España, 1750-2000 , Barcelona: 2003., Crítica
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier i FUENTES, Juan F. (dir), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid: 2002, Alianza editorial
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier i FUENTES, Juan F. (dir), Diccionario político y social del siglo XX español, Madrid: 2008, Alianza editorial
, Afers. Fulls de recerca i pensament, Catarroja: 1985,
, Ayer, Madrid: 1991, Marcial Pons
, Historia Contemporánea, Bilbao: 1998, UPV-EHU
, Historia Social, València: 1988, UNED
, Recerques. Història, economia, cultura, Barcelona: 1970 ,
, Segle XX. revista catalana d'història, Barcelona: 2008, Fundació Cipriano garcía - Arxiu Històric de la CO
, L’Avenç. Revista d’història i cultura, Barcelona: 1976,

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA/12204239

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA/12204107
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA/12204118
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES/12204244

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA/12204012
HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA/12204204
SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ/12204235
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent