DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES I Codi 12204501
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Pràctiques Externes optatives Tercer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN
Adreça electrònica elisabet.huntingford@urv.cat
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat
Professors/es
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN
Web
Descripció general La asignatura permite el desarrollo de la práctica profesional asociada con la historia en sus diversas vertientes. Además el alumno se introduce en la dinámica empresarial o institucional, descubriendo el funcionamiento interno de los museos, archivos, empresas de gestión patrimonial o arqueológica por citar algunos ejemplos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
 A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
 A10 Aplicar la didàctica de la Història.
 A11 Interpretar la història com a disciplina en construcció.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
 A2 Coneix l'estructura diacrònica de la història.
 A7 Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.
Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.
 A10 Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.
Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.
 A11 Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els instruments d'investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Troba nous mètodes per fer les coses
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B5 Accepta i compleix les normes del grup
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

Llistat provisional de Centres per realitzar les pràctiques externes:

Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República, UB, Barcelona

- Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

- Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l´Ebre, Tortosa

- Arxiu Comarcal del Garraf, Vilanova i la Geltrú

- Arxiu Comarcal del Priorat, Falset

- Arxiu Històric de l´Alt Camp, Valls

- Arxiu Històric de Tarragona,  Generalitat de Catalunya

- Arxiu Municipal de Montbrió del Camp

- Arxiu Municipal i Museu d´Altafulla

- Arxiu Municipal de Sant Carles de la Ràpita

- Arxiu Municipal de Tarragona

- Arxiu Municipal de Valls

- Arxiu del Port de Tarragona

- Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

- Arxiu Nacional d´Andorra

- Arxiu Judicial del Departament de Justícia de Tarragona

- Arxiu Judicial del Departament de Justícia de Reus

- Arxiu Judicial del Departament de Justícia del Vendrell

- Arxiu Patrimoni Històric, Ajuntament de Calafell

- Aula de Cinema URV, Història de l´Art

- Aula de cinema UB (Centre d´investigacions Film-Història), Barcelona

- Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona

- Centre d´Interpretació de l´Aviació Republicana i la Guerra Civil (Santa   Margarida i     els Monjos)

- Centre de Lectura de Reus

- Diari de Tarragona (Tarragona, Reus, Tortosa)

- Hemeroteca Fundació Catalunya-La Pedrera, Tarragona

- Excavacions a l´Assut (Tivenys), URV, Història Antiga

- Fundació Teatre Fortuny, Reus

- Institut d´Estudis Penedesencs

- Institut d´Estudis Vallencs

- Institut Català d´Arqueologia Clàsica, Tarragona

- Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social de la URV, Tarragona

- Institut Ramon Muntaner, Mòra la Nova (Inventari del Patrimoni Cultural Inmaterial de les Terres de L´Ebre

- Museu Bíblic de Tarragona, Arquebisbat

- Museu d´arqueologia Salvador Vilaseca, Reus

- Museu d´Història de Tarragona, Ajuntament

- Museu de Gandesa – Centre d´Estudis de la Batalla de l´Ebre

- Museu Diocesà de La Seu d´Urgell

- Museu de les Terres de l´Ebre, Amposta

- Museu de les Terres de l´Ebre, Sant Carles de la Ràpita

- Museu de les Terres de l´Ebre, Tortosa

- Observatori de la Igualtat, URV

- Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Biblioteca-Arxiu

- Servei de Gestió de la Recerca, URV

- Ullastret, jaciment ibèric i Museu (MAC),en gestió

 
Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
1 0 1
Estada de pràctiques
0 1 1
Pràctiques a laboratoris
A1
0 150 150
Sessió Magistral
0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
0 0 0
Memòria
0 0 0
 
Proves mixtes
A1
0 8 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Selecció dels llocs de treball
Estada de pràctiques Cal signar un conveni específic de col.laboració amb l´empresa seleccionada, fent un total de 150 hores. També es presentarà una memòria de la tasca realitzada i un certificat del Centre valorant el vostre treball.
Pràctiques a laboratoris Treballar en les empreses o àmbits seleccionats segons les instrucció i direcció del tutor d'empresa o institució
Sessió Magistral La coordinadora farà un seguiment del vostre treball
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes L´alumnat mantindrà varies entrevistes durant el curs amb la seva tutora i si s´escau conjuntament amb el/la responsable del Centre
Memòria Cal reflectir a la memòria totes les activitats que heu anat desenvolupant durant les 150 hores. A la memòria cal adjuntar el full d´avaluació i d´autoavaluació.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

La coordinadora de pràctiques supervisarà les diverses accions de començament i acabament de les pràctiques, mentre que el tutor/a d'empresa o Centre serà el responsable de formar i recollir evidències per a l'avalució. A més els alumnes presentaran una memòria al finalitzar l'activitat i el tutor d´empresa o entitat farà un informe relatiu a l´aprofitament de l´alumne. Per fer la matrícula cal tenir el 50% dels crèdits aprovats.


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
Tasques encomanades pel tutor/a del Centre escollit per l´alumne/a 80%
Proves mixtes
A1
memòria de pràctiques (imprescindible per aprovar l´assignatura) 20%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

És impresdindible passar pel despatx de la responsable de de la assignatura un cop feta la matrícula

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Passar pel despatx de la responsable de l´asignatura al començar el curs. No començar en cap cas les pràctiques sense el conveni signat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent