IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject Code 12214009
Study programme
Grau en Història de l'Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Troncal First Second
Language
Department Història i història d'art
Coordinator
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
E-mail josep.sanchez@urv.cat
Lecturers
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Web
General description

Competences
Code  
A1 Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
A2 Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l’Art.
A9 Aplicar la metodologia científica en Història de l’Art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva en el camp de la història.
B3 Aplicar pensament analític, crític, lògic i creatiu, demostrant dots d’innovació.
B5 Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida.
B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
C2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Learning aims
Objectives Competences
Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art. A1
Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l'Art Universal. A2
Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història. A5
Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l'Art. A6
Aplicar la metodologia científica en Història de l'Art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d'informació inèdita, plantejament d'hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions. A9
Aprendre a aprendre. B1
Resoldre problemes de forma efectiva en el camp de la història. B2
Aplicar pensament analític, crític, lògic i creatiu, demostrant dots d'innovació. B3
Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida. B5
Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets. B6
Gestionar projectes tècnics o professionals complexos. B8
Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. C2
Gestionar la informació i el coneixement. C3

Contents
Topic Sub-topic
1. Conflictes polítics-militars i llur ressolució. 1. Tipologia dels conflictes.
2. Els conflictes locals i els cregionals.
3. Els enfrontaments religiosos i econòmics.
4.La ONU i els organismes internacionals de pacificació.
2. Globalització i model socioeconòmnic 1. El capitalisme com a model de producció i desordre social.
2. Deute extern i explotació del 3r Món.
3. Limits del creixement i la dilapidació dels recursos naturals.
4. El model energètic: del petroli a les nuclears?
3. Un nou marc familiar 1. La crisi de les relacions familiars tradicionals.
2. L'alliberament de la dona i la lluita d'un model alternatiu en el rol social.
3. Cap a la fi de la societat patriarcal: la violència de gènere i les desigualtats entre sexes.
4. Cap a una sexualitat lliure: els moviments homosexuals.
4. Emigració i multiculturalisme 1. La fugida cap als paisos del benestar i el sorgiment de societats multiculturals.
2. Drets humans i drets del emigrans.
3. Canvis en el paradigma europeu.
4. Les aportacions del emigrans en les societats d'acullida i els deures d'aquests.
5. La construcció d'un futur millor. 1. Un nou marc de relacions internacionals.
2.Repensar la democràcia i la participació.
3. Universalitzar i compatibilitzar els drets humans i els drets econòmics
4. Aconseguir polítiques de sostenibilitat

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
108 0 108
Problem solving, exercises
8 0 8
Seminars
10 0 10
External practicals (in the field/ excursions)
8 0 8
Presentations / expositions
4 0 4
Previous studies
10 0 10
 
Personal tuition
1 0 1
 
Extended-answer tests
5 0 5
Practical tests
1 0 1
Oral tests
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Ha de servir per entendre en quina situació es trova la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Lecture Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Problem solving, exercises Els textos de pràctiques encarregats pel professor es discutitran a classe per tal de fomentar la interrelació dialèctioca entre ells i el docent
Seminars Exposició de temes per part dels alumnes
External practicals (in the field/ excursions) Pràctiques hemerogràfiques i sortides a veure algun film, teatre, conferència, etc.
Presentations / expositions El tema encarregat als alumnes serà exposat a l'aula amb indicacions prèvies del professor
Previous studies Suport a l'alumne per tal de que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de prepara´-se l'assignatura i els treballs recomanats

Personalized attention
 
Personal tuition
Introductory activities
Lecture
Problem solving, exercises
Seminars
External practicals (in the field/ excursions)
Presentations / expositions
Previous studies
Extended-answer tests
Practical tests
Oral tests
Description
Atensió singularitzada a cadascú dels membres que imparteixen l'assignatura

Assessment
  Description Weight
Introductory activities Estudi des de la cris de la fi del món bipolar. 0
Lecture Assistència obligatòria a classe 0
Problem solving, exercises A partir del dossier preparat pel professor, els alumnes han de fer els treballs pràctics que se'ls proposen 0
Seminars Preparació d'un tema per part dels alumnes 0
External practicals (in the field/ excursions) Visites a arxius, hemeroteques i les activitats culturals proposades 0
Presentations / expositions Exposició d'un tema a classe 0
Previous studies Preparació bibliogràfica del contingut 0
Personal tuition Veure les dificultats dels alumnes i intentar de donar-los-hi les orientacions específiques per resoldre-les. 0
Extended-answer tests Examen del contingut de la matèria 80
Practical tests Comentari d'un text 10
Oral tests Exposició a classe 10
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ARENAL , C. Del  Introducción a las Relaciones Internacionales, 2ª ed., Madrid,  Tecnos,  1980.

BARBÉ, E., Relacions Internacionals, Madrid, Tecnos, 1995.

BERG, E., La politique internationale depuis 1955, París, Económica, 1989.

BONAMUSSA, F., Pueblos y naciones en los Balcanes. Siglos XIX y XX, Madrid, Síntesis, 1998.

BRAILLARD, P.,  DJALILI, M.R., Tiers Monde et relations internationales, París, Masson, 1984.

CALVOCORESSI, P., Historia política del mundo contemporàneo: de 1945 a nuestros dias, Madrid, Akal, 1987.

CONVERSI, D., La desintegració de Iugoslàvia, Catarroja, Afers-Univ. De València, 2000.

FORMIGONI, G., Storia della politica internazionalle nell’età con temporanea (1815-1992), Bologna, Il Mulino, 2000.

GARCÍA PICAZO, P.: Las relaciones internacionales en el Siglo XX: La contienda teórica, Madrid, UNED, 1998.

KISSINGER, H., Diplomacia, Barcelona, Ed. B., 1996.

MARTÍNEZ CARRERAS, J. U., El mundo árabe e Israel. El Próximo Oriente en el siglo XX, Madrid, Istmo, 1991.

MAZOWER, M., La Europanegra. Desde la guerra hasta la caida del comunismo, Barcelona, Ed. B, 2001.

MESA, R. Teoría y práctica de las Relaciones Internacionales, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1995.

ID. La nueva Sociedad Internacional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.

OLIVI, B., L’Europa difficile. Storia dell’intregrazione europea 1948-2000, Bologna, Il Mulino, 2000.

PEREIRA, J.C. (coord.), Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, Barcelona, Ariel, 2001.

REONOUVIN, P. Historia de las Relaciones Internacionales, AKAl, 1999.

SEGURA, A., Mas allà del Islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán, Madrid, Alianza Ed., 2001.

TORRE, H., SANCHEZ CERVELLÓ, J., Portugal en la edad contemporánea 1807-2000. Historia y documentos, Madrid, UNED, 2001.

TRUYOL SERRA, A.: La Sociedad Internacional, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

VEIGA, F., DA CAL, E.U., DUARTE, A., La paz simulada. Una historia de la guerra fría 1941-1991, Madrid, Alianza Univ., 1997.

VILLARES, R., BAHAMONDE, A., El mundo contemporáneo. Siglos XIX-XX, Madrid, Taurus, 2001.

WALDMANN, P., REINARES, F. (comp.), Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós, 1999.

ZOLBERG, A., SUHRKE, A., AGUAYO, S., Escape from Violence. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, Oxford, Oxford University Press, 1993

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

AGERON, R. La decolonisation francaise, París, A. Colin, 1991.

ANGUIANO, E., et al., China contemporánea : la construcción de un país desde (1949), México, El Colegio de México, 2001.

BÁEZ, F., La destrucción cultural de Iraq, Barcelona, Flor del Viento, 2004.

CARRÉ, O., El islam laico. Un retorno a la tradición?, Bellaterra, UAB, 1997.

CASTELLS, M., SERRA, N., Guerra y paz en el siglo XXI. Una perspectiva europea. Barcelona, Tusquets, 2003.

CHAMBERLAIN, M. E., La Descolonización : la caída de los imperios europeos, Barcelona, Ariel, 1997.

CHOMSKY, N., 11/09/2001, Barcelona, RBA, 2002.

FERGUSON, N. ,  El Imperio británico : cómo Gran Bretaña forjó el orden mundial, Barcelona, Debate, 2005.

FURTADO, C., El Brasil después del "milagro", México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

GEORGE, S., Otro mundo es posible si ......, Barcelona, Icària, 2004.

GUILOINEAU, J.,  Mandela : la igualdad es posible,  Madrid,  Espasa-Calpe, 1991.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E., El colonialismo (1815-1873), Madrid, Síntesis, 1992.

HOFMEISTER, W (Coord..) Liderazgo político en América Latina, Rio de Janeiro, Funación Adenauer, 2002.

INIESTA, F.(Coord.) La frontera ambigua. Tradición y democracia en África, Barcelona, Bellaterra, 2007.

KAYANI, A., ZEIN, M., Sólo las diosas pasean por el infierno. Retrato de la mujer en los países musulmanes, Barcelona, Flor del Viento, 2002.

KLARE, M.T., Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global, Barcelona, Urano, 2003.

MAINWARING, S., SHUGART, M.S., Presidencialismo y democracia en América Latina.

MANJI, I., Els problemes de l’Islam. Una veu per la tolerància i el canvi, Barcelona, Proa, 2004

MARTÍ, S. Rebel·lions, bananes i volcans. Política i societat a Amèrica Central, Vic, Eumo, 2002.

MARTÍN DE LA GUARDIA, R, PÉREZ SÁNCHEZ, G., La Unión Soviética: de la Perestroika a la desintegración, Istmo, Madrid, 1995.

MEARSHEIMER, J.J., WALT, S.M., El lobby israelí y la política exterior de los EEUU,  Madrid, Taurus, 2007.

PINIÉS, J. de, La Descolonización española en las Naciones Unidas : Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni), Ifni, Sahara Occidental, Gibraltar y las Naciones Unidas , Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

RAICH, J., El espejismo humanitario. La especie solidaria al descubierto, Barcelona, Debate, 2004.

RAMONET, I., Guerras del siglo XXI, Barcelona, Mondadori, 2002

RASHID, A., Jihad. El naixement de la militància islàmica a l’Àsia central, Barcelona, Empuries, 2002.

ROCA, A. (coord.), La revolución pendiente. El cambio político en África Negra, Lleida, Sud-Nord, 2005.

RODAO, F.,  LÓPEZ SANTOS, A. (Eds.), El Japón contemporáneo,  Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 1998.

SÁNCHEZ CERVELLO, J. Descolonización y surgimiento del Tercer Mundo, Barcelona, Hipótesis, 1997.

SANTAMARIA, A., ECHART, E., África en el horizonte, Madrid, Catarata, 2006.

SCHWARZER, A., Los soldados de Alá. Sobre la falsa tolerancia, Barcelona, Flor del Viento, 2003.

SEGURA, A., Aproximació al món islàmic. Des dels orígens fins als nostres dies, Barcelona, Pòrtic, 2000.

ID., Señores y vasallos del siglo XXI. Una explicación de los conflictos internacionales, Madrid, Alianza, 2004.

SEN, A. K., India contemporánea : entre la modernidad y la tradición ,  Barcelona, Gedisa, 2007.

WAINES, D., El Islam, Barcelona, Cambridge U.P., 1998.

Complementary

Recommendations