DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL Codi 12214009
Ensenyament
Grau d'Història de l'Art (2008)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Adreça electrònica josep.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: Filosofia, llengües antigues, Lingüística, Semiòtica, Història del Teatre i la Literatura, Història de la Música, Mitologia clàssica, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
 A35 Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A19 Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
 A35 Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
1. Conflictes polítics-militars i llur ressolució. 1. Tipologia dels conflictes.
2. Els conflictes locals i els cregionals.
3. Els enfrontaments religiosos i econòmics.
4.La ONU i els organismes internacionals de pacificació.
2. Globalització i model socioeconòmnic 1. El capitalisme com a model de producció i desordre social.
2. Deute extern i explotació del 3r Món.
3. Limits del creixement i la dilapidació dels recursos naturals.
4. El model energètic: del petroli a les nuclears?
3. Un nou marc familiar 1. La crisi de les relacions familiars tradicionals.
2. L'alliberament de la dona i la lluita d'un model alternatiu en el rol social.
3. Cap a la fi de la societat patriarcal: la violència de gènere i les desigualtats entre sexes.
4. Cap a una sexualitat lliure: els moviments homosexuals.
4. Emigració i multiculturalisme 1. La fugida cap als paisos del benestar i el sorgiment de societats multiculturals.
2. Drets humans i drets del emigrans.
3. Canvis en el paradigma europeu.
4. Les aportacions del emigrans en les societats d'acullida i els deures d'aquests.
5. La construcció d'un futur millor. 1. Un nou marc de relacions internacionals.
2.Repensar la democràcia i la participació.
3. Universalitzar i compatibilitzar els drets humans i els drets econòmics
4. Aconseguir polítiques de sostenibilitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
45 0 45
Resolució de problemes, exercicis
8 0 8
Seminaris
10 0 10
Pràctiques de camp/sortides
8 0 8
Presentacions / exposicions
1 0 1
Estudis previs
0 0 0
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves de desenvolupament
5 0 5
Proves pràctiques
1 0 1
Proves orals
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Ha de servir per entendre en quina situació es trova la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Sessió Magistral Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Resolució de problemes, exercicis Els textos de pràctiques encarregats pel professor es discutitran a classe per tal de fomentar la interrelació dialèctioca entre ells i el docent
Seminaris Exposició de temes per part dels alumnes
Pràctiques de camp/sortides Pràctiques hemerogràfiques i sortides a veure algun film, teatre, conferència, etc.
Presentacions / exposicions El tema encarregat als alumnes serà exposat a l'aula amb indicacions prèvies del professor
Estudis previs Suport a l'alumne per tal de que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de prepara´-se l'assignatura i els treballs recomanats

Atenció personalitzada
Descripció
Atensió singularitzada a cadascú dels membres que imparteixen l'assignatura

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
Estudi des de la cris de la fi del món bipolar. 0
Sessió Magistral
Assistència obligatòria a classe 0
Resolució de problemes, exercicis
A partir del dossier preparat pel professor, els alumnes han de fer els treballs pràctics que se'ls proposen 0
Seminaris
Preparació d'un tema per part dels alumnes 0
Pràctiques de camp/sortides
Visites a arxius, hemeroteques i les activitats culturals proposades 0
Presentacions / exposicions
Exposició d'un tema a classe 0
Estudis previs
Preparació bibliogràfica del contingut 0
Atenció personalitzada
Veure les dificultats dels alumnes i intentar de donar-los-hi les orientacions específiques per resoldre-les. 0
Proves de desenvolupament
Examen del contingut de la matèria 80
Proves pràctiques
Comentari d'un text 10
Proves orals
Exposició a classe 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ARENAL , C. Del  Introducción a las Relaciones Internacionales, 2ª ed., Madrid,  Tecnos,  1980.

BARBÉ, E., Relacions Internacionals, Madrid, Tecnos, 1995.

BERG, E., La politique internationale depuis 1955, París, Económica, 1989.

BONAMUSSA, F., Pueblos y naciones en los Balcanes. Siglos XIX y XX, Madrid, Síntesis, 1998.

BRAILLARD, P.,  DJALILI, M.R., Tiers Monde et relations internationales, París, Masson, 1984.

CALVOCORESSI, P., Historia política del mundo contemporàneo: de 1945 a nuestros dias, Madrid, Akal, 1987.

CONVERSI, D., La desintegració de Iugoslàvia, Catarroja, Afers-Univ. De València, 2000.

FORMIGONI, G., Storia della politica internazionalle nell’età con temporanea (1815-1992), Bologna, Il Mulino, 2000.

GARCÍA PICAZO, P.: Las relaciones internacionales en el Siglo XX: La contienda teórica, Madrid, UNED, 1998.

KISSINGER, H., Diplomacia, Barcelona, Ed. B., 1996.

MARTÍNEZ CARRERAS, J. U., El mundo árabe e Israel. El Próximo Oriente en el siglo XX, Madrid, Istmo, 1991.

MAZOWER, M., La Europanegra. Desde la guerra hasta la caida del comunismo, Barcelona, Ed. B, 2001.

MESA, R. Teoría y práctica de las Relaciones Internacionales, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1995.

ID. La nueva Sociedad Internacional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.

OLIVI, B., L’Europa difficile. Storia dell’intregrazione europea 1948-2000, Bologna, Il Mulino, 2000.

PEREIRA, J.C. (coord.), Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, Barcelona, Ariel, 2001.

REONOUVIN, P. Historia de las Relaciones Internacionales, AKAl, 1999.

SEGURA, A., Mas allà del Islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán, Madrid, Alianza Ed., 2001.

TORRE, H., SANCHEZ CERVELLÓ, J., Portugal en la edad contemporánea 1807-2000. Historia y documentos, Madrid, UNED, 2001.

TRUYOL SERRA, A.: La Sociedad Internacional, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

VEIGA, F., DA CAL, E.U., DUARTE, A., La paz simulada. Una historia de la guerra fría 1941-1991, Madrid, Alianza Univ., 1997.

VILLARES, R., BAHAMONDE, A., El mundo contemporáneo. Siglos XIX-XX, Madrid, Taurus, 2001.

WALDMANN, P., REINARES, F. (comp.), Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós, 1999.

ZOLBERG, A., SUHRKE, A., AGUAYO, S., Escape from Violence. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, Oxford, Oxford University Press, 1993

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

AGERON, R. La decolonisation francaise, París, A. Colin, 1991.

ANGUIANO, E., et al., China contemporánea : la construcción de un país desde (1949), México, El Colegio de México, 2001.

BÁEZ, F., La destrucción cultural de Iraq, Barcelona, Flor del Viento, 2004.

CARRÉ, O., El islam laico. Un retorno a la tradición?, Bellaterra, UAB, 1997.

CASTELLS, M., SERRA, N., Guerra y paz en el siglo XXI. Una perspectiva europea. Barcelona, Tusquets, 2003.

CHAMBERLAIN, M. E., La Descolonización : la caída de los imperios europeos, Barcelona, Ariel, 1997.

CHOMSKY, N., 11/09/2001, Barcelona, RBA, 2002.

FERGUSON, N. ,  El Imperio británico : cómo Gran Bretaña forjó el orden mundial, Barcelona, Debate, 2005.

FURTADO, C., El Brasil después del "milagro", México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

GEORGE, S., Otro mundo es posible si ......, Barcelona, Icària, 2004.

GUILOINEAU, J.,  Mandela : la igualdad es posible,  Madrid,  Espasa-Calpe, 1991.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E., El colonialismo (1815-1873), Madrid, Síntesis, 1992.

HOFMEISTER, W (Coord..) Liderazgo político en América Latina, Rio de Janeiro, Funación Adenauer, 2002.

INIESTA, F.(Coord.) La frontera ambigua. Tradición y democracia en África, Barcelona, Bellaterra, 2007.

KAYANI, A., ZEIN, M., Sólo las diosas pasean por el infierno. Retrato de la mujer en los países musulmanes, Barcelona, Flor del Viento, 2002.

KLARE, M.T., Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global, Barcelona, Urano, 2003.

MAINWARING, S., SHUGART, M.S., Presidencialismo y democracia en América Latina.

MANJI, I., Els problemes de l’Islam. Una veu per la tolerància i el canvi, Barcelona, Proa, 2004

MARTÍ, S. Rebel·lions, bananes i volcans. Política i societat a Amèrica Central, Vic, Eumo, 2002.

MARTÍN DE LA GUARDIA, R, PÉREZ SÁNCHEZ, G., La Unión Soviética: de la Perestroika a la desintegración, Istmo, Madrid, 1995.

MEARSHEIMER, J.J., WALT, S.M., El lobby israelí y la política exterior de los EEUU,  Madrid, Taurus, 2007.

PINIÉS, J. de, La Descolonización española en las Naciones Unidas : Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni), Ifni, Sahara Occidental, Gibraltar y las Naciones Unidas , Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

RAICH, J., El espejismo humanitario. La especie solidaria al descubierto, Barcelona, Debate, 2004.

RAMONET, I., Guerras del siglo XXI, Barcelona, Mondadori, 2002

RASHID, A., Jihad. El naixement de la militància islàmica a l’Àsia central, Barcelona, Empuries, 2002.

ROCA, A. (coord.), La revolución pendiente. El cambio político en África Negra, Lleida, Sud-Nord, 2005.

RODAO, F.,  LÓPEZ SANTOS, A. (Eds.), El Japón contemporáneo,  Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 1998.

SÁNCHEZ CERVELLO, J. Descolonización y surgimiento del Tercer Mundo, Barcelona, Hipótesis, 1997.

SANTAMARIA, A., ECHART, E., África en el horizonte, Madrid, Catarata, 2006.

SCHWARZER, A., Los soldados de Alá. Sobre la falsa tolerancia, Barcelona, Flor del Viento, 2003.

SEGURA, A., Aproximació al món islàmic. Des dels orígens fins als nostres dies, Barcelona, Pòrtic, 2000.

ID., Señores y vasallos del siglo XXI. Una explicación de los conflictos internacionales, Madrid, Alianza, 2004.

SEN, A. K., India contemporánea : entre la modernidad y la tradición ,  Barcelona, Gedisa, 2007.

WAINES, D., El Islam, Barcelona, Cambridge U.P., 1998.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent