IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY Code 12214009
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
E-mail joanmaria.thomas@urv.cat
Lecturers
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Web
General description L’assignatura pretén desenvolupar en l’alumne l’anàlisi i la interpretació dels fenòmens històrics globals i alhora treballar competències que els permetin fer una anàlisi crítica de quina memòria col·lectiva s’ha fet sobre aquells fenòmens històrics. L’objectiu principal és historiar com la memòria col·lectiva i la història han abordat l’estudi d’aquells problemes que la societat actual ha considerat fonamentals en la formació de la seva identitat col·lectiva, per la qual cosa s’abordarà temes com els conflictes racials, la democratització, la contracultura, etc.
In this subject you only have the right to make the exam, because the degree you are studying is going to be extinguished. You have to take a look the timetable of the subject to know the exam's date. If you need an extraordinary examination session, you have to enrol for this, presenting an application to the secretariat of your campus or faculty.

Continguts
Topic Sub-topic
I. La crisi de la democràcia.
II. La construcció de l’Estat del Benestar a l’Occident europeu en la postguerra de la Segona Guerra Mundial.
III. ¿Està el món millor o pitjor que fa cinquanta anys?
IV. Anàlisi de conflictes actuals:
I. La crisi de la democràcia. Els nous moviments polítics i socials des de la década de 1960 i la crisi dels partits tradicionals. ¿Què és el populisme? Populismes: Tipus. El populisme autoritari a Europa i a l’Estat espanyol. Comparació amb els feixismes del període d’Entreguerres. Situació actual.
II. La construcció de l’Estat del Benestar a l’Occident europeu en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Una extraordinària fase económica expansiva. Els atacs a l’Estat del Benestar. Neoliberalisme. Polítiques neoliberals. La crisi estructural de l’Estat del Benestar. Automatització, globalització i Estat del Benestar.
III. ¿Està el món millor o pitjor que fa cinquanta anys? Anàlisi de dades comparatives: demografía, economía, alimentació, cultura i educació, democracia i dictadura. Anàlisi geográfica.
IV. Anàlisi de conflictes actuals: Terrorisme islamista; ISIS/Daesh; Síria, Palestina, Iemen, Corea, illes del Mar de la Xina, el Brexit, i altres.

Atenció personalitzada
Description
Sessió informativa el primer dia. Seguiment setmanal. Tres hores d'atenció personalitzada al despatx. Comunicació permanent via email professor. Comunicació via Moodle amb el grup

Avaluació
 
Other comments and second call

L'avaluació es basarà en un examen que tindrà un valor del 100% de la nota final de l'assignatura.


Fonts d'informació
Basic

Burganya Riera, Josep, L’Estat del Benestar i els seus detractors. A propòsit dels orígens I el dilema del model social europeu en temps de crisis, Barcelona, Octaedro, 2014.

Payne, Stanley G., El fascismo, Madrid, Alianza, 1982.      

Thomàs, Joan Maria, Los fascismos españoles, Barcelona, Ariel, 2019.

Judt, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2010.

Martí Font; Josep M; Barbier, Christophe Barbier, La fortaleza asesina. Los populismos contra Europa, Barcelona, Península, 2018.

Judis, John B., La explosión populista, Bilbao, Deusto, 2017.

Complementary

La determinarem la primera setmana de curs però inclourà 4 lectures obligatòries

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.