IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) CLASSICAL ART Code 12214102
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
SERRANO COLL, MARTA
MAR MEDINA, RICARDO
E-mail ricardo.mar@urv.cat
marta.serrano@urv.cat
Lecturers
MAR MEDINA, RICARDO
SERRANO COLL, MARTA
Web
General description Anàlisi i estudi dels trets característics i de les obres més significatives de l'art clàssic des del període pre-hel·lènic fins a l'època paleocristiana

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
 A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 A8 Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
Type B Code Competences Transversal
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A3 Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni artístic.
 A8 Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Troba nous mètodes per fer les coses
Type C Code Learning outcomes
 C5 Respect fundamental rights and equality between men and women.

Contents
Topic Sub-topic
1.- Els precedents de l'art clàssic L'art cretense
L'art minoic
2.- L'art grec: Introducció Generalitats
Periodització
3.- Arquitectura grega Generalitats
Desenvolupament
Urbanisme
4.- Escultura grega Generalitats
Desenvolupament
5.- Pintura i ceràmica gregues Pintura
Ceràmica
6.- Art Etrusc Generalitats
7.- L'art romà: Introducció Generalitats
Periodització
8.- Arquitectura romana Generalitats
Desenvolupament
Urbanisme
9.- Escultura romana Generalitats
Desenvolupament
10.- Pintura, mosaic i sumptuàries romans Pintura
Mosaics
Sumptuàries
11.- L'art paleocristià Generalitats
L'art paleocristià a la Península Ibèrica

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A1
5 5 10
Lecture
A1
A8
32 50 82
PBL (Problem Based Learning)
A1
A3
B3
22 35 57
Personal tuition
A1
A8
1 0 1
 
Extended-answer tests
A1
A8
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació general del contingut de l'assignatura i de la seva planificació. S'esmentaran el sistema de treball a seguir i els criteris d'avaluació
Lecture Exposició, descripció i anàlisi dels trets característics i de les obres més significatives de cada període a estudiar
PBL (Problem Based Learning) Es plantejarà una activitat dins del que es coneix com a Estudi de Cas o Resolució de Problemes sobre el que l'alumne haurà de treballar.
Personal tuition Entrevista amb el professor sobre algun problema plantejat a classe.

Personalized attention
Description
Consulta de dubtes tant del contingut impartit durant les classes com del que se'n pugi derivar en la resolució dels problemes pràctics plantejats. Orientació bibliogràfica i metodològica i, també, seguiment del treball de l'alumne

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
PBL (Problem Based Learning)
A1
A3
B3
Defensa oral i escrita, dels exercicis, casos, problemes i lectures plantejats a classe (com a mímim, una ressenya d'un article la primera part de quadrimestre i un treball escrit la segona) 30%
Extended-answer tests
A1
A8
Realització de dues proves escrites per tal de verificar l'assimilació dels continguts treballats durant el curs 70%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada. Es tractarà de fer una prova escrita que haurà de superar comentant una sèrie de diapositives que s'hauran explicat a classe.


Sources of information

Basic ANDREAE, B, El arte de la antigua Roma, 1978, Barcelona
BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, centro de poder, 1969, Madrid
BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, el fin del arte antiguo, 1971, Madrid
BIANCHI BANDINELLI, R, Del helenismo a la Edad Media, 1981, Madrid
BIANCHI BANDINELLI, R. y GIULIANO, R, Los etruscos y la Italia anterior a Roma, 1974, Madrid
BOARDMAN, J, El arte griego, 1991, Madrid
CHARBONEAUX, J., MARTIN, R. y VILLARD, F., Grecia arcaica (620-480), 1969, Madrid
CHARBONEAUX, J., MARTIN, R. y VILLARD, F., Grecia clásica (480-330), 1970, Madrid
CHARBONEAUX, J., MARTIN, R. y VILLARD, F., Grecia helenística (330-50), 1971, Madrid
GARCÍA BELLIDO, A., La urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo, 1986, Madrid
GARCÍA Y BELLIDO, A., Arte romano, 1990, Madrid
GRABAR, A., Las vías de la creación en la iconografía cristiana, 1998, Madrid
GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, 1984, Madrid-Buenos Aires-México
MARTIN, R., Manuel d’architecture grecque et romane, 1965, Paris
ONIANS, J, Arte y pensamiento en la época helenística, 1996, Madrid
PAPAIOANNOU, K., Arte griego, 1973, Barcelona
PITARCH A. J. et alii, Fuentes y documentos para la historia del arte, vol. I: Arte, 1982, Barcelona
POLLIT, J.J., Arte y experiencia en la Grecia Clásica, 1984, Bilbao
POLLIT, J.J., El arte helenístico, 1989, Madrid
RICHTER,, El arte griego, 1980, Barcelona
ROBERTSON, M., El arte griego, 1985, Madrid
ROBERTSON, M., Arquitectura griega y romana, 1980, Madrid
WARD-PERKINS, J., Arquitectura romana, 1976, Madrid
WOODFORD, S., Introducción a la Historia del Arte: Grecia y Roma, 1985, Barcelona
ZANKER, P., Augusto y el poder de las imágenes, 1992, Madrid
MAR, R; RUIZ DE ARBULO, R. VIVÓ, D.;BELTRÁN. J.A.; GRIS, F., Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana, 2015, Tarragona

Complementary STRONG, E., Roman Art, 1976, Hardmondsworth

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES/12214005
HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART/12214103

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD/12214004
ART FROM THE NEAR EAST/12214101

Subjects that it is recommended to have taken before
SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD/12214004
ART FROM THE NEAR EAST/12214101
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.