IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) 19TH CENTURY ART Code 12214109
Study programme
Bachelor's Degree in History the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
E-mail annaisabel.serra@urv.cat
Lecturers
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
Web
General description Estudi general de la Història de l'Art des del periode Neoclàssic fins el Modernisme

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
 A2 Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
 A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A2 Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència, la conservació o la catalogació.
 A4 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. L'art neoclàssic
1.1. Introducció.
1.2.Pintura. David.
1.3. L'arquitectura Neoclàssica.
1.4. L'escultura Neoclàssica.

Tema n.2. El Romanticisme
2.1.La pintura Preromàntica: Henry Fuseli i William Blake.
2.2.La Pintura romàntica en Anglaterra. John Constable i William Turner.
2.3. El Romanticisme Alemany Caspar David Friedrich.
2.4. La Pintura romàntica francesa: Théodore Gericault, Eugène Delacroix.
2.5.La Escultura Romàntica: François Rude
2.6. L'Arquitectura Romàntica
Tema N. 3. L’Arquitectura a la segona meitat del Segle XIX
3.1.Revolució Industrial i Arquitectura: Els Nous materials. Les Grans Exposicions
3.2. El Moviment per a la Reforma de les Arts Aplicades: John Ruskin i William Morris.
3.3. L’Urbanisme: El plan Haussman
3.4. L’Escola de Chicago
Tema N.4 L’època del realisme.
4.1.Jean F. Millet, Honoré Daumier i Gustave Courbet.
4.2. Cami cap l'Impressionisme, Corot i l’Escola de Barbizon
.
Tema 5. L'escultura en la segona meitat del Segle XIX, 5.1. Jean-Baptiste Carpeaux
5.2. Auguste Rodin
5.3. Constantin Meunier.
Tema N.6. L’Impressionisme
6.1. Introducció. La Fotografia i l'Estampa japonesa
6.2. Els primers impressionistes: Eugè Boudin i Johann-Barthold Jongkind
6.3. Eduard Manet. i la modernitat
6.4. Claude Monet, el naixement d'una nova tendència.
6.5 Alfred Sisley i Caille Pissaro, pintors del paisatge
6.6. Renoir i la alegria de viure
6.7. Degas i la dona.
Tema N.7. El Postimpressionisme
7.1. Paul Cezanne.
7.2. Paul Gauguin.
7.3. Vincent Van Gogh.
7.4 Tolousse Lautrec
7.5 Georges Seurat i Paul Signac
.
Tema N.8 El Modernisme a Europa.

8.1. Introducción.
8.2. Bruselas: Victor Horta, Henry Van de Velde, Georges Minne, Jan Toorop
8.3. Nancy:.Emille Gallë
8.4. Glasgow: Charles Rennie Mackintosh
8.5. Viena: Otto Wagner, Joseph Maria olbrich, Adolf Loos, Josef Hoffmann i Gustav Klimt.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Presentations / expositions
A4
C4
34 0 34
Lecture
A1
A2
A4
45 0 45
Personal tuition
5 0 5
 
Extended-answer tests
A1
4 20 24
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Presentations / expositions Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor.
Lecture
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Personal tuition El professor atendrà els dubtes i qüestions relacionades amb l'assignatura.

Personalized attention
Description
Els grups de treball hauran de concertar un mínim de dues entrevistes amb el professor per tal de realitzar un seguiment del treball

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
A4
C4
Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor. Assistència obligatòria,


20 %
Extended-answer tests
A1
2 Proves de desenvolupament

1. Analitzar quatre obres
2. Desenvolupar un tema . Dues propostes per escollir una
Les preguntes faran referència als continguts
treballats a les sessions magistrals fins una setmana abans de l'examen.80 %
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura . Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada


Sources of information

Basic , , ,
, , ,

AA,VV, La escultura, La aventura de la escultura moderna en los siglos XIX i XX, Barcelona, Carroggio, 1986

AA.VV, La Modernidad y lo Moderno en la Pintura Francesa en el siglo XIX, Madrid, Akal, 1998

AA.VV. Los orígenes del Arte Moderno 1850-1900, Madrid, Mapfre Vida, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo, El Arte Moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos, Madrid, Akal, 1991

BORNAY, Erika, Historia Universal del Arte, Siglo XIX. Vol.VIII, Barcelona, Planeta, 1986.

CREPALDI, Gabrielle, El Siglo XIX, Barcelona, Electa, 2005

DAIX, Pierre, Historia Cultural del Arte Moderno, de David a Cézanne, Madrid, Cátedra, 2002

EISENMAN, S.F. et al., Historia crítica del arte del siglo XIX. Madrid: Akal, 2001

FERRIER, Jean-Louis, L’Aventure de l’Art au XIXe Siècle, París, Chêne – Hachette, 1991

HASKELL, Francis, Pasado y presente en el arte y en el gusto. Madrid, Alianza Forma, 1989

HITCHCOCK, Henry Russell, Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid, Arte Cátedra, 1971 ..

NOVOTNY, Fritz, Pintura y escultura en Europa 1770-1880, Madrid, Arte Cátedra,1979.

RAMIREZ, Juan Antonio (Dir), Historia del Arte, El Mundo Contemporáneo, Madrid, Alianza,1997.

ROSEMBLUN, R. y JANSON, H.W, El arte del Siglo XIX, Madrid, Akal,1992.

Complementary

Tema n 1.

1. Neoclassicisme

ANTAL, Frederici, Clasicismo y Romanticismo, Madrid, Alberto Corazón. 1978.

BENEVOLO, Leonardo,Historia de la Arquitectura Moderna,   Barcelona, Gustavo Gili, 1974.

BOULLE, Etienne-Louis, Arquitectura; ensayo sobre el arte,  Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

BOYER, Ferdinand, Le monde des arts en Italie et la France de la   Revolution et de l´Empire, Torino, Societat Editrice Internazionale,1970.

BOIME, Albert. Història Social del Arte Moderno. Vol. I. (El arte en época de la Revolución), Madrid, Alianza Forma,1994.

BOIME, Albert. Història Social del Arte Moderno. Vol. I. ( El arte en la época del bonapartismo 1800 – 1815) Madrid, Alianza Forma,1996.

CALVO SERRALLER, Francisco, Ilustración y Romanticismo,(Colec. Documentos para la Historia del Arte, VolVII),Barcelona, Gustavo Gili, 1977

COLLINS, Peter, Los Ideales de la Arquitectura Moderna; su Evolución, (1750-1790), Barcelona, Gustavo Gili,1970 

CROW, Thomas E. Pintura y Sociedad en el París del Siglo XVIII, Madrid, Nerea,1989            

FRANCASTEL,Pierre, Historia de la Pintura Francesa, Madrid, Alianza, 1970.

FRIEDLAENDER, Walter, De David a Delacroix, Madrid, Alianza Forma, 1989

GIEDIONS, Sigfried, Espacio Tiempo y Arquitectura, Barcelona,Científico Médica, 1968..

HONOUR, Huhg, Neoclasicismo, Madrid, Xarait, 1982.

KAUFMANN, Emil, De Ledoux a le Corbusier,Barcelona Gustavo  Gili, Colec. Punto y línea, 1982

MIDDLETON, R, Arquitectura Moderna, Madrid, Aguilar, 1979.

ROSEMBLUN, Robert, Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1986

STAROBINSKI, Jean, 1789, Los emblemas de la razón, Madrid, Taurus, 1988.

TOMAN, Rolf, (edit) Neoclasicismo y Romanticismo, Colonia,  Köneman, 2000

VV.AA. Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII, Madrid, Akal  Bolsillo, 1980.

 

 

Tema n.2.

El Romanticisme.

ANTAL, Frederick, Estudios sobre Fuseli, Visor, La balsa de la medusa,  Madrid, 1989.

ARGULLOL, Rafael, La atracción del abismo, Barcelona. Plaza &       Janes, 1983.

CLARK, Kenneth, La Rebelión romántica, Madrid, Alianza Forma,1990.

DELACROIX, Eugène, El Puente de la visión, (Antología de  textos),Madrid, Tecnos, 1987.

FRIEDLAENDER, Walter, De David a Delacroix, Madrid, Alianza Forma, 1989

FRANCASTEL, Pierre, Historia de la Pintura Francesa, Madrid, Alianza,1970.                                    

HONOUR, Hugh, El Romanticismo, Madrid, Alianza, 1979.

METKEN, Gúnte,, Los Prerrafaelistas, Barcelona, Blume, 1982

RUSSO, Raffaella, Friedrich, Madrid, Electa Bolsillo, 1999

ZERNER, H y BORSCH-SUPAN,H, Tout l´oeuvre peint de Gaspar David Friedrich, París, Flanmarion,1976.

VV.AA, Eugène Delacroix, (Catálogo), Madrid, Museo del Prado,Ministerio de Cultura, 1988.

 

 

Tema N. 3.

L’Arquitectura en la segona meitat del Segle XIX.

BENEVOLO,Leonardo, Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1974..                                 

GIEDION, Sigfried, Espacio tiempo y arquitectura, Barcelona,   Científico  Médica, 1968.

FUSCO, Renato de, Historia de la Arquitectura Contemporánea, Madrid, Herman Blume, 1981.

PEVSNER, Nikolau, Los Orígenes de la arquitectura moderna y el diseño, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.

RAGON, Michel, Historia Mundial de la Arquitectura y el Urbanismo Modernos Ideologías y pioneros 188-1910. Barcelona, Destino, 1979.

TROCME, Hélène, Los americanos y su arquitectura, Madrid, Cátedra, 1983.

MIDDLETON, Robin, Arquitectura Moderna, Madrid, Aguilar, 1979.

VV.AA, Willian Morris (1834 1986), (Catálogo), Madrid, Dirección General de arquitectura y vivienda. Octubre-noviembre 1984.

Tema N.4

L’època del realisme.

FRANCASTEL, Pierre, Historia de la Pintura Francesa, Madrid, Alianza,1970.

RAYNAL, Maurice, Le Dix-Neuvième Siècle. De Goya a Gauguin,Genève, Skira,1951.

VV.AA, The rise of landscape Painting in France Corot to Monet,(catálogo) , Manchester, New Hampschire. The Currier Gallery of Art,1991-1992.

Tema N.5.

L’Impressionisme.

CALLEN, Anthea, Técnicas de los impresionistas, Madrid, Hermann  Blume, 1983.

DAIX, Pierre, La vida de pintor de Edouard Manet, Barcelona, Argos                              Vergara,1985.

DENVIR, Bernard, El Impresionismo, Barcelona, Bruguera-Emece,1983.

FRANCASTEL, Pierre, El Impresionismo, Barcelona, Labor, 1975.

HARRIS, Nathaniel, El arte de Manet, Barcelona, Polígrafa, 1982.

HERBERT, Robert L, El Impresionismo Arte,ocio y sociedad, Madrid, Alianza, 1989.                      

VV.AA, Claude Monet (catálogo), Madrid, Museo Español de Arte                        Contemporáneo, 29 de abril-30 de junio de 1986.

Tema N.6.

El Postimpressionisme.

ELGAR, F,Cézanne, Barcelona,Círculo de Lectores, 1968

GAUGUIN, Paul, Escritos de un salvaje, Barcelona, Barral, 1974.

LECANDANO, P, Vang Gogh, Barcelona, Noguer, 1976.

REWALD, John, El Postimpresionismo, Madrid, Alianza Forma,1982.

VAN GOGH, Vincent, Cartas a Theo, Barcelona, Barral, Labor, 1982.

VV.AA, Cezanne, Madrid, Debate/Itaca,1983.

VV.AA, Van Gogh, Madrid, Debate/Itaca, 1983.

Tema N.7

El Modernisme a Europa.

BOUILLON,J.P, Journal de l´art nouveau, 1870-1914, Genéve, Skira, 1985.

CHAMPIGNEULLE, B, Enciclopedia del Modernismo, Barcelona,  Polígrafa, 1983                                     

HOFSTATTER, H, Historia de la Pintura Modernista Europea,  Barcelona, Blume, 1981.

SCHMULTZER, Robert, El Modernismo, Madrid, Alianza, 1985.

SEMBACH, Klaus-Jürgen, Modernismo la utopía de la reconciliación, Bonn, Benedikt Taschen,1991.

 

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.