IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) 19TH CENTURY SPANISH ART Code 12214215
Study programme
Graduate in the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Optional Second
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
CARBONELL PALLARÉS, JORGE ANGEL
E-mail jorgeangel.carbonell@urv.cat
Lecturers
CARBONELL PALLARÉS, JORGE ANGEL
Web
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
 A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el context europeu occidental i hispànic.
 A4 Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art.
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
 A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia).
 A9 Aplicar la metodologia científica en història de l'art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
 A15 Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la història de l'art: gràfics, dibuix artístic i lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per interpretar les anàlisis de tipus material de la obra d’art (físiques, químiques, informes de restauració).
 A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal.
 A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana.
 A18 Conèixer de forma general o específica les tècniques historiogràfiques: epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.
 A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: filosofia, llengües antigues, lingüística, semiòtica, història del teatre i la literatura, història de la música, mitologia clàssica, història de les grans religions, sociologia i antropologia.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
 B2 Resoldre problemes de forma efectiva
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
 B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
 B5 Treballar de forma col·laborativa
 B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
 B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
Type C Code Competences Nuclear
 C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A2 Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
 A3 Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
 A4 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A5 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
 A6 Amplia els coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
 A7 Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
 A9 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A15 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A16 Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A17 Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A18 Amplia els coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
 A19 Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
Type B Code Learning outcomes
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’informació
 B2 Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
 B7 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Type C Code Learning outcomes
 C1 Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject area.
 C2 Understand basic computer hardware.
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
El regnat de Ferran VII i l'art acadèmic
El Romanticisme
L'art del Sexenni democràtic i el Realisme.
L'art dels primers anys de la Restauració.
Els corrents finiseculars.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
3 6 9
Lecture
A1
A3
A5
A7
44 88 132
Assignments
A1
A3
A4
A6
A7
B4
B7
10 20 30
Personal tuition
3 6 9
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Intruir l'alumne als conceptes generals i al context històric en que es desenvolupa el contingut de l'assignatura.
Lecture Explicació detallada dels continguts ordenats de forma cronològica.
Assignments L'alumne elaborarà un treball monogràfic sota la supervisió del professor.
Personal tuition El professor farà entrevistes als alumnes per a orientar-los en els treballs i per a resoldre els dubtes sorgits a les classes magistrals.

Personalized attention
Description
El professor analitzarà l'estat de progrés dels treballs individuals dels alumens. Tanmateix, resoldrà els dubtes sorgits a les classes magistrals i els derivats de les lectures.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A1
A3
A4
A6
A7
B4
B7
Es faran dos treballs monogràfics sobre algún aspecte del contingut de l'assignatura. 90%
Others  

Participació a les pràtiques i a les classes.

10%
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en un exàmen teòric de conceptes i de desenvolupament del temari de l'assignatura.


Sources of information

Basic Enrique Lafuente Ferrari, Breve historia de la pintura española, Madrid, Cátedra, 1987
María Elena Gómez-Moreno, Pintura y escultura españolas del siglo XIX. Summa Artis. vol xxxv, Madrid, Espasa Calpe, 1993
Francesc Fontbona, Del Neoclassicisme a la Restauració. Història de l'Art català vol.VI, Barcelona, Ed. 62, 1983
AA.VV., Museo del Prado. Casón del Buen Retiro. Catálogo de pinturas del siglo XIX., Madrid, Museo del Prado, 1985
Carlos Reyero, Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid. Cátedra, 1987
P.navascués, C. Pérez, A. Ma. Arias del Cossío, Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, Alhambra, 1987
Pedro Navascués, Maria Jeús Quesada Martín, El siiglo XIX. Bajo el signo del Romanticismo, Madrid, Sílex, 1992
Robert Rosenblum y H. W. Janson, El Arte del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1992
Eliseu Trenc, La Pintura del segle XIX. Ars Cataloniae, Barcelona, 2002

Complementary

Recommendations

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
19TH CENTURY ART/12214109

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.