IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) 19TH CENTURY SPANISH ART Code 12214215
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Optional 2Q
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
CARBONELL PALLARÉS, JORGE ANGEL
E-mail jorgeangel.carbonell@urv.cat
Lecturers
CARBONELL PALLARÉS, JORGE ANGEL
Web
General description Visió general de l'art del segle XIX a l'Estat espanyol. L'assignatura analitza els diferents corrents estilístics i l'evolució estètica al llarg del segle

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
 A2 Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
 A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A2 Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència, la conservació o la catalogació.
 A4 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
El regnat de Ferran VII i l'art acadèmic
El Romanticisme
L'art del Sexenni democràtic i el Realisme.
L'art dels primers anys de la Restauració.
Els corrents finiseculars.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
3 6 9
Lecture
A1
14 88 102
Assignments
A1
A4
10 20 30
Personal attention
3 6 9
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Intruir l'alumne als conceptes generals i al context històric en que es desenvolupa el contingut de l'assignatura.
Lecture Explicació detallada dels continguts ordenats de forma cronològica.
Assignments L'alumne elaborarà un treball monogràfic sota la supervisió del professor.
Personal attention El professor farà entrevistes als alumnes per a orientar-los en els treballs i per a resoldre els dubtes sorgits a les classes magistrals.

Personalized attention
Description
El professor analitzarà l'estat de progrés dels treballs individuals dels alumens. Tanmateix, resoldrà els dubtes sorgits a les classes magistrals i els derivats de les lectures.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A1
A4
Es faran dos treballs monogràfics sobre algún aspecte del contingut de l'assignatura. 90%
Others  

Participació a les pràtiques i a les classes.

10%
 
Other comments and second call

Es faran dos treballs monogràfics sobre algún aspecte del contingut de l'assignatura 90%. Participació a les pràtiques i a les classes 10%


Sources of information

Basic Enrique Lafuente Ferrari, Breve historia de la pintura española, Madrid, Cátedra, 1987
María Elena Gómez-Moreno, Pintura y escultura españolas del siglo XIX. Summa Artis. vol xxxv, Madrid, Espasa Calpe, 1993
Francesc Fontbona, Del Neoclassicisme a la Restauració. Història de l'Art català vol.VI, Barcelona, Ed. 62, 1983
AA.VV., Museo del Prado. Casón del Buen Retiro. Catálogo de pinturas del siglo XIX., Madrid, Museo del Prado, 1985
Carlos Reyero, Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid. Cátedra, 1987
P.navascués, C. Pérez, A. Ma. Arias del Cossío, Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, Alhambra, 1987
Pedro Navascués, Maria Jeús Quesada Martín, El siiglo XIX. Bajo el signo del Romanticismo, Madrid, Sílex, 1992
Robert Rosenblum y H. W. Janson, El Arte del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1992
Eliseu Trenc, La Pintura del segle XIX. Ars Cataloniae, Barcelona, 2002

Complementary

Recommendations

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
19TH CENTURY ART/12214109

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.