IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) INTERPRETATION OF HERITAGE Code 12214220
Study programme
Graduate in the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Optional Fourth 1Q
Language
Català
Department Història i Història de l'Art
Coordinator
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
MAR MEDINA, RICARDO
E-mail ricardo.mar@urv.cat
annaisabel.serra@urv.cat
Lecturers
MAR MEDINA, RICARDO
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
Web
General description S'ensenyarà a l'alumne fonts, recursos, pràctica i mètode per estudiar la interpretació del patrimoni.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
Type B Code Competences Transversal
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.
Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.
Type B Code Learning outcomes
 B7 Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Type C Code Learning outcomes
 C5 Respect fundamental rights and equality between men and women.

Contents
Topic Sub-topic
1. Interpretar, transmetre
2. Els principis bàsics de la interpretació
3. Reptes en interpretació
4. La interpretació del patrimoni històric. Mètodes i objectius.
5. Patrimoni històric com a motor econòmic
6. Espais previs per la interpretació: planificació, comercialització, recursos patrimonials, potencialitat del recursos i necessitat de la ruta
7. Espais d’atracció de turisme cultural
8. Itineraris historicoartístics. Tipologia i estudi de casos
9. Itineraris europeus i espanyols
10. Els promotors i la gestió del patrimoni a les comarques tarragonines
11. Equipaments interpretatius: professionals de la interpretació, avaluació d’itineraris, disseny de senyals, TIC i itineraris, visitants, impactes ambientals de la ruta.
12. Rutes i itineraris vigents a les comarques tarragonines

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
28 50 78
Assignments
25 40 65
Field work/trips
4 0 4
Personal tuition
2 0 2
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Assignments Treballs que realitza l'alumne.
Field work/trips Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Personalized attention
Description
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 80%
Field work/trips
Es visitaran diversos espais patrimonials 10%
Others  

Assistència a classe

10%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es farà un únic examen (que equival a la confecció d'un treball final) amb un valor del 100%.

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).


Sources of information

Basic

ASENSIO,M./ POL, E. Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Ed. Aique, Buenos Aires, 2002.

BALLART MASACHS, R./ FONTAL MERILLAS, O. Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. Trea, Gijón, 2004.

GUERRA ROSADO, Francisco (coord.). Interpretación del patrimonio: diseño de programas de ámbito municipal. UOC, Barcelona, 2008.

MORALES, J. Guía práctica para la interpretación del patrimonio. El arte de acercar el legado  natural y cultural al público visitante. Junta de Andalucía, Sevilla, 1998.

QUEROL, María Ángeles. Manual de Gestión del Patrimonio Cultural. Ed. Akal, Madrid, 2010.

ROSELLÓ CEREZUELA, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Ed. Ariel. Barcelona, 2005.

ROSELLÓ CEREZUELA, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales: de la idea a la acción. Ed. Ariel. Barcelona, 2007.

TILDEN, Freeman. La interpretación de nuestro patrimonio. Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Pamplona, 2006.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.