IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) INTERPRETATION OF HERITAGE Code 12214220
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Optional Fourth 2Q
Language
Català
Department Private, Procedural and Financial Law
History and History of Art
Coordinator
RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN
E-mail carmen.gomez@urv.cat
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat
Lecturers
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN
Web
General description L'assignatura presentarà els conceptes i les activitats i responsabilitats integrades en la vida professional dels conservadors de Museus Arqueològics.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
Type B Code Competences Transversal
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.
Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.
Type B Code Learning outcomes
 B7 Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Type C Code Learning outcomes
 C5 Respect fundamental rights and equality between men and women.

Contents
Topic Sub-topic
BLOC PATRIMONIAL
1. Interpretar, transmetre 2. Els principis bàsics de la interpretació 3. Reptes en interpretació 4. La interpretació del patrimoni històric. Mètodes i objectius. 5. Patrimoni històric com a motor econòmic 6. Espais previs per la interpretació: planificació, comercialització, recursos patrimonials, potencialitat del recursos i necessitat de la ruta 7. Espais d’atracció de turisme cultural 8. Itineraris historicoartístics. Tipologia i estudi de casos 9. Itineraris europeus i espanyols 10. Els promotors i la gestió del patrimoni a les comarques tarragonines 11. Equipaments interpretatius: professionals de la interpretació, avaluació d’itineraris, disseny de senyals, TIC i itineraris, visitants, impactes ambientals de la ruta. 12. Rutes i itineraris vigents a les comarques tarragonines

BLOC JURIDIC

1.- El marc jurídic del patrimoni cultural
2.- Les categories de protecció del patrimoni cultural
3.- Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN): règim de protecció de béns mobles i immobles
4.- Béns Catalogats (Bcat): règim de protecció de béns mobles i immobles

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
35 50 85
Fieldwork/excursions
A3
B7
32 4 36
Assignments
A3
B7
4 20 24
Presentations / oral communications
A3
C5
2 0 2
Personal attention
1 1 2
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.

Elecció del tema de treball, elaboració de l'índex i presentació oral d'un Power Point que ho expliqui.

Data de realització: Octubre.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Al llarg de tot el curs
Fieldwork/excursions Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.

Sortides als monuments de Tarragona declarats Patrimoni Mundial
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (varies visites)
Museu d'Arqueologia de Catalunya (un dia)

British Museum (viatge cap de setmana) opcional
Assignments Seminaris especialitzats amb agents del patrimoni

Presentations / oral communications Elaboració d'un PowerPoint que reflecteixi i sintetitzi les idees del treball desenvolupat.

Treball de documentació escrita que recull la documentació -bibliografia, fonts, imatges- utilitzades en el treball.
Personal attention De forma permanent al despatx, moodle i correu electronic

Personalized attention
Description
El professor farà un seguiment continu dels alumnes a través del seu correu electrònic però els anima a treballar en biblioteques i sobretot a conèixer de forma lenta i pausada, tant física com a virtual, els diferents espais, monuments i museus que anem a visitar i estudiar en aquesta assignatura

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
Introduccció al tema, presentació del professors, metodologia i calendari 5%
Lecture
A2
Presentacions

30
Fieldwork/excursions
A3
B7


Es visitaran diversos espais patrimonials


10%
Assignments
A3
B7
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 40
Presentations / oral communications
A3
C5
Others  

Assistencia a classe

10
 
Other comments and second call

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).


Sources of information

Basic

BIBLIOGRAFIA

ASENSIO,M./ POL, E. Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Ed. Aique, Buenos Aires, 2002.

BALLART MASACHS, R./ FONTAL MERILLAS, O. Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. Trea, Gijón, 2004.

GUERRA ROSADO, Francisco (coord.). Interpretación del patrimonio: diseño de programas de ámbito municipal. UOC, Barcelona, 2008.

MORALES, J. Guía práctica para la interpretación del patrimonio. El arte de acercar el legado  natural y cultural al público visitante. Junta de Andalucía, Sevilla, 1998.

QUEROL, María Ángeles. Manual de Gestión del Patrimonio Cultural. Ed. Akal, Madrid, 2010.

ROSELLÓ CEREZUELA, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Ed. Ariel. Barcelona, 2005.

ROSELLÓ CEREZUELA, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales: de la idea a la acción. Ed. Ariel. Barcelona, 2007.

TILDEN, Freeman. La interpretación de nuestro patrimonio. Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Pamplona, 2006.

NORMATIVA:

Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, de 10 enero, de desarrollo parcial de la Ley

Sentència Tribunal Constitucional 17/1991 de 31 de gener

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text refós de la Llei de Urbanisme

Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic

Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.