IDENTIFYING DATA 2012_13
Subject (*) HERITAGE AND SOCIETY Code 12214221
Study programme
Graduate in the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Optional Fourth First
Language
Català
Department Història i Història de l'Art
Coordinator
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
E-mail annaisabel.serra@urv.cat
Lecturers
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
Web
General description S'estudiaran els vincles existents entre les múltiples manifestacions patrimonials i el seu reflexe a la societat.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
 B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
 B8 Sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
Type B Code Learning outcomes
 B4 Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6 Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
 B8 Fa una estimació de l’eficàcia i l’eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. PATRIMONI. CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ 1.1. Definició.
1.2 El naixement del Patrimoni Cultural.
1.3. Tipologies de Patrimoni.
1.4. Protecció legislativa.
2. EL PATRIMONI COM A FORMA DE CONSCIÈNCIA HISTÒRICA 2.1. El naixement de la consciència patrimonial: el reconeixement del patrimoni com a valor històric. Evolució històrica
3. L’ÚS SOCIAL I TURÍSTIC DEL PATRIMONI 3.1. Antecedents històrics del turisme cultural
3.2. Els consumidors del patrimoni: turisme en busca de patrimoni.
3.3. Conseqüències del turisme cultural.
3.4. La població local com a eix del desenvolupament patrimonial
3.5. La rendibilitat del patrimoni
4. EL PATRIMONI COM A FORMA D’INTEGRACIÓ SOCIAL 4.1. El patrimoni com a símbol de la identitat d’un poble
4.2. Moviments socials i Patrimoni Cultural
5. EDUCACIÓ I PATRIMONI A LA CIUTAT 5.1. La ciutat: escenari patrimonial modern
5.2. La ciutat com a portadora de nous missatges patrimonials, artístics, socials i formatius
5.3. Estructures i espais urbans: alè multicultural
5.4. Les escoles com a espais de valoració de la història patrimonial

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
B6
45 21 66
Presentations / expositions
A2
2 54 56
Field work/trips
A2
B8
6 24 30
Personal tuition
2 0 2
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Presentations / expositions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Field work/trips Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Personalized attention
Description
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
A2
Es realitzaran dos treballs i les seves exposicions a classe. Cada treball tindrà un 30% de la nota final. 60%
Field work/trips
A2
B8
Les pràctiques i les resenyes seran avaluables. 20%
Others  

L'assistència serà molt valorada

20%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

AADD. Patrimoni i societat, Catàleg exposició, Universitat de València, València, 2004.

 

AADD. Repertorio de Textos Internacionales del Patrimonio Cultural. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Granada, 2004.

 

AADD. Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura, Cádiz, 2005.

 

ALCALDE, Gabriel/ SAÑA, Maria. Patrimoni arqueològic i espais d’interès natural, Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, Girona, 2006.

 

BALLART HERNANDEZ, Josep/ JUAN TRESSERRAS, Jordi. Gestión del Patrimonio Cultural, Ariel, Barcelona, 2005.

 

CALAF MASACHS, Roser. (Coord.). Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio, Trea, Gijón, 2003.

 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Trea, Gijón, 2002.

 

GUTIÉRREZ ROBLEDO, J.L. (Coord.). Del ayer para el mañana. Medidas de Protección del Patrimonio, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, 2004.

 

JUANOLA TERRADELLAS, Roser/ CALBÓ ANGRILL, Muntsa/ VALLÈS VILLANUEVA, Joan. Educació del patrimoni: visions interdisciplinàries. Arts, cultures, ambient, Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, Girona, 2006.

 

PLANAS, Rosa/ TUGORES, Francesca. Introducción al patrimonio cultural, Trea, Gijón, 2006.

 

Al llarg del curs s’anirà aportant bibliografia específica per cada apartat estudiat.

 

 

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.