IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) HERITAGE AND SOCIETY Code 12214221
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Optional Fourth 1Q
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
MATA DE LA CRUZ, SOFIA
E-mail sofia.mata@urv.cat
Lecturers
MATA DE LA CRUZ, SOFIA
Web
General description Aproximació als itineraris i les rutes patrimonials.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
Type B Code Competences Transversal
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.
Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al seu compromís amb la societat.
Type B Code Learning outcomes
 B7 Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Type C Code Learning outcomes
 C5 Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

Contents
Topic Sub-topic
I.- Introducció Tema 1: Introducció a l'assignatura
II.- Els Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals Tema 2: Els Itineraris Patrimonials. L'ICOMOS. Les Rutes Culturals. El Consell d'Europa
III.- Disseny Tema 3: Disseny d'un Itinerari Patrimonial i d'una Ruta Cultural.
IV.- Principals Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals Tema 4: Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals de caràcter internacional. Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals principals a Espanya

Tema 5: Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals a Catalunya (1)

Tema 6: Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals a Catalunya (2). Les comarques de Tarragona

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Lecture
A3
50 70 120
Presentations / oral communications
A3
3 9 12
Fieldwork/excursions
A3
2 2 4
Assignments
A3
2 8 10
Personal attention
2 0 2
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura: programa, calendari d'activitats, bibliografia
Lecture Anàlisi del procès de gestació dels Itineraris Patrimonials i de les Rutes Culturals, de les diferents interpretacions dels mateixos segons l'Unesco i segons l'UE, i del principals Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals al món, a Europa, a Espanya i a Catalunya.
Presentations / oral communications Els alumnes treballaran en grups reduïts tres exemples d'Itineraris Patrimonials
Fieldwork/excursions Visita a un centre documental on es gestioni un Itinerari Patrimonial o una Ruta Cultural
Assignments Treball individual: cada alumne redactarà una proposta d'un Itinerari Patrimonial o d'una Ruta Cultural
Personal attention Els alumnes rebran una atenció personalitzada per part de la professora, bé mitjançant una entrevista personal al despatx, bé per mitjans telemàtics.

Personalized attention
Description
Els alumnes rebran una atenció personalitzada per part de la professora, bé mitjançant una entrevista personal al despatx, bé per mitjans telemàtics.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A3
Presentació en grups a classe 30%
Fieldwork/excursions
A3
Visita a un centre documental 10%
Assignments
A3
Redacció d'un treball amb una proposta d'Itinerari Patrimonial o de Ruta Cultural 50%
Others   Assistència regular i participació a classe 10%
 
Other comments and second call
Només podran optar a la segona convocatòria els alumnes que ho hagin seguit l'avaluació continuada. La prova consistirà en un examen escrit.Sources of information

Basic Ballart Hernández, Josep; Juan Tresserras, Jordi, Gestión del Patrimonio Cultural, Barcelona: Ariel, 2005
Capel, Horacio, Las rutas culturales como patrimonio de la humanidad. El caso de las fortificaciones americanas del Pacífico. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. X, núm. 562, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2005
Clifford, J., Itinerarios transculturales, Barcelona: Gedisa, 1999
Hernández Ramírez, Javier, Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 9, núm. 2, La Laguna: Universidad de La Laguna, 2011
Martorell Rosselló, Alberto, Itinerarios culturales y patrimonio mundial. El patrimonio como factor de interrrelación o conectividad cultural, Madrid: UNED, 2008
Morère Molinero, Nuria, Sobre rutas históricas e itinerarios culturales en el turismo. Revista de Análisis Turístico, num. 13, Barcelona, 2012
Querol, Maria Ángeles, Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Madrid: Akal, 2012
Roselló Cerezuela, David, Diseño y evaluación de proyectos culturales: de la idea a la acción, Barcelona: Ariel, 2007

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.