DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTICUM II Codi 15072034
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 0 6 Troncal Cinquè Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
CASADO CASADO, LUCÍA
GIMÉNEZ COSTA, ANA
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
FONT MAS, MARIA
Adreça electrònica ana.gimenez@urv.cat
diana.marin@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ COSTA, ANA
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Informació rellevant Practicas integradas que ponen en relación los contenidos estudiados en el ámbito del derecho civil, internacional privado y procesal, con el objetivo de conseguir una visión interdiciplinar
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Dret de l'empresa i de la contractació: pràctica integrada que posa en relació els continguts estudiats a l'àmbit del dret civil, internacional privat i processal, amb l'objetiu d' aconseguir una visió interdisciplinar.
Dret del Medi Ambient: pràctica integrada que posa en relació els continguts estudiats a l'àmbit del dret administratiu, constitucional, penal i internacional públic, amb l'objetiu d' aconseguir una visió interdisciplinar.

Atenció personalitzada
Descripció
Itinerari Dret de l'empresa i de la contractació L’alumne tindrà la possibilitat de realitzar tutories, sempre prèvia sol•licitud via correu electrònic: diana.marin@urv.cat ana.gimenez@urv.cat xenia.fuguet@urv.cat Dret del Medi Ambient A l'inici de curs, s'informarà als estudiants del règim de tutories de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pràcticum II - Dret de l'Empresa i de la Contractació

La 1ª i 2ª convocatòria consisteix en el mateix sistema: es deixarà un cas pràctic per a que l'alumne el treballi al llarg del curs, respecte del qual es farà, a la data oficial d'examen, una prova tipus test.

Pràcticum II - Dret del Medi Ambient

La 1ª i 2ª convocatòria consisteix en el mateix sistema: es deixarà un cas pràctic per a que l'alumne el treballi al llarg del curs. El treball es lliurarà en format electrònic a través del moodle. La segona convocatòria consistirà en la presentació del treball i, si els tutors ho creuen convenient, una entrevista avaluativa personal durant el període destinat a aquest efecte, durant la qual l'alumne podrà ser preguntat pels continguts. Aquells que s'acullin a la segona convocatòria constaran com a no presentats en la primera.


Fonts d'informació
Bàsica

Dret material: Es recomana utilitzar tota la bibliografia proposada a les Guies Docents de les assignatures de Dret civil, processal i internacional privat, cursades al llarg de la titulació

Dret processal: A més dels formularis disponibles a la Biblioteca de la FCJ, es poden consultar les següents webs:

http://www.ua.es/es/servicios/juridico/formularios.htm

http://www2.cgae.es/es/contenidos/contenidounicsec_sin.asp?idsec=21&secmenu=4

http://www.cicac.org/sl/recursos/formularis/

http://www.cicac.cat/sl/index_nou.htm

http://www.todalaley.com/

http://www.cicac.org/sl/recursos/formularis/home.htm

Dret del medi ambient. Es recomana utilitzar tota la bibliografia proposada a les Guies Docents de les assignatures de Dret ambiental cursades al llarg de la titulació (especialment, Dret internacional del medi ambient, Fonaments de Dret públic ambiental, Intervenció administrativa ambiental, Introducció al dret ambiental sectorial, Dret comunitari ambiental i Dret penal ambiental).

 

 

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent