DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA Código 15072217
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Privado, Procesal y Financiero
Coordinador/a
FONT MAS, MARIA
Correo-e maria.font@urv.cat
Profesores/as
FONT MAS, MARIA
Web
Información relevante El canvi de la realitat social que vivim en el qual l’estat espanyol ha esdevingut un país receptor d’emigració, així com la normativa europea que ens afecta directament, fa necessari un estudi concret, per als futurs operadors jurídics, de dos règims jurídics diferents, que tenen a veure amb la presència d’estrangers a espanya: el dret de la nacionalitat i el dret d’estrangería. L’objectiu de l’assignatura pretén proporcionar una base teòrica del dret aplicable en un primer moment, per tal de passar a una fase eminentment pràctica posteriorment. Es tracta de conèixer els aspectes més pràctics del dret de nacionalitat i estrangeria que permetin analitzar la situació dels ciutadans estrangers al nostre país i la manera de resoldre els problemes que es generen diariament.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
El règim jurídic de l’estranger Consideracions generals i polítiques d’estrangeria. Condició jurídica de l’estranger. La Unió Europea i el règim d’estrangeria. Competències del nou estatut d’Autonomia de Catalunya. Les polítiques d’acollida.
Marc normatiu espanyol en matèria d’estrangeria Característiques i evolució del marc normatiu espanyol. La Llei d’estrangeria i el seu reglament. Els drets dels estrangers. L’empadronament d’estrangers. Règim comunitàri.
Residència legal dels estrangers Idees generals. Situació dels estrangers: trànsit, estada i residència. L’entrada d’estrangers a Espanya: requisits.Règim general: a) Autorització de residència i treball inicial. b) Autorització de residència per reagrupament. c) Autorització de residència per circumstàncies excepcionals. d) Autorització de residència per a menors nascuts a Espanya fills de residents legals. e) Altres. Sol•licituds de modificació i renovació.
La integració europea i el règim d'estrangeria circulació de persones: lliure circulació de treballadors, lliure prestació de serveis i llibertat d'establiment. Entrada i permanència a Espanya: Normativa d'aplicació.- Àmbit d'aplicació.- Entrada: documents.- Permanència: Estada. concepte i documents. Residència.- concepte i documents.
Procediment administratiu sancionador.- Idees generals. Infraccions i sancions. El procediment administratiu en matèria d’estrangería. La denegació de l’autorització sol•licitada. Recursos administratius. El procediment contenciós-administratiu: els diversos procediments i accions. L’escrit de demanda. La celebració de la vista i la prova documental. Mesures cautelars i cautelaríssimes.
Sortida i expulsió d’estrangers La sortida voluntària. L’expulsió: causes d’expulsió, procediments i recursos. Denegació d’entrada i devolució d’estrangers. Les mesures provisionals. Els centres d’internament d’estrangers: regulació legal.
La nacionalitat i dret de la nacionalitat Concepte de nacionalitat. Concepte i naturalesa del vincle nacional. Aspectes interns i internacionals de la nacionalitat. Fonts de Dret en matèria de nacionalitat: a) Constitució espanyola b) Codi civil i darreres modificacions en matèria de nacionalitat. c) Reglament del Registre Civil d) Doctrina de la Direcció General de Registres del Notariat.
L’atribució de la nacionalitat Idees generals. L’inscripció del naixement. La nacionalitat espanyola d’origen. Ius sanguinis i ius soli. La possessió d’estat. L’opció de nacionalitat. El dret d’opció.
L’adquisició de la nacionalitat Concepte. Atribució per carta de naturalesa. Atribució per residència en territori espanyol. Procediment i requisits.
Pèrdua i recuperació de la nacionalitat Idees generals. La pèrdua de la nacionalitat espanyola: a) la pèrdua voluntària: requisits; la pèrdua com a sanció: supòsits d’admissibilitat. La recuperació de la nacionalitat espanyola en els diversos supòsits.
Els conflictes de nacionalitat La doble nacionalitat. Tractats de doble nacionalitat. L’apatrídia. La lluita contra l’apatrídia en el dret convencional i en el dret intern espanyol.

Atenció personalitzada
descripción
L'alumne disposa, a part de les hores de classe magistral i pràctiques per a poder realitzar consultes al professor, de les hores de tutoria personalitzada, per a les quals cal concertar cita prèvia per correu electrònic.

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

primera i segona convocatòria: EXAMEN 50% TEÒRIC DE TOT EL TEMARI, I UN 50% PRÀCTIC AMB LEGISLACIÓ. CALDRÀ SUPERAR AMBDUES PARTS PER TAL DE CALCULAR LA MITJA.


Fonts d'informació
Básica

Legislación de extranjería : incluye la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, por la Ley Orgánica 2/2009 y la Orden PRE/3/2010 de 11 de enero / ed. preparada por Carlos Esplugues Mota y Manuel de Lorenzo Segrelles . -- 5ª ed . -- València : Tirant lo Blanch, 2010 .

Inmigración y extranjería : régimen jurídico básico / Ana Paloma Abarca Junco ... [et al.] . -- 3ª ed. . -- Madrid : Colex, 2010 .

Extranjería y derecho de asilo : análisis de la LO 2/2009, de reforma de Extranjería, y de la nueva Ley 12/2009, de Asilo : formularios . -- Madrid : Sepín , cop. 2010 .

Práctica contencioso-administrativa en materia de extranjería / Luis-Vidal de Martín Sanz . -- Madrid : Dykinson, DL 2010 .

Código de extranjería / Luis-Vidal de Martín Sanz (coord.) ; Susana Cuadrón Ambite, Teresa Marañón Maroto, Gonzalo Muñoz del Toro ; pról.: Carlos Mora Almudí . -- Madrid : Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2010 .

Manual práctico de derecho de extranjería / Eduardo Ortega Martín . -- 4ª ed . -- Madrid (Las Rozas) : La Ley, 2010 .

Esquemas de extranjería / directores: Josep Ramon Fuentes i Gasó, Judith Gifreu i Font, Ramón Torres Estrada . -- València : Tirant lo Blanch, 2009 .

Nacionalidad española : normativa vigente e interpretación jurisprudencial / Aurelia Álvarez Rodríguez . -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson Aranzadi, 2008 .

Complementária

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.