DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura CONTRATACIÓ MERCANTIL Codi 15072222
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
Adreça electrònica carlos.alegret@urv.cat
Professors/es
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
Web
Informació rellevant Dret bancari i del mercat de crèdit. L’ordenació del sistema financer.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer les fonts de la contractació mercantil.
2. Conèixer les regles generals que regeixen la contractació mercantil.
3. Comprendre els diferents contractes mercantils com pertanyent a distints grups de base comú.
4. Conèixer el règim jurídic particular dels diferents tipus de contracte mercantil.
5. Comprendre la contractació mercantil com a instrument d'actuació al mercat.
6. Decidir quin és el contracte més adient per cada necessitat negocial de l'empresa.
7. Identificar els diferents tipus contractuals utilitzats per les empreses sobre la base de contractes reals.
8. Redactar contractes mercantils.
9. Analitzar els contractes mercantils.
10. Comprendre la realitat material regulada per cada contracte mercantil.

Continguts
Tema Subtema
1. TEORIA GENERAL DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES MERCANTILS. 1. Introducció.
2. Fonts.
3. Especialitats mercantils de la teoria general de les obligacions.
4. Especialitats mercantils de la teoria general dels contractes.

2. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA MERCANTIL. 1. Introducció
2. Concepte i requisits de la compra-venda mercantil.
3. Contingut del contractel.
4. Extinció del contracte.
5. Compra-vendes especials.
6. El contracte de Leasing.

3. ELS CONTRACTES DE TRANSPORT TERRESTRE I AERI. 1. Introducció.
2. Qüestions generals sobre els contractes de transport.
3. El transport de coses per via terrestre.
4. El transport de viatgers per via terrestre.
5. El transport aeri de coses y viatgers.

4. ELS CONTRACTES DE COMISSIÓ, AGÈNCIA I MEDIACIÓ. 1. Introducció.
2. El contracte de comissió.
3. El contracte d’agència.
4. El contracte de mediació o correduria.
5. Analogies i diferències entre els contractes de agència, comissió i correduria.
6. El contracte de concessió o distribució.
7. Els contractes publicitaris.

5. ELS CONTRACTES DE DEPÒSIT I DE PRÉSTAM. 1. Introducció.
2. El contracte de deposi mercantil.
3. El contracte de prestem mercantil.

6. ELS CONTRACTES BANCARIS. 1. Introducció.
2. Dret mercantil i Dret bancari.
3. Els bancs. Concepte i classes.
4. Fonts del Dret mercantil bancari.
5. El contracte de compte corrent bancari.
6. Operacions bancàries passives.
7. Operacions bancàries actives.
8. Operacions bancàries neutres.

7. EL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA. 1. Introducció.

2 . Teoria general.
2.1 Funció econòmica y pressupostos del segur privat.
2.2 Dret mercantil i dret de les assegurances.
2.3 Concepte i classificació del contracte d’assegurança.
2.4 Element del contracte d’assegurança.

3. Les assegurances contra danys: teoria general i tipus.
3.1 Les assegurances contra danys com a assegurances d’indemnització estricta.
3.2 Les obligacions de les parts a les assegurances contra danys.
3.3 L’alienació del objecte assegurat.
3.4 L’extinció del contracte d’assegurança contra danys.
3.5 L’assegurança contra incendis.
3.6 L’assegurança contra robatori.
3.7 Les assegurances agràries.
3.8 L’assegurança de transport terrestre de mercaderies.
3.9 L’assegurança de responsabilitat civil.
3.10 L’assegurança obligatòria d’automòbils.
3.11. L’assegurança de lucre cessant.
3.12 L’assegurança de crèdit i caució.
3.13 El contracte de reassegurança: funció econòmica i concepte.

4. Les assegurances de persones.
4.1 Introducció.
4.2 L’assegurança sobre la vida.
4.3 L’assegurança de malaltia.
4.4 L’assegurança d’accidents.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
 
Sessió Magistral
10 7 17
Seminaris
2 8 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 5 20
Debats
5 5 10
Treballs
5 5 10
Presentacions / exposicions
20 15 35
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
2.5 0 2.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Classe inicial per explicar el funcionament de l'assignatura i conceptes bàsics i essencials.
Sessió Magistral
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Debats
Treballs
Presentacions / exposicions

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Debats
Treballs
Presentacions / exposicions
Descripció
Orientació i resolució de dubtes relacionats amb els treballs, presentacions/exposicions, sessions magistrals i proves.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització de treball. 20%
Presentacions / exposicions Exposició a classe. 10%
Proves objectives de tipus test Hi haurà un examen escrit amb preguntes test. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFIA REVISADA CADA ANY.

Complementària

Recomanacions