DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CONTRATACIÓ MERCANTIL Codi 15072222
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
TUA LOPEZ, JAVIER
Adreça electrònica javier.tua@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
Professors/es
TUA LOPEZ, JAVIER
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Web
Informació rellevant L' objectiu de l'assignatura es proporcionar a l'alumne els continguts jurídics del dret de la banca i del mercat borsari espanyol dins l'entorn europeu i les politiques comunitaries.

Competències
Codi  
A1 Adquisició de consciència del Dret com sistema regulador de les relacions socials
A4 Capacitat per al tractament de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
A9 Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
A13 Coneixements d’argumentació jurídica.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B10 Capacitat d’organització i planificació

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.Conèixer les regles generals que regeixen la contractació mercantil. A1
A4
A9
B3
2.Conèixer el règim jurídic particular dels diferents tipus de contracte mercantil. A1
B2
3.Comprendre la contractació mercantil com a instrument d'actuació al mercat. A1
A13
B3
B10
4.Decidir quin és el contracte més adient per cada necessitat negocial de l'empresa. B2
5. Comprendre la realitat material regulada per cada contracte mercantil. A1
B2
1. Estudiar i comprendre l'estructura i funcionament dels mercats borsaris.
2. Estudiar i comprendre els mercats primari i secundaris de valors espanyols.
3. Conèixer i identificar les diferents entitats que actuen en els mercats de valors.
4. Conèixer les normes de conducta vigents als mercats de valors i les sancions administratives que s'apliquen en cas d'infracció.
5. Descriure i identificar els sistemes de compra i venda pública de valors i capitals de societats als mercats financers.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.

Continguts
Tema Subtema
DRET BANCARI

TEMA Nº 1.- El SISTEMA FINANCER
1).- Concepte i característiques.
2).- Sistema financer Europeu: Relacions entre el SEBC, el BCE i el BE.
3).- El sistema financer espanyol, estructura actual i evolució històrica.
a).- Les entitats de crèdit.
b).- El banc d´Espanya.
c).- El banc central europeu.
d).- El servei de reclamacions.
e).- Els bancs.
f).- Les caixes d´estalvis.
TEMA Nº 2.- EL DRET BANCARI 1).- Concepte i fonts del dret bancari.
a).- El problema de les fonts i l’absència de regulació substantiva del dret bancari..
b).- La llei 7/98, de 13 de juliol, sobre les condicions generals de la contractació.
c).- Contingut dels contractes bancaris.
d).- Característiques dels contractes bancaris.
e).- La llei de defensa de consumidors i usuaris, i. 26/84, de 19 de juliol, els contractes de serveis financers amb consumidors i usuaris.
f).- El secret bancari. Fonament, i límits.
g).- Classificacions de les operacions bancàries.

2).- El contracte del compte corrent bancari.
a).- Concepte.
b).- Naturalesa.
c).- L´autonomia del contracte del compte corrent bancari.
d).- Contingut.
e).- Requisits de l´obertura del compte corrent bancari.
f).- Descoberts en compte.
TEMA Nº 3.- OPERACIONS ACTIVES 1).- Els préstecs de diners i les seves modalitats bancàries.
La llei de crèdit al consum, L. 7/95, de 23 de març.

2).- El descompte.
a).- Concepte i naturalesa.
b).- Modalitats del descompte bancari.
c).- Contingut.
d).- Formalització documental del descompte bancari.
e).- El redescompte.

3).- L obertura de crèdit.
a).- Concepte y naturalesa.
b).- Contingut del contracte.
c).- Interessos i comissions. El cost del crèdit, la Taxa Anual Equivalent (T.A.E.)
d).- Forma: intervenció del corredor de comerç col.legiat i força executiva del contracte.

4).- El crèdit documentari.
a).- Concepte i funció del crèdit documentari.
b).- Elements personals.
c).- Classes.

5).- Altres operacions actives.
a).- Factoring.
b).- El leasing.
c).- El renting.
d).- El contracte de targeta de crèdit.
e).- El contracte de reconeixement de deute bancari.
TEMA Nº 4.- OPERACIONS PASSIVES I DE CUSTODIA 1).- El dipòsit bancari de diners.
a).- Naturalesa jurídica.
b).- Classes de dipòsit i forma del contracte.
c).- Requisits legals.
d).- Obligacions de les entitats de dipòsit.

2).- Altres dipòsits.
a).- El dipòsit bancari de títol valors.
b).- El dipòsit de valors negociables en anotacions en compte.
c).- Els dipòsits interbancaris de diners.
d).- Lloguer de caixes de seguretat.
TEMA Nº 5.- OPERACIONS DE MEDIACIÓ 1).- Mediació en els pagaments.
a).- La transferència.Concepte i modalitats.
b).- Contracte de serveis e ingressos.
c).- Contracte de servei, de caixer permanent.

2).- Mediació en l’emissió de valors mobiliaris.
TEMA Nº 6.- ELS CONTRACTES DE GARANTIA BANCARIS 1).- Les garanties dels contractes bancaris.

2).- Garanties personals.
a).- La fiança bancària.
b).- L´aval.

3).- Les garanties reals.
a).- Les garanties immobiliàries.
b).- Les garanties mobiliàries.
DRET BORSARI I DELS MERCATS DE VALORS

TEMA Nº 7. LES BORSES I ELS RESTANTS MERCATS DE VALORS
1).- Evolució històrica de les borses espanyoles.

2).- La llei del mercat de valors, L. 24/88 de 28 de Juliol, i la nova organització de les borses i la resta dels mercats de valors. la reforma de la llei, de 16 de novembre de 1.998.
a).- Concepte de valors negociables, la representació per mitjà d´anotacions en compte.
b).- El mercat primari i llibertat d´emissió.
a´).- L´ordenació jurídica del mercat primari a Espanya.
b´).- Característiques de la regulació del mercat primari.
c´).- Àmbit d´aplicació de les normes del mercat de valors sobre emissions.
d´).- Requisits generals de les emissions.
e´).- Excepcions al regim general.
f´).- Informació i regim sancionador.
c).- La comissió nacional del mercat de valors.
d).- Classes de mercats secundaris.
e).- Admissió de valors a negociaciació oficial.
f).- Operacions al mercat secundari oficial i les seves formes.
a´).- El contracte de compravenda.
b´).- El contracte de futur i opció.
g).- La intervenció en la negociació de valors mobiliaris.

3).- El mercat borsari: Les borses de valors.
a).- La reforma de les borses de valors: l´objecte de negociació en elles.
b).- L´organització de les borses de valors. La societat de borses.
c).- El sistema d´interconexió borsari.
d).- El sistema de compensació i liquidació.
e).- El nou marc legal per les ofertes públiques d´adquisició i venta d´accions.
f).- El regim de sancions.

4).- El mercat de deute públic en anotacions en compte.
TEMA Nº 8. ELS MEMBRES DEL MERCAT 1).- Les societats i les agències de valors i borsa.

2).-Les entitats de crèdit i les empreses de serveis d’inversió.

3).- Les normes de conducta.

4).- Codis de conducta.
a).- Codi general de conducta.
b).- Reglaments interns de conducta.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
Sessió Magistral
0 0 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
0 0 0
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes
0 0 0
Proves pràctiques
0 0 0
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions teóriques, comentaris de notícies de l'actualitat i casos pràctics.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l' assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos práctics plantejats pels professors de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Tutoríes individuals per a la resolució dels casos pràctics i referents als problemes i dubtes que plantegi la matèria. Sessions magistrals. Resolució de casos pràctics.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes L'avaluació constará de la suma d'un examen escrit de cinc preguntes del temari de l'assignatura. 85%
Proves pràctiques Resolució de tres casos pràctics 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no realitzin els casos pràctics faran una prova amb un valor del 100% de la nota. La segona convocatòria consistirà en un examen escrit de cinc preguntes del temari de l'assignatura (100%). No es guardarà la nota dels casos pràctics.


Fonts d'informació

Bàsica varios autores, Contratos bancarios y parabancarios, 2003, Lex Nova
Asesoría Jurídica del BCSH, Manual jurídico de las operaciones bancarias, 2003, Sopec
José Ramón Cano, Manual práctico de contratación mercantil, 2005, Tecnos
Fernando Zunzunegui, Derecho del mercado financiero, 2006, Marcial Pons -editorial-

Manuals de Dret Mercantil, actualitzats al 2005

 

            Manual del sistema financiero español.

            A. Cuervo y otros. Ed. Ariel economía.

 

            Derecho del mercado financiero.

            Fernando Zunzunegui. Ed. Marcial Pons.

           

            Manual práctico de contratación mercantil. Tomo II.

            José Ramón Cano. Ed. Tecnos.

 

            Manual Jurídico de las operaciones bancarias.

            Asesoria Jurídica Banco Central Hispano. Ed. Sopec.

 

            Contratos bancarios y parabancarios.

            Varios autores. Ed. Lex Nova.

 

            La ordenación del mercado de valores: un ordenamiento dinámico.

            Jaime Abella. De. Tecnos.

            Legislación  bancaria y del mercado de valores. 3ª ed. Editorial Tecnos.    

Complementària , , ,

Recomanacions