DATOS IDENTIFICATIVOS 2007_08
Asignatura Código 15072222
Titulación
Dret (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Segundo
Lengua de impartición
Departamento Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
TUA LOPEZ, JAVIER
Correo-e javier.tua@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
Profesores/as
TUA LOPEZ, JAVIER
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Web
Información relevante L' objectiu de l'assignatura es proporcionar a l'alumne els continguts jurídics del dret de la banca i del mercat borsari espanyol dins l'entorn europeu i les politiques comunitaries.

Competencias
Código  
A1 Adquisició de consciència del Dret com sistema regulador de les relacions socials
A4 Capacitat per al tractament de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
A9 Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
A13 Coneixements d’argumentació jurídica.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B10 Capacitat d’organització i planificació

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
1.Conèixer les regles generals que regeixen la contractació mercantil. A1
A4
A9
B3
2.Conèixer el règim jurídic particular dels diferents tipus de contracte mercantil. A1
B2
3.Comprendre la contractació mercantil com a instrument d'actuació al mercat. A1
A13
B3
B10
4.Decidir quin és el contracte més adient per cada necessitat negocial de l'empresa. B2
5. Comprendre la realitat material regulada per cada contracte mercantil. A1
B2
1. Estudiar i comprendre l'estructura i funcionament dels mercats borsaris.
2. Estudiar i comprendre els mercats primari i secundaris de valors espanyols.
3. Conèixer i identificar les diferents entitats que actuen en els mercats de valors.
4. Conèixer les normes de conducta vigents als mercats de valors i les sancions administratives que s'apliquen en cas d'infracció.
5. Descriure i identificar els sistemes de compra i venda pública de valors i capitals de societats als mercats financers.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.

Contenidos
tema Subtema
DRET BANCARI

TEMA Nº 1.- El SISTEMA FINANCER
1).- Concepte i característiques.
2).- Sistema financer Europeu: Relacions entre el SEBC, el BCE i el BE.
3).- El sistema financer espanyol, estructura actual i evolució històrica.
a).- Les entitats de crèdit.
b).- El banc d´Espanya.
c).- El banc central europeu.
d).- El servei de reclamacions.
e).- Els bancs.
f).- Les caixes d´estalvis.
TEMA Nº 2.- EL DRET BANCARI 1).- Concepte i fonts del dret bancari.
a).- El problema de les fonts i l’absència de regulació substantiva del dret bancari..
b).- La llei 7/98, de 13 de juliol, sobre les condicions generals de la contractació.
c).- Contingut dels contractes bancaris.
d).- Característiques dels contractes bancaris.
e).- La llei de defensa de consumidors i usuaris, i. 26/84, de 19 de juliol, els contractes de serveis financers amb consumidors i usuaris.
f).- El secret bancari. Fonament, i límits.
g).- Classificacions de les operacions bancàries.

2).- El contracte del compte corrent bancari.
a).- Concepte.
b).- Naturalesa.
c).- L´autonomia del contracte del compte corrent bancari.
d).- Contingut.
e).- Requisits de l´obertura del compte corrent bancari.
f).- Descoberts en compte.
TEMA Nº 3.- OPERACIONS ACTIVES 1).- Els préstecs de diners i les seves modalitats bancàries.
La llei de crèdit al consum, L. 7/95, de 23 de març.

2).- El descompte.
a).- Concepte i naturalesa.
b).- Modalitats del descompte bancari.
c).- Contingut.
d).- Formalització documental del descompte bancari.
e).- El redescompte.

3).- L obertura de crèdit.
a).- Concepte y naturalesa.
b).- Contingut del contracte.
c).- Interessos i comissions. El cost del crèdit, la Taxa Anual Equivalent (T.A.E.)
d).- Forma: intervenció del corredor de comerç col.legiat i força executiva del contracte.

4).- El crèdit documentari.
a).- Concepte i funció del crèdit documentari.
b).- Elements personals.
c).- Classes.

5).- Altres operacions actives.
a).- Factoring.
b).- El leasing.
c).- El renting.
d).- El contracte de targeta de crèdit.
e).- El contracte de reconeixement de deute bancari.
TEMA Nº 4.- OPERACIONS PASSIVES I DE CUSTODIA 1).- El dipòsit bancari de diners.
a).- Naturalesa jurídica.
b).- Classes de dipòsit i forma del contracte.
c).- Requisits legals.
d).- Obligacions de les entitats de dipòsit.

2).- Altres dipòsits.
a).- El dipòsit bancari de títol valors.
b).- El dipòsit de valors negociables en anotacions en compte.
c).- Els dipòsits interbancaris de diners.
d).- Lloguer de caixes de seguretat.
TEMA Nº 5.- OPERACIONS DE MEDIACIÓ 1).- Mediació en els pagaments.
a).- La transferència.Concepte i modalitats.
b).- Contracte de serveis e ingressos.
c).- Contracte de servei, de caixer permanent.

2).- Mediació en l’emissió de valors mobiliaris.
TEMA Nº 6.- ELS CONTRACTES DE GARANTIA BANCARIS 1).- Les garanties dels contractes bancaris.

2).- Garanties personals.
a).- La fiança bancària.
b).- L´aval.

3).- Les garanties reals.
a).- Les garanties immobiliàries.
b).- Les garanties mobiliàries.
DRET BORSARI I DELS MERCATS DE VALORS

TEMA Nº 7. LES BORSES I ELS RESTANTS MERCATS DE VALORS
1).- Evolució històrica de les borses espanyoles.

2).- La llei del mercat de valors, L. 24/88 de 28 de Juliol, i la nova organització de les borses i la resta dels mercats de valors. la reforma de la llei, de 16 de novembre de 1.998.
a).- Concepte de valors negociables, la representació per mitjà d´anotacions en compte.
b).- El mercat primari i llibertat d´emissió.
a´).- L´ordenació jurídica del mercat primari a Espanya.
b´).- Característiques de la regulació del mercat primari.
c´).- Àmbit d´aplicació de les normes del mercat de valors sobre emissions.
d´).- Requisits generals de les emissions.
e´).- Excepcions al regim general.
f´).- Informació i regim sancionador.
c).- La comissió nacional del mercat de valors.
d).- Classes de mercats secundaris.
e).- Admissió de valors a negociaciació oficial.
f).- Operacions al mercat secundari oficial i les seves formes.
a´).- El contracte de compravenda.
b´).- El contracte de futur i opció.
g).- La intervenció en la negociació de valors mobiliaris.

3).- El mercat borsari: Les borses de valors.
a).- La reforma de les borses de valors: l´objecte de negociació en elles.
b).- L´organització de les borses de valors. La societat de borses.
c).- El sistema d´interconexió borsari.
d).- El sistema de compensació i liquidació.
e).- El nou marc legal per les ofertes públiques d´adquisició i venta d´accions.
f).- El regim de sancions.

4).- El mercat de deute públic en anotacions en compte.
TEMA Nº 8. ELS MEMBRES DEL MERCAT 1).- Les societats i les agències de valors i borsa.

2).-Les entitats de crèdit i les empreses de serveis d’inversió.

3).- Les normes de conducta.

4).- Codis de conducta.
a).- Codi general de conducta.
b).- Reglaments interns de conducta.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
0 0 0
 
Sesión magistral
0 0 0
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
0 0 0
 
Atención personalizada
0 0 0
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
0 0 0
Pruebas prácticas
0 0 0
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Explicacions teóriques, comentaris de notícies de l'actualitat i casos pràctics.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l' assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució de casos práctics plantejats pels professors de l'assignatura.

Atención personalizada
 
Atención personalizada
Actividades introductorias
descripción
Tutoríes individuals per a la resolució dels casos pràctics i referents als problemes i dubtes que plantegi la matèria. Sessions magistrals. Resolució de casos pràctics.

Evaluación
  descripción Peso
Pruebas objetivas de preguntas cortas L'avaluació constará de la suma d'un examen escrit de cinc preguntes del temari de l'assignatura. 85%
Pruebas prácticas Resolució de tres casos pràctics 15%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Els alumnes que no realitzin els casos pràctics faran una prova amb un valor del 100% de la nota. La segona convocatòria consistirà en un examen escrit de cinc preguntes del temari de l'assignatura (100%). No es guardarà la nota dels casos pràctics.


Fuentes de información

Básica varios autores, Contratos bancarios y parabancarios, 2003, Lex Nova
Asesoría Jurídica del BCSH, Manual jurídico de las operaciones bancarias, 2003, Sopec
José Ramón Cano, Manual práctico de contratación mercantil, 2005, Tecnos
Fernando Zunzunegui, Derecho del mercado financiero, 2006, Marcial Pons -editorial-

Manuals de Dret Mercantil, actualitzats al 2005

 

            Manual del sistema financiero español.

            A. Cuervo y otros. Ed. Ariel economía.

 

            Derecho del mercado financiero.

            Fernando Zunzunegui. Ed. Marcial Pons.

           

            Manual práctico de contratación mercantil. Tomo II.

            José Ramón Cano. Ed. Tecnos.

 

            Manual Jurídico de las operaciones bancarias.

            Asesoria Jurídica Banco Central Hispano. Ed. Sopec.

 

            Contratos bancarios y parabancarios.

            Varios autores. Ed. Lex Nova.

 

            La ordenación del mercado de valores: un ordenamiento dinámico.

            Jaime Abella. De. Tecnos.

            Legislación  bancaria y del mercado de valores. 3ª ed. Editorial Tecnos.    

Complementária , , ,

Recomendaciones