DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO URBANÍSTICO Código 15072240
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
Correo-e joananton.font@urv.cat
Profesores/as
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
Web
Información relevante L’assignatura analitza els conceptes i principis fonamentals del Dret urbanístic. En aquest sentit, s’estudia la funció pública urbanística i la seva evolució legislativa a l’Estat espanyol i a Catalunya, així com les competències de les diferents administracions públiques en matèria d’ordenació del territori i urbanisme. A partir d’aquí s’analitzen en profunditat els diferents instruments de planejament territorial i urbanístic. Així mateix, s’examina el règim urbanístic del sòl, els sistemes d’actuació urbanística, la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl, la disciplina urbanística i la responsabilitat patrimonial de l’administració en matèria urbanística.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
Tema 1: Normativa estatal i autonòmica Fonamentació constitucional i estatutària. Drets i deures dels ciutadans. estatut jurídic de la propietat immobiliària. El règim de la iniciativa privada. Bases del règim del sòl. Garanties de la integritat patrimonial del dret de la propietat. Principis generals de l’actuació urbanística. Exercici de les competències urbanístiques
Tema 2: Ràgim Urbanístic del sòl Classificació del sòl: Sòl Urbà, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable. Aprofitament urbanístic. Estatut de la propietat immobiliària. Sistemes urbanístics generals i locals. Estàndards urbanístics
Tema 3: Figures de planejament Planejament territorial. Planejament Urbanístic. Planejament urbanístic general, determinacions i documentació. Planejament derivat, determinacions i documentació.
Tema 4: L'expedient d'aprovació del planejament Actuacions prèvies. Formulació i tramitació figures de planejament. Especialitats de tramitació de planejament derivat d’iniciativa privada.
Tema 5: Vigència, revisisó i modificació del planejament urbanístic Revisió. Modificació. Iniciativa privada. Efectes de l’aprovació de les figures de planejament. Construccions i usos preexistents. Legitimació de les expropiacions.
Tema 6: La Gestió urbanística La gestió urbanística.
Sistemes d’actuació urbanística.
El sistema de reparcel•lació i les seves modalitats.
La modalitat de compensació bàsica.
La modalitat de compensació per concertació.
La modalitat de cooperació.
Els sectors d’urbanització prioritària.
El sistema d’expropiació.
Tema 7: La intervenció administrativa en l’ús del sòl.
Llicències urbanístiques.
Parcel•lacions urbanístiques.
Ordres d’execució.
Tema 8: La disciplina urbanística.
Infraccions i sancions.
Subjectes responsables.
Procediment sancionador.

Atenció personalitzada
descripción
Resolució de dubtes sobre les sessions teòriques. El contacte és en horari de tutoria o a través de les següents adreces electròniques: jafont@tarragona.cat; joananton.font@urv.cat

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

100 % examen a realitzar en dues convocatòries.

Possibilitat de substitució per treball pràctic en el supòsit d'assitència a classe i posterior treball voluntari


Fonts d'informació
Básica FONT MONCLÚS J.A., Urbanisme pràctic. Comentaris i formularis, BAYER HNOS. S.A., 2008

 

  • FONT MONCLÚS, J.A. Urbanisme pràctic, comentaris i formularis. Bayer Hnos. S.A., 2008
  • VVAA. Derecho urbanístico de Catalunya. La Ley, 2099
  • ABEL FABRE, J., El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia, Bosch, Barcelona, 2003.

  • AGUDO GONZÁLEZ, J., Incidencia de la protección del medio ambiente en los usos del suelo, Bosch, Barcelona, 2004.

  • AMENÓS ÁLAMO, J., La inspección urbanística: concepto y régimen jurídico, Cedecs, Barcelona, 1999.

  • LLISET BORRELL, Comentaris a la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Reglament parcial de 4 de novembre de 2003 i disposicions urbanístiques autonòmiques vigents, Bayer, Barcelona, 200

  • PAREJA LOZANO, C., El nou Dret urbanístic, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998.

Complementária FONT MONCLÚS, J.A., Urbanisme pràctic. Comentaris i formularis, Bayer Hnos. S.A., 2008
, , ,

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.