DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Código 15072241
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
CASADO CASADO, LUCÍA
Correo-e lucia.casado@urv.cat
Profesores/as
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Información relevante Aquesta assignatura ofereix una visió general de quina és la funció que ha de desenvolupar l’Administració Pública en la protecció del medi ambient. Es tracta d’incidir en el paper de l’Administració ambiental i en els mecanismes i tècniques d’intervenció administrativa per a la protecció del medi ambient, així com en la participació dels ciutadans en aquest àmbit.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
Bloc temàtic I: Competències, organització administrativa i participació ciutadana en l’àmbit de la protecció ambiental. Tema 1. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i els Ens Locals i l’organització administrativa del medi ambient.

Tema 2. La informació, la participació i l’accés a la justícia dels ciutadans en la protecció del medi ambient. El dret d’accés a la informació en matèria ambiental. La participació ciutadana en la defensa del medi ambient. La participació en les decisions polítiques relatives al medi ambient i en l’elaboració i execució del Dret ambiental. La participació en l’actuació administrativa: participació orgànica, funcional i cooperativa. La participació en la tutela pels tribunals del medi ambient.

Bloc temàtic II: Mecanismes d’intervenció administrativa sobre el medi ambient. Tema 3. La intervenció administrativa sobre el medi ambient: el paper de l’Administració Pública en la protecció i defensa del medi ambient. Els principis que han de regir la intervenció administrativa sobre el medi ambient. Les tècniques d’intervenció administrativa. Noves tendències en la intervenció administrativa sobre el medi ambient.

Tema 4. Les tècniques de regulació, limitació i control (I). L’avaluació d’impacte ambiental de projectes i activitats. L’avaluació de plans i programes amb incidència sobre el medi ambient.

Tema 5. Les tècniques de regulació, limitació i control (II). El control integrat de la contaminació. L’autorització ambiental, la llicència ambiental i la comunicació o llicència d’obertura.

Tema 6. Les tècniques de regulació, limitació i control (III). El règim sancionador. Els principis de legalitat, tipicitat i non bis in idem. Les infraccions i les sancions administratives en matèria ambiental. Els tipus de sancions i mesures accessòries aplicables en l’àmbit de la protecció del medi ambient. El procediment sancionador.

Tema 7. Les tècniques d’incentiu i foment econòmic. L’etiquetatge ecològic. Les auditories ambientals. Les subvencions dels poders públics. Altres instruments de foment.


Atenció personalitzada
descripción
En cas de dubtes sobre el contingut de l'assignatura, l'alumne es podrà dirigir al professor tant a través del correu electrònic com de manera presencial al seu despatx, dins de l'horari d'atenció fixat, per resoldre els dubtes plantejats.

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Tant en primera com en segona convocatòria, els alumnes hauran de realitzar una prova mixta que constarà d'una part teòrica, amb preguntes de desenvolupament sobre els continguts de l'assignatura (comptarà un 70% de la nota final) i d'una part pràctica (30% de la nota final).


Fonts d'informació
Básica ALENZA GARCÍA, F. J., Manual de Derecho Ambiental, , Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2001
BETANCOR RODRÍGUEZ, A., Instituciones de Derecho Ambiental, , La Ley, Madrid, 2002
LOZANO CUTANDA, B., Derecho ambiental administrativo, , La Ley, Madrid, 2010
ORTEGA ÁLVAREZ, L. (dir.), Lecciones de Derecho del Medio Ambiente, 4ª, Lex Nova, Valladolid, 2005
DE MIGUEL PERALES, C., Derecho Español del Medio Ambiente, 3ª, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2009
CASADO CASADO, L; FUENTES GASÓ, J. R., Medi Ambient i Ens Locals, , Cedecs, Barcelona, 2008
ESTEVE PARDO, J., Derecho del medio ambiente, , Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2008
ORTEGA ÁLVAREZ, L. y ALONSO GARCÍA, C., Tratado de Derecho Ambiental, , Valencia, Tirant lo Blanch, 2013
 • Per a la preparació de l'assignatura, és fonamental, a més de la consulta de la bibliografia bàsica, la consulta i l'estudi de la documentació i dels materials que es deixaran, per cada tema del programa, al Campus Virtual de la URV (Moodle).
Complementária

Bibliografia complementària:

AGUDO GONZÁLEZ, J., “El derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente en la jurisprudencia española”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 181, 2000.

AGUDO GONZÁLEZ, J., “Evaluación de impacto ambiental: problemas jurídicos”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 176, 2000.

ALONSO GARCÍA M. C., “El procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada”, Justicia Administrativa, núm. 19, 2003.

ALONSO GARCÍA, E., “La participación de individuos en la toma de decisiones relativas al medio ambiente en España. Aspectos constitucionales”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 61, 1989.

ALONSO GARCÍA, M. C., “La nueva regulación de la evaluación de impacto ambiental (Ley 6/2001, de 8 de mayo), en Justicia Administrativa, núm. 14, 2002.

ALONSO GARCÍA, R., LOZANO CUTANDA, B. y PLAZA MARTÍN, C., “El medio ambiente ante el Tribunal Constitucional: problemas competenciales y ultraeficacia protectora”, Revista de Administración Pública, núm. 148, 1999.

ARANA GARCÍA, E., “Aspectos competenciales de la evaluación de impacto ambiental: comentario a la STC 13/1998, de 22 de enero”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 162, 1998.

AUDIVERT ARAU, R., Régimen jurídico de la Etiqueta Ecológica, Cedecs, Barcelona, 1996.

BAUCELLS i LLADÓS, J. y VERNET i LLOBET, J. (coords.), La prevención y el control integrados de la contaminación, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004.

BELTRÁN AGUIRRE, M., “El medio ambiente en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en Revista de Administración Pública, núm. 134, 1994.

BELTRÁN AGUIRRE, M., “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente”, Revista de Administración Pública, núm. 41, 1995.

BORRERO MORO, C., La tributación ambiental en España, Tecnos, Madrid, 1999.

CALVO CHARRO, M., Sanciones medioambientales, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999.

CARBONELL ROURA, A, L´avaluació de l´impacte ambiental. El paper de les Comunitats Europees i dels Estats Membres, Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, l993.

CARO-PATÓN CARMONA y MACERA, B. F., El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de protección ambiental y aguas, Valladolid, 2002.

CERRILLO I MARTÍNEZ, A., La transparencia administrativa: Unión Europea y Medio Ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

CHINCHILLA MARÍN, C., “La autorización ambiental integrada: la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 47, 2002.

CHOY TARRÉS, A., L’autorització i la llicència ambiental (Especial referencia a la gestió municipal), Bayer, Barcelona, 2000.

DELGADO PIQUERAS, F., “Régimen jurídico del derecho constitucional al medio ambiente”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 37, 1993.

DOMÍNGUEZ SERRANO J., La prevención y el control integrados de la contaminación, Montecorvo, Madrid, 2003.

DOMPER FERRANDO, J., El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas, 2 vols., Civitas, Madrid, 1992.

ESCOBAR ROCA, G., La ordenación constitucional del medio ambiente, Dykinson, Madrid, 1995.

ESTEVE PARDO, J. (coord.), Derecho del medio ambiente y Administración Local, Civitas, Madrid, 1996.

FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D. y NEVADO MORENO, P. T., “Evaluación de los sistemas de ecogestión: la auditoría ambiental, análisis y régimen jurídico”, Revista de Derecho Urbanístico, núm. 155, 1997.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Estudios de Derecho Ambiental y Urbanismo, en el núm. 2, monográfico, de la Revista Urbanismo y Edificación, Aranzadi, Navarra, 2001.

FORTES MARÍN A.., El régimen jurídico de la autorización ambiental integrada, Ecoiuris, Madrid, 2004.

FUENTES BODELÓN, F., “Comentarios a la Directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación”, Revista de Derecho Ambiental, núm. 19, 1997.

FUENTES BODELÓN, F., El nuevo régimen de licencias en la Directiva 96/61 sobre prevención y control integrados de la contaminación, Comares, Granada, 1999.

GALERA RODRIGO, S., La responsabilidad de las Administraciones Públicas en la prevención de daños ambientales, Madrid, Montecorvo, 2001.

GARCÍA URETA, A., “La Directiva de evaluación de impacto ambiental ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista de Derecho Ambiental, núm. 19, 1997.

GARCÍA URETA, A., “Perspectivas sobre el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente: un repaso a la Directiva 90/313/CEE, Revista de Derecho Ambiental núm. 13, 1994.

GARCÍA URETA, A., Marco jurídico del procedimiento de evaluación de impacto ambiental: el contexto comunitario y estatal, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 1994.

HERRERA MOLINA, P. M., Derecho tributario ambiental (Environmental Law). La introducción del interés ambiental en el ordenamiento tributario, Marcial Pons, Madrid, 2000.

JORDANO FRAGA, J., “Integración y desintegración en la construcción del federalismo ambiental: la STC 13/1998, de 22 de enero, o la razonable afirmación de competencias ‘ejecutivas’ en ‘materia ambiental’ fuera de las anormalidades”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 101, 1999.

JORDANO FRAGA, J., “La evaluación de impacto ambiental: naturaleza, impugnabilidad y perspectivas”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 143, 1996.

JORDANO FRAGA, J., La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, Bosch, Barcelona, 1995.

LÓPEZ BUSTOS, F. L., La Organización Administrativa y Medio Ambiente, Civitas, Madrid, l992.

LÓPEZ JURADO, B. y RUIZ DE APODACA, A., La autorización ambiental integrada. Estudio sistemático de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, CIvitas, Madrid, 2002.

LÓPEZ RAMÓN, F., “Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Estado”, Revista de Administración Pública, núm. 160, 2003.

LOZANO CUTANDA, B., “La ecologización de los derechos fundamentales: la doctrina López Ostra c. España, Guerra y otros c. Italia y Hatton y otros c. Reino Unido del TEDH y su recepción por nuestro Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 1, 2002.

MAGADÁN DÍAS y RIVAS GARCÍA, J., Fiscalidad ambiental autonómica, Bosch, Barcelona, 2001.

MAGARIÑOS COMPAIRED, A., “Dificultades instrumentales para el ejercicio de la libertad de acceso a la información sobre el medio ambiente”, Revista Mensual de Gestión Ambiental, núm. 15, 2000.

MARTÍN MATEO, R., Manual de Derecho Ambiental, 2ª edición, Madrid, Trivium, 1998 [1995].

MARTÍN MATEO, R., Nuevos Instrumentos para la tutela ambiental, Trivium, Madrid, l994.

MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, 1991 (vol. I), 1992 (vol. II) i 1997 (vol. III).

MONTORO CHINER, M. J., “Objetivos, naturaleza y límites de la declaración de impacto ambiental de las infraestructuras públicas”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 110, 2001.

MORENO TRUJILLO, La protección jurídico-privada del medio ambiente, Barcelona, l991.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Ecoauditorías, intervención pública ambiental y autocontrol empresarial, Marcial Pons, Madrid, 2000.

PAGÈS GALTÉS, J., Fiscalidad de las aguas, Marcial Pons, Madrid, 1995.

PAREJO ALFONSO, L., “El medio ambiente”, en la obra de la que es coautor junto a JIMÉNEZ BLANCO, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de Derecho Administrativo, volumen II, 5ª edición, Ariel, Barcelona, 1998.

PÉREZ FERNÁNDEZ, J. M., “La Directiva relativa a la prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre: su contenido”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 182, 2000.

PIGRAU SOLÉ, A. (dir.), Información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus, Atelier, Barcelona, 2008.

PIGRAU SOLÉ, A.; CASADO CASADO, L. (dirs.), Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas, Atelier, Barcelona, 2010.

PIÑAR DÍAZ, M, El derecho a disfrutar del medio ambiente en la jurisprudencia, Comares, Granada, l996.

PONT CASTEJÓN, I. y CASADO CASADO, L., “La elasticidad de las competencias normativas en materia ambiental: querer es poder”, en El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XX. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tirant lo blanch, Valencia, 2000, tomo III, pp. 4058 y ss.

PONT CASTEJÓN, I., “El etiquetado ecológico y las auditorías ambientales”, en la obra colectiva coordinada por ella, junto con CAMPING ERITJA, M., Nuevas perspectivas del Derecho Comunitario Ambiental, Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1997.

QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, Civitas, Madrid, 2002.

RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., La evaluación de impacto ambiental, Aranzadi, Pamplona, 2000.

RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A., Información, Participación y Justicia en Materia de Medio Ambiente. Comentario sistemático a la Ley 27/2006, de 18 de julio, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007.

REVUELTA PÉREZ I., El control integrado de la contaminación en el derecho español, Marcial Pons, Madrid, 2003.

RIAÑO POMBO, M., “El enfoque integrado de la protección del medio ambiente. La Directiva IPPC”, Revista de Estudios Locales (CUNAL), núm. Extraordinario, julio 2001, pp. 38-45.

ROSA MORENO, J., Régimen Jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental, Civitas, Madrid, l993.

ROSEMBUJ, T., Los tributos y la protección del medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 1995.

RUIZ RICO, G., El derecho constitucional al medio ambiente. Dimensión jurisdiccional, Tirant lo blanch, Valencia, 2001.

SÁNCHEZ MORÓN, M., “El derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente”, a Revista de Administración Pública, núm. 137, 1995.

SOLER MATUTES, P., “La Ley de la intervención integral de la Administración ambiental de Cataluña”, Revista de Derecho Ambiental, núm. 21, 1998, pp. 37 y ss.

TRENZADO RUIZ, M., “Técnicas e instrumentos jurídicos tradicionales y nuevos en el Derecho ambiental”, I y II, en Libro Homenaje al Profesor José Antonio García Trevijano Fos, Colegio Universitario de Estudios Financieros, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982.

VALENCIA MARTÍN, G., “Régimen jurídico del control integrado de la contaminación”, Noticias de la Unión Europea, núm. 153, 1997, pp. 139-153.

VALENCIA MARTÍN, G., “Aplicación y perspectivas de futuro en la Directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación”, Noticias de la Unión Europea, núm. 190, 2000, pp. 165-181.

VERA JURADO, D. J., “La evaluación de impacto ambiental y las competencias ejecutivas en materia de medio ambiente: un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Revista de Administración Pública, núm. 148, 1999.

VVAA, Comentarios a la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en el número monográfico dedicado al tema en la Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 46, 2002.

 • Altres recursos:

Revistes:

 • Ciudad y Territorio
 • Ecoiuris. La Ley
 • Medio ambiente y Derecho. Environment&Law. Revista Electrónica de Derecho Ambiental (http://www.cica.es/aliens/gimados/juri1.html). Universitat de Sevilla
 • Revista Aranzadi de Derecho Ambiental
 • Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
 • Revista de Derecho Ambiental
 • Revista de la Asociación de Derecho Ambiental Español
 • European Environmental Law Review
 • Harvard Law Review. Environmental Law.
 • Rivista Giuridica dell´Ambiente
 • Revue Juridique de l´Environnement
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.