DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA Código 15073202
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
Correo-e alfonso.gonzalez@urv.cat
Profesores/as
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
Web http://moodle.urv.net/moodle/login/index.php
Información relevante La Unió Europea constitueix actualment un actor rellevant de les relacions internacionals com a conseqüència de la seva consolidació interna i del desenvolupament de la seva projecció exterior, que es manifesta a través de les relacions exteriors. Ara bé, malgrat tot, la visibilitat de la Unió Europea al món i la eficàcia de la seva acció no sempre ha estat acompanyada per l'èxit, i situacions com les que es varen produir durant la invasió d'Iraq han afectat notablement la seva credibilitat. Amb l'assignatura Acció exterior de la Unió Europea es pretén resoldre qüestions d'actualitat com aquestes: - Per què la Unió Europea va ser incapaç d'actuar unida davant del conflicte d'Iraq? - Quin és el pes real d'Europa al món? - Com es prenen les decisions de la política exterior de la Unió Europea? - S'està militaritzant la Unió Europea? - Hi ha un trencament real entre Estats Units i Europa? - Europeistes, atlantistes, neutrals... massa sensibilitats per a una veritable política exterior europea de seguretat i defensa? - Com pot fer front la Unió Europea a la irrupció de la Xina al sistema comercial internacional? - Com es poden combinar els interessos comercials de la Unió Europea amb la seva política de cooperació al desenvolupament? - Com afecta l'ampliació de la Unió Europea a la seva política exterior? L'assignatura tindrà caràcter semipresencial, per aquest motiu es combinen les sessions presencials amb la presència d’experts sobre la matèria i la realització d’activitats i la consulta de materials a través del campus virtual de la URV, al qual es podrà accedir a través d'Internet. Aquesta assignatura compta amb el suport de la Comunitat Europea (Acció Jean Monnet 2005).
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
Lliçó 1.- Aproximació a l’acció exterior de la Unió Europea. La distinció entre els actors: la Unió Europea i els Estats membres. Els principis i objectius de l’acció exterior de la Unió Europea. La delimitació material de l'acció exterior de la Unió: distinció entre la Política Exterior i de Seguretat Comuna i la resta de l'acció exterior de la Unió. L'estructura organitzativa de la Unió en el marc de la seva acció exterior. L'estatut jurídic internacional de la Unió.
Lliçó 2.- La Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC). Antecedents: la Cooperació Política Europea. Conceptualització de la PESC: objectius, principis i àmbit material d’acció. Marc normatiu i operatiu de la PESC. Les principals realitzacions en l’àmbit de la PESC.
Lliçó 3.- La Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD). La delimitació material de la política comuna de seguretat i defensa. La Unió Europea en el marc de l’arquitectura europea de seguretat i defensa. La participació dels Estats en les activitats de la política comuna de seguretat i defensa. Les principals realitzacions en aquest àmbit.
Lliçó 4- La Política Comercial Comuna (PCC). La noció de política comercial comuna. Les competències de la Unió Europea en matèria de política comercial. Els instruments autònoms de la Política comercial. Els instruments convencionals de la Política comercial. Les relacions de la Unió Europea amb l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD).
Lliçó 5.- La Cooperació amb tercers països i l'ajut humanitari. La competència de la Unió Europea en matèria de cooperació al desenvolupament. Els objectius i els principis de la PCD. Els instruments de la PCD: especial referència als acords d’associació. La participació de la Unió Europea en el sistema mundial de cooperació al desenvolupament. La cooperació econòmica, financer i tècnica amb tercers països. L'ajut humanitari.
Lliçó 6.- L’acció exterior de la Unió Europea en l’àmbit d’altres polítiques. La política de pesca. La política de transports. La projecció exterior de la Unió Econòmica i Monetària. La política de protecció del medi ambient. La política de recerca i desenvolupament tecnològic.

Atenció personalitzada
descripción
Els alumnes podran resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l'assignatura a través del correu electrònic de la URV, les eines de comunicació del campus virtual de la URV creades amb aquest objectiu (com per exemple, el fòrum de dubtes sobre l'assignatura) i de les consultes al despatx del professor en el marc de l'horari d'atenció a l'alumne publicat al taulell d'informació del Departament de Dret Públic.

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades.

L'avaluació de l'assignatura consistirà en la realització d'una prova de coneixements teòrics amb tres preguntes que correspondran a apartats dels temari i que computarà un 50% de la qualificació final i la resolució d'un cas pràctic, que computarà el 50% restant.

En el cas que a la primera convocatòria no hagis superat l'assignatura, la segona convocatòria de l'assignatura consistirà en una prova de les mateixes característiques que la primera, tot i si una de les parts ja ha estat superada a la primera prova, només caldrà que s'avaluï la part no superada.


Fonts d'informació
Básica

- ABELLÁN, Victoria i VILÀ, Blanca (Dirs.), OLESTI, Andreu (coord.): Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 6a. ed., Ariel, Barcelona, 2011.

- HILL, Christopher i SMITH, Michael: International Relatiuons and the European Union, 2nd. edition, Oxford University Press, Oxford, 2011.

- MANGAS MARTÍN, Araceli i LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.: Instituciones y derecho de la Unión Europea, 7na. ed. Tecnos, Madrid, 2012.

- SÁNCHEZ Victor M. (dir.): Derecho de la Unión Europea, Huygens editorial, Barcelona, 2010.

-MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José; URREA, Mariola: Tratado de Lisboa. Textos consolidados del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Marcial Pons i Real Instituto Elcano, 2na. ed., 2010

- MANGAS MARTÍN, Araceli: Tratado de la Unión Europea, Tratado de funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea, 16na. ed., Bibilioteca de textos legales, Técnos, Madrid, 2012.

Complementária

- ÁLVAREZ VERDUGO, M.: La política de seguridad y defensa en la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2003.

- ANDRÉS SAENZ DE SANTAMARÍA, M. P.; GONZÁLEZ VEGA, J. I FERNANDEZ PÉREZ, B.: Introducción al derecho de la Unión Europea, 2na. ed., Eurolex, Madrid, 1999.

- BARBÉ, E. (coord.): Política exterior europea, Ariel, Barcelona, 2000.

- ESTEVE, F. i PI, M.: (eds.): La proyección exterior de la Unión Europea en el Tratado Constitucional ¿mejora o maquillaje?, Fundació CIDOB, Barcelona, 2005.

- FAJARDO DEL CASTILLO, T.: La política exterior de la Unión Europea en materia de medio ambiente, Tecnos, Madrid, 2005.

- FRID, R.: The relations between the EC and International Organizations, Kluwer International Law, La Haia/Boston/Londres, 1995.

- GALLET, B.: La polítique étrangère commune, Economica, París, 1999.

- GONZÁLEZ ALONSO, L.N.: Política comercial y relaciones exteriores de la Unión Europea, Técnos, Madrid, 1998.

- GONZÁLEZ ALONSO, L. N.: “La política europea de seguridad y defensa después de Niza”,Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 9, 2001.

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.