DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) DERECHO LOCAL Código 15073210
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
RENYER ALIMBAU, JAUME
Correo-e jaume.renyer@urv.cat
Profesores/as
RENYER ALIMBAU, JAUME
Web
Información relevante L'objectiu de l'assignatura és realitzar una aproximació al canviant món de la realitat local a Catalunya, en aquests moments en els quals el nou Estatut incidirà en les formes organitzatives i marc competencial de les entitats locals de Catalunya
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
1.- Antecedents històrics i marc constitucional i estatutari de l'Administració local de Catalunya. 1.1 Estatut de 1932
1.2 Estatut de 1979
1.3 Estatut de 2006
1.4 Jurisprudència Constitucional relativa al món local català
2.- El Municipi. 2.1 Població, organització i territori
3.- La Comarca i la Vegueria.
3.1 Antecedents històrics de les comarques de Catalunya
3.2 L'organització comarcal dins de l'ordenació territorial de Catalunya
3.3 Caràcter i funcions de les vegueries
4.- La Província.
4.1 Antecedents històrics en l'ordenament espanyol
4.2 La província com a ens local i com a divisió territorial de l'Estat
5.- El fenomen metropolità i altres ens locals voluntaris.
5.1 Àrees metropolitanes
5.2 Mancomunitats
5.3 Consorcis
6.- El règim dels actes i dels acords de les entitats locals.
6.1 Funcionaments dels òrgans col·legiats
6.2 Recursos administratius
7.- Participació ciutadana en la vida local. 7.1 Els drets d'informació i participació en l'àmbit local
7.2 Les consultes populars
8.- Les formes de gestió dels serveis públics locals. 8.1 Formes directes
8.2 Formes indirectes
8.3 Activitats econòmiques en règim de lliure concurrència
9.- La contractació a l'Administració Local. 9.1 Règim jurídic
9.2 Formes de selecció del contractista
9.3 Dret públic i dret privat en la contractació local a Catalunya
10.- Competències locals en matèria de medi ambient. 10.1 Règim jurídic
10.2 Especial referència a la gestió dels residus municipals
11.- Planejament territorial 11.1 Principis Generals i Normativa Vigent a Catalunya.
11.2 Plans territorials generals i parcials.
11.3 Relacions entre planejament territorial i planejament urbanístic.
12.- La Funció pública urbanística i la seva evolució legislativa a l'Estat espanyol i a Catalunya. 12.1 La pretesa liberalització del sòl
12.2 Anàlisi de la jurisprudència constitucional en la matèria
13.- Dret de propietat i dret urbanístic. 13.1 Competències estatals i estatutàries.
13.2 Panoràmica de l'evolució de la jurisprudència constitucional.
14.- Les administracions amb competències urbanístiques a Catalunya 14.1 Administració de la Generalitat
14.2 Entitats locals
14.3 Entitats urbanístiques especials.
15.- Règim urbanístic del sòl. 15.1 Sòl urbà
15.2 Sòl urbanitzable
15.3 Sòl no urbanitzable.
16.- Figures de planejament urbanístic 16.1 Plans directors
16.2 Plans d'ordenació urbanística municipal
16.3 Normes de planejament.
16.4 Programes d'actuació urbanística municipal.
16.5 Plans parcials.
16.6 Plans especials.
16.7 Plans de millora urbana.
17.- Responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria urbanística. 17.1 Especial configuració de la responsabilitat en aquest àmbit
17,2 Anàlisi de la jurisprudència
18.- La gestió urbanística.
18.1 Sistemes d'actuació
18.2 Reparcel.lació
18.3 Expropiació.
19.- La intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl. 19.1 Les llicencies urbanístiques.
19.2 La protecció de la legalitat urbanística.

Atenció personalitzada
descripción
L'atenció personalitzada es farà al final de cada classe

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fonts d'informació
Básica

Administració local a Catalunya:
Mir Bagó, Manual de govern local. Federació de Municipis de Catalunya, 2000
Gifreu, Judit, Introducció al dret local de Catalunya Cedecs, 2002

Manuals generals:
Lliset Borrell , Manual de derecho local El Consultor, 2001
Sosa Wagner , Manual de derecho local Aranzadi, 2005
Ballesteros Fernández, Manual de administración local La Ley, 2006
Rivero Ysern, Manual de derecho local Civitas, 2004

Complementária

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.