DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Código 15073234
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Castellà
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Correo-e antoni.pigrau@urv.cat
Profesores/as
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Web
Información relevante Gènesi i evolució del Dret internacional del medi ambient. Característiques del Dret internacional del medi ambient. Principis fonamentals. L’aplicació del Dret internacional del medi ambient. Panoràmica de la regulació sectorial.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
I. NOCIONS INTRODUCTÒRIES
Tema 1:
Noció i formació històrica del dret internacional del medi ambient.
El dret internacional del medi ambient: aspectes generals. Els caràcters específics del dret internacional del medi ambient. L'evolució del dret internacional del medi ambient: d'Estocolm (1972) a Johannesburg (2002) i més enllà.
II. LA FORMACIÓ DE LES NORMES INTERNACIONALES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Tema 2:
El dret internacional general relatiu a la protecció del medi ambient.
La naturalesa de les normes ambientals. Els principis fonmentals del dret internacional del medi ambient.
Tema 3: El dret internacional convencional relatiu a la protecció del medi ambient.
La cooperació dels Estats a través de tractats internacionals en matèria de protecció del medi ambient. Trets característics dels tractats multilaterals de protecció del medi ambient.
III. LA COOPERACIÓ INSTITUCIONALITZADA
Tema 4:
El sistema de les Nacions Unides i la protecció internacional del medi ambient.
El tractament del medi ambient en el marc de l'ONU. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). Activitats dels òrgans principals i dels organismes especialitzats de l'ONU.
Tema 5: Les Organitzacions Internacionals de caràcter regional i la protecció del medi ambient. La protecció del medi ambient i les Organitzacions Internacionals d'àmbit europeu. La protecció del medi ambient i les Organitzacions Internacionals d'àmbit no europeu.
IV. L'APLICACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
Tema 6:
L'aplicació de les normes internacionals relatives a la protecció del medi ambient. Aplicació de les normes internacionals pels òrgans de l'Estat. El seguiment i el control de l'aplicació del dret internacional relatiu a la protecció del medi ambient. Arranjament pacífic de diferències internacionals relatives a la protecció del medi ambient.
Tema 7: La responsabilitat internacional de l'Estat en matèria de protecció del medi ambient.
Les normes generals sobre la responsabilitat internacional de l'Estat per la comissió d'un fet il.lícit. Les dificultats en l'aplicació de les normes generals a l'àmbit ambiental. El tractament de la responsabilitat per danys transfronterers en els acords multilaterals sobre medi ambient. El desenvolupament de normes generals sobre la responsabilitat por danys ambientals transfronterers: els treballs de la Comissió de Dret Internacional.
V. EL CONTINGUT MATERIAL DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT. Aspectes sectorials
Tema 8:
La protecció de l'atmosfera. Nocions generals. La contaminació transfronterera: el Conveni de Ginebra de 1979 contra la contaminació atmosfèrica a gran distancia. L'esgotament de la capa d'ozó: el Conveni de Viena de 1985 per la protecció de la capa d'ozó i el Protocol de Montreal de 1987. El canvi climàtic: la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 1992 i el Protocol de Kyoto de 1997.
Tema 9: La conservació de la diversitat biològica. Nocions generals. La Convenció de Ramsar de 1971 sobre la protecció de zones humides. El comerç internacional d'espècies amenaçades: La Convenció de Washington de 1973 sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades. La gestió ecològicament racional de la biotecnologia: la Convenció de Rio de Janeiro de 1992 sobre la biodiversitat i el Protocol de Cartagena de 2000.
Tema 10: La protecció dels recursos de terra.
Nocions generals. La Declaració de principis sobre l'ordenació, la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos de 1992. La deforestació. La desertització: La Convenció de les Nacions Unides contra la desertització de 1994.
Tema 11: La protecció de les aigües marines i continentals.
Nocions generals. Protecció de mars i oceans: la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar de 1982. El sistema de la Convenció de Barcelona de 1976 per a la protecció del Mar Mediterrani contra la contaminació. La protecció de les aigües continentals: la Convenció de Helsinki de 1992 sobre la protecció i la utilització de cursos d'aigua transfronterers i llacs internacionals i la Convenció de Nova York de 1997 sobre els usos dels CAI per a finalitats diferents de la navegació.

Tema 12: La gestió dels productes tòxics.
Nocions generals. El Conveni de Rotterdam de 1998 sobre el procediment fonamentat previ aplicable a determinats plaguicides i productes químics perillosos objecte de comerç internacional. El Conveni d'Estocolm de 2001 sobre productes òrganics persistents.
Tema 13: La gestió dels residus perillosos.
Nocions generals. La producció, el tractament i l'eliminació dels residus perillosos. Els moviments transfronterers de residus perillosos: la Convenció de Basilea de 1989 sobre control dels moviments transfronterers de residus perillosos.
Tema 14: La seguretat nuclear i la gestió dels residus radioactius. Nocions generals. La contaminació radioactiva derivada dels usos pacífics de l'energia nuclear: els convenis sobre seguretat nuclear en el marc de l'Organisme Internacional de l'Energia Atómica. La protecció del medi ambient i els usos no pacífics de l'energia nuclear: la prohibició dels assaigs d'armes nuclears.
Tema 15: L'Antàrtida: Patrimoni Comú de la Humanitat.
Règim jurídic de l'Antàrtida: el Tractat sobre l'Antàrtida, Washington, d'1 de desembre 1959 i el Protocol al Tractat Antàrtic sobre Protecció del Medi Ambient, Madrid, 1991. Acords que complementen el Tractat Antàrtic: la Convenció per la conservació de les foques antàrtiques, Londres, 1972 i la Convenció per a la conservació dels recursos vius marins antàrtics, Camberra, 1980.
VI. EL CONTINGUT MATERIAL DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT. Aspectes transversals
Tema 16:
El Conveni de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides sobre l'evaluació de l'impacte ambiental en un contexte transfronterer, Espoo, 1991 i el Protocol sobre Evaluació Estratègica del Medi Ambient de la Convenció sobre l'Evaluació de l'Impacte Ambiental en un Contexte Transfronterer, Kiev, 2003. El Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, Aarhus, 1998. Protocol del Conveni d'Aarhus, de registre d'emissió i transferència de contaminants, Kiev, 2003.


Atenció personalitzada
descripción
Es pot utilitzar l'horari de visita del professor responsable o, fora d'aquest horari, ooncertant cita a través del correu electrònic: antoni.pigrau@urv.cat

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

AVALUACIÓ: Hi haurà un examen oral sobre el contingut del programa.


Fonts d'informació
Básica

BIBLIOGRAFIA:

- ARBOUR, J.-M, LAVALLÉE, S.- TRUDEAU, H.., Droit international de l'environnement, Éditions Yvon Blais, Cowansville, Québec,  2e édition, 2012

- BEYERLIN, U., International Environmental Law, Hart, Oxford, 2010.

- BIRNIE, P.W., REDGWELL, C., BOYLE, A.E., International Law and the Environment, Oxford University Press, Oxford-New York, 2010.

- BORRÀS PENTINAT, S., Los regímenes internacionales de protección del medio ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

- BROWN WEISS,E. (Edited), Environmental Challenge and International Law, The United Nations University Press, 1992.

- CAMPINS ERITJA, M. (coord), Los retos de la aplicación del protocolo de Kyoto en España y Canadá, Atelier, Barcelona, 2005.

- CARDESA SALZMANN, A., El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011.

- CARREÑO GUALDE, V., La protección internacional del medio marino mediterráneo, Tecnos, Madrid, 1999.

- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro futuro común, doc. N.U. A/42/427, de 4.8.1987, Alianza Editorial, 1ªed., 1ªreimp., 1989, Madrid.

- GONZÁLEZ GIMÉNEZ, J., El mar Mediterráneo: régimen jurídico internacional, Atelier, Barcelona, 2007.

- GUTIÉRREZ ESPADA, C., “La contribución del Derecho internacional del medio ambiente al desarrollo del Derecho internacional contemporáneo”, Anuario de Derecho Internacional, Vol. XIV, 1998, pp. 113-200.

- JUSTE RUIZ, J., Derecho Internacional del medio ambiente, Mc Graw Hill, Madrid, 1999.

- KISS, A., BEURIER, J.P., Droit international de l'environnement, 3 ed., Pedone, Paris, 2004.

- KISS, A., SHELTON, D., International Environmental Law, 3ª ed., Ardsley, NY Transnational, 2004.


- LAVIEILLE, J.M., Droit international de l'environnement, Ellipses, Paris, 2º ed., 2004.


- LAZARO CALVO, T., Derecho Internacional del Medio Ambiente, Atelier, Barcelona, 2005.

- LOUKA, E., International environmental law : fairness, effectiveness, and world order Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006.

- NEURAY, J.F., Droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 2001.

- PEVATO; P. M., International Environmental Law, Aldershot Ashgate cop. 2003.

- PONS RÁFOLS, X., El régimen forestal internacional, Monografía INIA nº6, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Madrid, 2004.

- RAO, P.K., International Environmental Law and Economics, Blackwell, Malden (Mass.), 2002.

- REMIRO BROTÓNS, A., FERNÁNDEZ EGEA, R.M. (Eds.) El Cambio climático en el derecho internacional y comunitario, Bilbao, Fundación BBVA, 2009.

- RODRIGO HERNÁNDEZ, A.J,, “Nuevas técnicas juríricas para la aplicación de los tratados internacionales de medio ambiente”, Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria Gasteiz 2001, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2002, pp. 155-243.

- SANDS, Ph.,- PEEL, J. Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2nd. Ed., Manchester/N.Y., 3rd ed., 2012.

- SANDS, Ph., GALIZZI, P., Documents in International Environmental Law, 2nd ed. Cambridge, UK Cambridge University Press 2004.

- SHELTON, D.L. (Ed.), Human Rights And The Environment, Edward Elgar Publishing,UK, 2011 (2 vol.)

- SINDICO, F; FERNÁNDEZ EGEA, R i BORRÀS-PENTINAT, S (Ed.), Derecho internacional del Medio Ambente: Una visión desde Iberoamérica, Ed. Cameron May, London, 2011.

- THORNTON, J. – BECKWITH, S., Environmental Law, Thomson – Sweet & Maxwell, 2nd ed., London, 2004.

- WOLFRUM, R., “Means of Ensuring Compliance with and Enforcement of International Environmental Law”, RCADI, 1998, Tome 272, pp. 9-154.

Complementária

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà, Estocolm, 1972.
Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, Río de Janeiro, 1992.
Declaració de la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible, Johannesburg, 2002.

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.