DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL Codi 15204004
Ensenyament
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO
Adreça electrònica neus.oliveras@urv.cat
alberto.olivares@urv.cat
antonio.carreras@urv.cat
Professors/es
OLIVERAS JANÉ, NEUS
OLIVARES GALLARDO, ALBERTO PATRICIO
CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO
Web
Descripció general Estudi de les nocions bàsiques de dret constitucional, en especial, els principis estructurals de la Constitució espanyola de 1978, el òrgans constitucionals i l'ordenament jurídic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
 A4 Genèric
 A5 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
I. INTRODUCCIÓ 1. L'Estat. Concepte i elements de l'Estat. Formes d'Estat i formes de govern.

2. La Constitució. Concepte. Tipus de constitució. Funcions de la Constitució. La Constitució espanyola de 1978.

3. L'Estat social i democràtic de Dret. L'Estat de Dret. Els principis configuradors. L'Estat democràtic. La sobirania popular. L'Estat Social. La constitució econòmica.

4. Drets i deures constitucionals (I). El règim general dels drets i llibertats. Classificació dels drets i deures constitucionals.
II. PRINCIPIS ESTRUCTURALS 5. Drets i deures constitucionals (II). Garanties no jurisdiccionals i jurisdiccionals. La suspensió individual i els estats excepcionals.

6.L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (I). Principìs constitucionals. El sistema de distribució de competències.

7. L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (II). Les institucions d'autogovern. Les relacions entre Estat i les Comunitats Autònomes.

8.La monarquia parlamentària. La Corona. La contrasignatura.

9. Les Corts Generals. Organització i funcionament. Funcions de les Corts Generals. Relacions entre les Corts i el Govern. La investidura. La moció de censura i la qüestió de confiança. La dissolució de les cambres.

III. ELS ÒRGANS DE L'ESTAT 10. El Govern. Composició i funcions. L'Administració pública: principis constitucionals.

11. El Poder Judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial.

12.El Tribunal Constitucional. Composició, organització i funcionament. Competències.

IV. LES FONTS DEL DRET 13. El sistema de fonts. La Constitució. La Constitució com a font del dret. Les lleis de revisió constitucional. Els tractats internacionals i el dret comunitari. Les Sentències del Tribunal Constitucional.

14. La Llei. Concepte de llei. La llei orgànica.Normes del Govern amb rang de llei. El decret-llei. El decret legislatiu. El Reglament. Relació del Reglament amb la Llei.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A4
27 86 113
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A5
A6
A7
10 21 31
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
2 0 2
Atenció personalitzada
A5
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
A4
1 0 1
Proves pràctiques
A5
A6
A7
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El primer dia de classe es destinarà a exposar el desenvolupament de l'assignatura durant el quatrimestre, a explicar la dinàmica del curs i a la formació de grups de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor de quatre hores setmanals que s’impartiran dues hores els dilluns i dues hores els divendres durant les cinc primeres setmanes de curs. Després de les cinc primeres setmanes continuaran les classes teòriques durant les deu setmanes restants de dues hores setmanats fins l'acabament del temari.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Consistirà en dues hores setmanals de classes durant deu setmanes que s’impartiran dues hores els dilluns i en les que es desenvoluparan dues àrees de continguts adreçades a aprofundir en l’aspecte pràctic de la teoria i a fer palès la importància de la CE en el dia a dia. Les dues àrees de continguts seran les següents: a) "Reculls de premsa", b) "Esquemes constitucionals".El "Recull de premsa" es basarà en fòrums de discussió sobre les notícies de premsa que tinguin un fons constitucional, amb l'objectiu de despertar l'interès de l'alumpe per la vogència de la Constitució, aprendre a interpretar la notícia i estimular l'expressió oral.

Els "Esquemes constitucionals" consistiran en desenvolupar l'exposició oral de l'alumne a través de l'elaboració d'esquemes monogràfics basats en el contingut de l'assignatura i elaborats en un treball d'equip.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).

Atenció personalitzada
Descripció
Al llarg del curs, els professors responsables de l'assignatura podran trobar-se amb els alumnes per atendre i resoldre dubtes en relació a una assignatura concreta.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
Consistirà en l'exposició oral d'algun tema relacionat amb el contingut de l'assignatura 20%
Proves de desenvolupament
A1
A4
L’examen final consistirà en un examen escrit de quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l’assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s’apliquin els coneixements tècnics i on sigui necessari l’ús dinàmic de diferents normatives.Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen final. 40%
Proves pràctiques
A5
A6
A7
Es proposaran dues proves pràctiques consisitents en elaborar un recull de premsa i confeccionar uns esquemes constitucionals. La superació d'aquestes proves alliberarà la part pràctica de l'examen. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en quatre proves durants el curs (una de caràcter teòric i tres de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria , en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. Aquells estudiants que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer una prova global de recuperació a la segona convocatòria


L'avaluació continuada estarà formada pel conjunt de paràmetres que tot seguit s'exposaran:

1.- Proves de desenvolupament. L'examen final consistirà en un examen escrit de quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l'assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s'apliquin els coneixements tècnics i on sigui necessari l'ús dinàmic de diferents normatives.

2.- Pràctiques presencials alliberatòries de la prova de desenvolupament: Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, queraran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen final.

3.- Qualificació final. La nota final dels que optin per l'alliberament de la pràctica estarà formada pels següents paràmetres:

  • Teoria: 40%: es valorarà l'assistència a classe i l'examen escrit.
  • Pràctica: 60%: es valorarà l'assistència a classe, la intervenció oral, el recull de premsa i els esquemes constitucionals.

Els alumnes que no assisteixin a classe o bé optin per no realitzar les pràctiques de classe seran avaluats mitjançant els següents paràmetres:

a) Nota de l'examen final (quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques)

b) 4 quaderns d'avaluació no presencials

c) 2 ressenyes bibliogràfiques

d) Un treball monogràfic de recerca

4.- L'examen de juny consistirà en quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.

NOTA: No superaran l'assignatura els alumnes que en els examens deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.


Fonts d'informació

Bàsica MOLAS BATLLORI, I, Derecho Constitucional, Técnos, Madrid, 2005
APARICIO PÉREZ, M.A, Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 1991
LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995
FOSSAS ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.Ll., Lliçons de Dret Constitucional, Proa, Barcelona, 1997
VIVER PI-SUNYER, C., L'ordenament constitucional. Constitucio, Vicens-Vives, Barcelona, 1991
APARICIO PÉREZ, M.A. (Director i Coordinador), Manual de Derecho Constitucional, Atelier, Barcelona, 2009

Complementària

Per la preparació de les pràctiques s'hauran utilitzar repertoris de legislació i reculls de jurisprudència.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent