DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL Codi 15204004
Ensenyament
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO
Adreça electrònica neus.oliveras@urv.cat
antonio.carreras@urv.cat
Professors/es
OLIVERAS JANÉ, NEUS
CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO
Web
Descripció general Estudi de les nocions bàsiques de dret constitucional, en especial, els principis estructurals de la Constitució espanyola de 1978, el òrgans constitucionals i l'ordenament jurídic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
 A4 Genèric
 A5 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
I. INTRODUCCIÓ 1. L'Estat. Concepte i elements de l'Estat. Formes d'Estat i formes de govern.

2. La Constitució. Concepte. Tipus de constitució. Funcions de la Constitució. La Constitució espanyola de 1978.

3. L'Estat social i democràtic de Dret. L'Estat de Dret. Els principis configuradors. L'Estat democràtic. La sobirania popular. L'Estat Social. La constitució econòmica.

4. Drets i deures constitucionals (I). El règim general dels drets i llibertats. Classificació dels drets i deures constitucionals.
II. PRINCIPIS ESTRUCTURALS 5. Drets i deures constitucionals (II). Garanties no jurisdiccionals i jurisdiccionals. La suspensió individual i els estats excepcionals.

6.L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (I). Principìs constitucionals. El sistema de distribució de competències.

7. L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (II). Les institucions d'autogovern. Les relacions entre Estat i les Comunitats Autònomes.

8.La monarquia parlamentària. La Corona. La contrasignatura.

9. Les Corts Generals. Organització i funcionament. Funcions de les Corts Generals. Relacions entre les Corts i el Govern. La investidura. La moció de censura i la qüestió de confiança. La dissolució de les cambres.

III. ELS ÒRGANS DE L'ESTAT 10. El Govern. Composició i funcions. L'Administració pública: principis constitucionals.

11. El Poder Judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial.

12.El Tribunal Constitucional. Composició, organització i funcionament. Competències.

IV. LES FONTS DEL DRET 13. El sistema de fonts. La Constitució. La Constitució com a font del dret. Les lleis de revisió constitucional. Els tractats internacionals i el dret comunitari. Les Sentències del Tribunal Constitucional.

14. La Llei. Concepte de llei. La llei orgànica.Normes del Govern amb rang de llei. El decret-llei. El decret legislatiu. El Reglament. Relació del Reglament amb la Llei.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A4
27 86 113
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A5
A6
A7
C5
10 21 31
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
2 0 2
Atenció personalitzada
A5
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
A4
2 0 2
Proves pràctiques
A5
A6
A7
C5
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El primer dia de classe es destinarà a exposar el desenvolupament de l'assignatura durant el quatrimestre, a explicar la dinàmica del curs i a la formació de grups de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor de tres hores setmanals que s’impartiran una hora els dilluns i dues hores els dimarts pel grup del matí i dimarts i dijous pel grup de tarda durant les cinc primeres setmanes de curs. Després de les cinc primeres setmanes continuaran les classes teòriques durant les deu setmanes restants de tres hores setmanals fins l'acabament del temari.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Consistirà en dues hores setmanals de classes durant deu setmanes que s’impartiran dues hores els dilluns (grup matí)/dijous (grup tarda) i en les que es desenvoluparan dues àrees de continguts adreçades a aprofundir en l’aspecte pràctic de la teoria i a fer palès la importància de la CE en el dia a dia. Les dues àrees de continguts seran les següents: a) "Reculls de premsa", b) "Esquemes constitucionals".El "Recull de premsa" es basarà en fòrums de discussió sobre les notícies de premsa que tinguin un fons constitucional, amb l'objectiu de despertar l'interès de l'alumne per la vigència de la Constitució, aprendre a interpretar la notícia i estimular l'expressió oral.

Els "Esquemes constitucionals" consistiran en desenvolupar l'exposició oral de l'alumne a través de l'elaboració d'esquemes monogràfics i video basats en el contingut de l'assignatura i elaborats en un treball d'equip.

En cada sessió de pràctiques,també hi haurà la realització de tests sobre les dues àrees de continguts esmentats i sobre les lliçons donades.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).

Atenció personalitzada
Descripció
Al llarg del curs, el professor responsable de l'assignatura podrà trobar-se amb els alumnes per atendre i resoldre dubtes en relació a un tema en concret. Tota vegada que tindrà a disposició de l'alumnat el seu correu electronic. Qualsevol alumne i en especial als de Dret a Examen podran conectar amb el professor per resoldre els dubtes, aclarir conceptes o quedar a hores de despatx.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
Consistirà en l'exposició oral d'algun tema relacionat amb el contingut de l'assignatura i la intervenció en els debats. L'assistència a classe podrà ser valorada, a criteri del professor. 20%
Proves de desenvolupament
A1
A4
La part teòrica de la primera convocatòria s'avaluarà a través de dos exàmens parcials escrits de quatre preguntes a desenvolupar cadascuna: dues basades en la part teòrica de l’assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s’apliquin els coneixements tècnics amb l'ús o no de diferents normatives.Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques dels exàmens parcials, però no de les de l'examen de la segona convocatòria.
La puntuació consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en els dos exàmens parcials aprovats. La no superació d'un dels exàmens parcials suposarà que l'alumne s'haurà de presentar a la segona convocatòria.
L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en un únic examen puntuable fins a 10 punts en el que hi entrarà tota la matèria donada al curs, mitjançant dues preguntes teòriques i dues preguntes prèctiques per a tots els alumnes.
40%
Proves pràctiques
A5
A6
A7
C5
Es proposaran deu test avaluables sobre les lliçons impartides i sobre la temàtica dels debats del "Recull de premsa". A més hi hauran dues proves pràctiques consistents en elaborar un recull de premsa i confeccionar uns esquemes constitucionals. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en cinc proves durant el curs (dos de caràcter teòric i tres de caràcter pràctic). Els alumnes que per circumstàncies especials no puguin fer les pràctiques ni assistir a les classes, seguiran un pla de treball i avaluació consistent en la realització de quaderns de desenvolupament no presencials, ressenya bibliogràfica i treball monogràfic, a més dels exàmens assenyalats. En tots els casos (alumnes assistents a classe i no assistents que segueixin els quaderns no presencials), les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria , en el marc d'una prova global de recuperació de tota l'assignatura. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. També es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les preguntes dels exàmens.


L'avaluació continuada estarà formada pel conjunt de paràmetres que tot seguit s'exposaran:

1.- Proves de desenvolupament. Consistiran en dos exàmens parcials escrits a realitzar a meitat i final de curs, consistents en quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l'assignatura i les altres dues basades en la part pràctica(casos simulats, comentaris de text...) on s'apliquin els coneixements tècnics i l'ús o no dinàmic de diferents normatives.La puntuació de cada examen serà sobre 10 punts (els alumnes que sols hagin de contestar les dues preguntes teòriques puntuaran 5 punts cadascuna; els alumnes que hagi de contestar les quatre preguntes puntuaran 2,5 punts cadascuna).La nota de la primera convocatòria serà el resultat d'aplicar els percentatges corresponents de cada prova d'avaluació continuada(presentacions/exposicions, proves de desenvolupament i proves pràctiques), tot tenint en compte que la no superació d'una de les proves parcials dels examens escrits significarà la realització de l'examen de la segona convocatòria.

2.- Pràctiques presencials alliberatòries de la prova de desenvolupament: Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques dels exàmens parcials.

3.- Qualificació final. La nota final dels que optin per l'alliberament de la pràctica estarà formada pels següents paràmetres:

  • Teoria: 40%: Nota mitjana dels examens escrits aprovats. L'assistència a classe, podrà ser valorada o no a criteri del professor.
  • Pràctica: 60%: S'avaluaran els tests, la intervenció oral, el "Recull de premsa" i els "Esquemes constitucionals".

4.- Els alumnes que optin per no realitzar les pràctiques de classe seran avaluats mitjançant els següents paràmetres:

a) Nota dels exàmens parcials (5 punts)

b) 3 quaderns d'avaluació no presencials (2 punts)

c) 1 ressenya bibliogràfica (1 punt)

d) Un treball monogràfic de recerca (2 punts)

5.- L'examen de la segona convocatòria consistirà per a tothom en quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.

NOTA: No superaran l'assignatura els alumnes que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.


Fonts d'informació

Bàsica MOLAS BATLLORI, I, Derecho Constitucional, Técnos, Madrid, 2005
APARICIO PÉREZ, M.A, Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 1991
LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995
FOSSAS ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.Ll., Lliçons de Dret Constitucional, Proa, Barcelona, 1997
VIVER PI-SUNYER, C., L'ordenament constitucional. Constitucio, Vicens-Vives, Barcelona, 1991
APARICIO PÉREZ, M.A. (Director i Coordinador), Manual de Derecho Constitucional, Atelier, Barcelona, 2009
http://narros.congreso.es/constitucionhttp://www.congreso.eshttp://www.senado.eshttp://www.parlament.cathttp://www.casareal.es/http://www.poderjudicial.eshttps://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/DetalleInicioTramites.html http://www.tribunalconstitucional.eshttp://www.defensordelpueblo.eshttp://www.la-moncloa.eshttp://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/index.htmhttp://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral http://www.sindic.cathttp://www.cac.cat  http://europa.eu 
Complementària

Per la preparació de les pràctiques (debats) dels "Reculls de premsa" s'haurà d'aprofundir fora de classe en els continguts dels temes a debatre, mitjançant la utilització de repertoris de legislació, reculls de jurisprudència, manuals recomanats,  articles de premsa i realitzar treball de recerca i investigació sobre els temes a debatre a classe.

Per la preparació de les pràctiques d' "Esquemes constitucionals", s'haurà de treballar a fons els temes impartits a classe, tot desenvolupant cada tema assignat mitjançant els manuals, la legislació i el treball de camp (videos, entrevistes, pemsa...).

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent