DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DRET DEL TREBALL II Codi 15204105
Ensenyament
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CISCART BEÀ, NEUS
Adreça electrònica neus.ciscart@urv.cat
Professors/es
CISCART BEÀ, NEUS
Web
Descripció general El contingut s'estructura en quatre blocs temàtics: 1.- Retribució 2.-Modificació del contracte de treball. 3.- Suspensió del contracte de treball. 4.- Extinció del contracte de treball.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
 A4 Genèric
 A5 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per al seu compliment
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Llicó 1. El salari 1. Concepte de salari. Principi d'igualtat retributiva.
2. Tipus de retribució.
3. Estructura salarial:
a) sou base
b) complements salarials
4. Les prestacions extrasalarials.
5. Les gratificacions extraordinàries.
6. Les comissions.
7. La fixació del salari.
8. El pagament del salari: lloc, temps, forma.
9. La protecció del salari.
Lliçó 2.- La modificació del contracte de treball

1. Concepte, fonament, finalitat i tipus.


2. La mobilitat funcional
2.1. Concepte i fonament.
2.2. Classes.
2.3. Límits.
2.4. Efectes.

3. La mobilitat geogràfica.
3.1. Concepte i fonament.
3.2. Classes.
3.3. Trasllats.
3.4. Desplaçaments.
3.5. Mobilitat geogràfica no regulada per l'Estatut dels Treballadors.
3.6. Procediment concursal.

4. La modificació substancial de les condicions de treball.
4.1.Concepte i fonament.
4.2.Classes.
4.3. Règim jurídic.
4.4. Procediment concursal.

5. La transmissió d'empresa.
5.1. Finalitat.
5.2. Objecte.
5.3. Classes.
5.4. Efectes.
Lliçó 3.- La suspensió del contracte de treball.

1. Concepte i fonament.
2. Causes.
3. Efectes.
Lliçó 4.- Les excedències laborals.

1. Excedència forçosa. Concepte i fonament.
1.1.Excedència forçosa per càrrec públic.
1.2. Excedència forçosa per càrrec sindical.

2. Excedència voluntària. Concepte i fonament.
2.1. Requisits.
2.2. Condicions d'exercici.
2.3. Efectes.

3. Excedència per a tenir cura de fills i familiars.
3.1. Concepte i fonament.
3.2. Condicions d'exercici.
3.3. Efectes.

Lliçó 5.- L'extinció del contracte.

1. Concepte i fonament.

2. Classes.

3. Causes.

4. Efectes.
Lliçó 6.- Extinció del contracte per voluntat del treballador.


1. Resolució sense causa i amb preavís: la dimissió.

2. Resolució sense causa i sense preavís: l'abandonament.
2.1. Forma.
2.2 Efectes.

3 Resolució causal.
3.1. Causes.
3.2. Procediment.
3.3. Efectes.
Lliçó 7.- Extinció del contracte per voluntat concurrent. Desaparició i incapacitat de les parts.1. Mutu acord. La quitança.

2. Condició resolutòria.

3. Terme final.

4.- Mort, incapacitat i jubilació del treballador.

5.- Mort, incapacitat i jubilació de l'empresari.

6.- Extinció de la personalitat jurídica empresarial.

Lliçó 8.- L'acomiadament disciplinari.

1. Concepte i característiques.

2. Causes.

3. Procedimient.

4. Efectes.
Lliçó 9.- L'acomiadament col.lectiu. L'acomiadament per força major.

1. L'acomiadament col.lectiu.
1. 1. Concepte i característiques.
1. 2. Classes.
1. 3. Causes.
1. 4. Procediment.
1. 5. Efectes.
1.6. Procediment concursal.

2. L'acomiadament per força major.
2.1. Concepte i característiques.
2.2. Classes.
2.3. Causes.
2.4. Procediment.
2.5. Efectes.
Lliçó 10.- L'acomiadament per causes objectives.
1. Concepte i característiques.

2. Causes.

3. Procediment.

4. Efectes.

5. Procediment concursal.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A5
1 1 2
Sessió Magistral
A1
30 1 31
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A7
B5
20 9 29
Atenció personalitzada
A1
2 1 3
 
Proves mixtes
A1
A5
6 54 60
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats introductòries adreçades a explicar els trets generals de la matèria, les pautes organitzatives, metodològiques i els objectius de l'aprenentatge.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de les unitats temàtiques de l'assignatura. L'assistència és obligatòria.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Preparació, resolució escrita i exposició pública de diferents supòsits pràctics vinculats a les unitats temàtiques de l'assignatura. L'assistència és obligatòria.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció presencial al despatx en els dies i horari prefixat. Atenció via moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A7
B5
Per tal de superar aquesta activitat obligatòria haurà d'obtenir-se un mínim de 5 punts en el promig dels casos pràctics resolts (realització i debat posterior) 50%
Proves mixtes
A1
A5
Durant el curs es faran a l'aula dos proves teòriques escrites.
La part pràctica podrà superar-se tal com consta a la descripció dels supòsits pràctics, amb el percentatge de qualificació que hi consta
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant el curs es duran a terme dos proves teòriques, de forma individual, a classe i per escrit. La part teòrica de l'assignatura es superarà amb l' obtenció de 5 punts en ambdues proves. Els alumnes que no obtinguin els 5 punts s' examinaran de tota la matèria inclosa a les unitats temàtiques.

La part pràctica s'avaluarà fent la mitja dels supòsits pràctics realitzats, caldrà assolir un mínim de 5 punts per superar aquesta part.

En cas d'aprovar només una de les activitats obligatòries (teòriques o pràctiques) l'alumne s' examinarà només de la part no superada en l' examen final.

Els alumnes que tinguin que realitzar les dos parts de l' examen final hauran d'obtenir un mínim de 5 punts en cadascuna de les parts (teoria/pràctica).

Aquells que tinguin que fer una de les parts de l' examen final hauran d'obtenir un mínim de 5 punts. La nota serà la resultant del promig en l'activitat superada en l'avaluació continuada.


Fonts d'informació

Bàsica PALOMEQUE LOPEZ, M.C. y ALVAREZ DE LA ROSA, M.:, Derecho del Trabajo, 2009, Ceura
, Base de datos Aranzadi/Westlaw, ,
, Legislación laboral y de Seguridad Social, 2009, Aranzadi
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E.:, Derecho del Trabajo., última edición, Servicio de Publicaciones de la Universidad Compl
MARTIN VALVERDE, A.; RODRIGUEZ-SAÑUDO, F. y GARCIA MURCIA, J.:, Derecho del Trabajo, 2009, Tecnos
MONTOYA MELGAR, A.:, Derecho del Trabajo., 2009, Tecnos
PALOMEQUE LOPEZ, M.C. y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo , 2009 , Ceura

A l'aula s'indicaran les lectures recomanades per les diverses unitats temàtiques 

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Caldrà fer el seguiment del calendari previst des de l' inici del curs per tal de seguir la programació exigida per dur a terme una avaluació continuada en l'assignatura. També caldrà ajustar-se a les pautes i requisits assenyalats per desenvolupar el contingut de l'assignatura atesa la metodologia predeterminada.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent