DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Codi 15204114
Ensenyament
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ
Adreça electrònica mariacruz.gallardo@urv.cat
mariaines.gil@urv.cat
Professors/es
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
Web
Descripció general La matèria Dret administratiu està concebuda com un dels eixos fonamentals del Dret públic espanyol, juntament amb el Dret constitucional. En efecte, la Constitució espanyola de 1978 dedica una part important del seu articulat a l'Administració Pública a la qual integra, en tant que serveix a l’interés general, dintre dels poders de l'Estat. A la vegada, la Constitució espanyola reconeix també un ampli conjunt de drets als ciutadans enfront dels Poders Públics, per tal de garantir un constant equilibri entre l'actuació pública i les garanties que tenen els seus destinataris, els ciutadans. Des d’aquesta perspectiva, l’estudi d’aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en els aspectes essencials de l’ordenament juridicoadministratiu, prestant especial atenció a la regulació de l’organització, els mitjans i les formes d’actuació de l’Administració Pública, així com les relacions que s’estableixen entre les diferents administracions existents al nostre ordenament i amb la resta de subjectes que operen en l’àmbit jurídic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans amb criteris d’eficiència i eficàcia
 A4 Genèric
 A5 Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu
 A10 Genèric
 A12 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
I. La formació històrica i el concepte Dret Administratiu 1. El dret administratiu com a fenomen històric
2. L'evolució històrica del dret administratiu
3. El concepte de dret administratiu
4. Les bases constitucionals del dret administratiu
5. La Constitució i l'Administració pública
6. Les perspectives actuals
II.Organització administrativa 1. Organització administrativa
2. Els principis de l'organització administrativa
3. La potestat organitzatòria
4. Els òrgans administratius i el principi de competència
5. L'Administració territorial
6. L'Administració corporativa
III. Fonts del Dret administratiu
1. L'Administració i el sistema de fonts normatives: consideracions prèvies
2. Principis bàsics de la relació entre llei i el reglament
3. El concepte i la justificació del reglament
4. Els límits de la potestat reglamentària
5. Les classes de reglament
6. El règim d'invalidesa dels reglaments
7. La legislació delegada
8. Altres fonts de l'ordenament juridicoadministratiu
IV. La posició jurídica de l’Administració 1. La posició jurídica de l'Administració : L'Administració i la Llei
2. L'Administració com a titular de potestats
3. Les relacions entre Administració i Justícia : el principi d'autotutela
4. Conflictes entre l'Administració i el poder jurisdiccional. La regulació dels conflictes jurisdiccionals.
V. El procediment administratiu 1. El procediment administratiu
2. La legislació sobre procediment administratiu. Classes de procediments
3. Els principis del procediment
4. L'element subjectiu del procediment. L'interessat
5. Les fases del procediment
6. Els recursos administratius
7. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral
VI: L'Acte administratiu 1. L'acte administratiu
2. Validesa i invalidesa dels actes administratius
3. Anul·lació i revocació
4. La coacció administrativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A5
B7
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A5
B7
30 50 80
Resolució de problemes, exercicis
A5
B7
15 30 45
Atenció personalitzada
A5
B7
1 1 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A5
B7
2 17 19
Proves pràctiques
A2
A5
B7
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació dels objectius del curs, la metodologia que se seguirà, els horaris, els casos pràctics, el sistema d'avaluació i el contingut de l'examen.
Sessió Magistral S'explica de manera molt clara i nítida els conceptes fonamentals de cadascú dels temes per tal d'assolir els objectius descrits anteriorment.
Resolució de problemes, exercicis Els casos pràctics es resolen en grup per tal de tenir en compte les aportacions de tots els alumnes en la resolució de tots els casos pràctics, que són sempre complements de les explicacions magistrals.

Atenció personalitzada
Descripció
S'atén a les preguntes formulades a classe i en les hores convingudes en el despatx del professor.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
A5
B7
Es tindrà en compte l'assistència i participació a efectes de pujar nota 0%
Resolució de problemes, exercicis
A5
B7
Es segueix un sistema d'avaluació continuada.

L'avaluació es realitzarà de forma continuada mitjançant l'estudi i resolució de casos, problemes i exercicis que seran lliurats i exposats a classe.
L'avaluació dels treballs lliurats i presentats a classe, representa un 50% de la nota final.
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A5
B7
Es realitzarà un examen final al qual es plantejaran preguntes curtes relatives als continguts del curs.

Es valorarà la concreció i la qualitat en la redacció de les respostes.
40% de la nota final
Proves pràctiques
A2
A5
B7
A l'examen final caldrà resoldre un cas pràctic que relatiu als continguts del curs. 10% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria implica que:

- Es guarda la nota obtinguda a l'avaluació continuada, representa un 50% de la nota final.

- Es realitzarà un examen final que constarà de:

Primera part: Proves objectives de preguntes curtes. Es valora la seva concreció i la qualitat en la redacció. 40% de la nota
Segona part: Proves pràctiques. Resoldre un cas pràctic que és un complement de les explicacions a classe 10% de la nota


Fonts d'informació

Bàsica AJA, ALBERTÍ, FONT, PADRÓS, TORNOS, Manual de Dret Públic de Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona
COSCULLUELA MUNTANER, , Manual de Derecho Administrativo, , Ed. Civitas, Madrid., , Ed. Civitas, Madrid.
GARCIA DE ENTERRIA - FERNANDEZ RODRIGEZ, Curso de Derecho Administrativo I i II, Ed. Civitas, Madrid., Ed. Civitas, Madrid.
PARADA VAZQUEZ, Derecho Administrativo I, II i III, Ed. Marcial Pons, Madrid., Ed. Marcial Pons, Madrid.
PAREJO ALFONSO (y otros), Manual de Derecho Administrativo, Ed. Ariel, Madrid., Ed. Ariel, Madrid.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU/15204114


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL/15204004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent