DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL Código 15214006
Titulación
Grau de Dret (2009)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ADAN DOMENECH, FEDERICO
FUGUET CARLES, XENIA
Correo-e federic.adan@urv.cat
xenia.fuguet@urv.cat
Profesores/as
ADAN DOMENECH, FEDERICO
FUGUET CARLES, XENIA
Web http://www.fcj.urv.cat
Información relevante En aquesta assignatura es preten realitzar una primera aproximació al estudiant, respecte de la organització i funcionament de la nostra administració de justícia. Estudi que es concretarà en tres grans grups: la organització judicial, el personal que intervé en l'administració de justícia des de les diferents vessants i els actes processal que es duen a terme davant dels jutgats

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A3 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels conflictes jurídics
 A9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1.- EL SISTEMA PROCESAL: CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES 1.- Concepte de dret processal
2.- Prohibició de la Autotutela
3.- Elements fonamentals del Dret processal
4.- Eficàcia de les normes processals
a.- Eficàcia temporal
b.- Eficàcia territorial
5.- Els principis del sistema processal
TEMA 2.- LES FONTS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- El problema de les fonts del sistema processal
2.- La Constitució
3.- La costum
4.- Lleis processals
5.- Els Tractats internacionals
6.- La jurisprudència
7.- Els principis generals del Dret
TEMA 3.- LA JURISDICCIÓ 1.- Definició i característiques
a.- Independència de la jurisdicció
b.- Exclusivitat de la jurisdicció
c.- Unitat de la jurisdicció. Ordres jurisdiccionals
2.- Els conflictes jurisdiccionals
a.- Conflictes de jurisdicció
b.- Conflictes de competència
c.- Qüestions de competència
3.- El Consell General del Poder Judicial
a.- Composició i organització
b.- Funcions
4.- El Govern intern dels Jutgats i Tribunals
a.- Les Sales de Govern
b.- Els presidents de Tribunals i Audiències
c.- Els presidents de Sales i Jutgats
d.- Els Jutges degans i la Junta de Jutges
e.- La inspecció de Jutgats i Tribunals
TEMA 4.- ELS TRIBUNALS DE JUSTICIA 1.- Criteris d'organització
2.- Òrgans unipersonals i col.legiats. Magistrat ponent
3.- Jurisdicció ordinària
a.- Tribunals Superiors de Justícia
b.- Audiència Nacional
c.- Tribunal Suprem
4.- Jurisdicció especial
a.- Tribunal Constitucional
b.- Tribunal Jurat
5.- Tribunals supranacionals
TEMA 5.- EL PERSONAL JURISDICCIONAL 1.- Els jutges i magistrats
a.-Enumeració del personal jurisdiccional
b.- Diferents formes d'ingrés a la carrera judicial
c.- Incapacitats, inconpatibilitats i prohibicions
d.- Promoció del personal jurisdiccional
e.- Drets i dueres
f.- Substitució de jutges i magistrats
g.- Magistrat suplent
h.- La imparcialitat. Abstenció i recusació
i.- Responsabilitat del òrgan judicial
j.- Responsabilitat patrimonial del Estat pel funcionament Administració de justícia
2.- El secretari judicial
a.- Funcions
b.- Estatut
TEMA 6.- EL PERSONAL AUXILIAR I COLABORADOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 1.- Personal de la oficina judicial
a.- Cos de gestió processal i admva
b.- Cos de tramitació processal i admva
c.- Cos d'auxili judicial
2.- Personal colaborador
a.- Policia judicial
b.- Metges forenses
c.- Institucions pericials
3.- Postulació processal
4.- Els advocats
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
5.- Els procuradors
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
TEMA 7.- LES PARTS 1.- Concepte i fonament
2.- Principi de dualitat de posicions processals
3.- Capacitat per ser part i processal
4.- Legitimació
5.- Litisconsorci. Pluralitat de parts
6.- Intervenció de tercers
7.- El dret a l'assistència jurídica gratuïta
a.- Concepte i requisits
b.- Procediment
c.- Extinció
TEMA 8.- DIFERENTS TIPUS DE JUDICIS 1.-Elements fonamentals
2.- Classes de processos
1.-Declaració, execució i cautela
2.-Ordinaris i especials, plenaris i sumaris
3.- El procés civil
4.- El procés penal
5.- El procés laboral
6.- El procés contenciós-administratiu
TEMA 9.- ELS ACTES PROCESSALS 1.- Concepte
2.- Requisits dels actes processals
a.- Producció externa. Oralitat/escriptura.L'idioma
b.- Lloc
c.- Temps: Dies i hores hàbils. Caràcter improrrogable. Còmput.
3.- Nul.litat dels actes processals
a.- Mitjans per la denuncia de la nul.litat
b.- Motius de la nul.litat
4.- Clasificació dels actes processals
a.- Actes processals de les parts
b.- Actes processals del jutge
5.- La cosa jutgada
6.- Actes de comunicació
a.- Comunicacions entre Tribunals
b.- Comunicacions a funcionaris
c.- Comunicacions a particulars
TEMA 10.- FUNCIONAMENT DELS TRIBUNALS 1.- Audiència pública
2.- Les vistes
a.- Assenyalament
b.- Suspensió
c.- Celebració i documentació
d.- Correccions disciplinàries
3.- Formació de les resolucions judicials en els òrgans col.legiats
a.- Deliberació, votació i fallo
b.- Redacció, suscripció i publicació
c.- Aclariment de les resolucions judicials
TEMA 11.- LES GARANTIES CONSTITUCIONALS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- Conseqüències de la constitucionalització com a drets fonamentals de les garantíes processals
a.- Aplicació directa i immediata
b.- Interpretació de conformitat amb els Tractats Internacionals
c.- Regulació per Llei Orgànica
d.- Tutela judicial mitjaçant per un procediment preferent i sumari
e.- Possibilitat de demanar la tutela del TC mitjançant recurs d'ampare
f.- Especial protecció davant TC per la vía del recurs d'inconstitucionalitat
2.- El TC como a òrgan suprem d'interpretació de la Constitució
TEMA 12.- EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA I A LA NO INDEFENSIÓ 1.-Dret d'accès als Tribunals
a.- Dret a la obertura del procés
b.- L'exigència de postulació
2.- Dret a obtenir una sentència fundada en dret
a.- La motivació de les sentències
b.- La congruència de les sentències
3.- Dret a la efectivitat de les resolucions judicials
a.- La immodificabilitat
b.- Les mesures cautelars
c.- La execució
4.- Dret al recurs legalment previst
5.- Dret a la no indefensió
a.- Concepte
b.- Requisits
TEMA 13.- EL DRET AL JUTGE ORDINARI PREDETERMINAT PER LA LLEI 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Requisits del jutje legal-constitucional
3.- Desenvolupament legislatiu
4.- El dret al jutge ordinari i l'Audiència Nacional
TEMA 14.- EL DRET A LA DEFENSA I A LA ASSISTÈNCIA DE LLETRAT 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Dret al intèrpret
3.- Dret a l'última paraula
4.- Dret a la assistència lletrada: finalitat, nomenament d'advocat d'ofici, rellevància de l'absència d'advocat, i límits
TEMA 15.- EL DRET A LA PROVA 1.- Concepte
2.- Àmbit d'aplicació i titularitat
3.- Dret a la defensa i dret a la prova
4.- Límits
5.- Control constitucional de la infracció del dret a la prova
TEMA 16.- ELS DRETS A UN PROCÉS PÚBLIC I AMB TOTES LES GARANTÍES 1.- Dret un procés públic: finalitat, àmbit d'aplicació en el procés penal (el secret sumarial), i límits
2.- Dret a un procés amb totes les garanties
a.- Abast
b.- Dret a la igualtat d'armes processals
c.- Dret a la imparcialitat judicial
TEMA 17.- EL DRET A UN PROCÉS SENSE DILACIONS INDEGUDES 1.- Autonomia i contingut
2.- Naturalesa jurídica
3.- Àmbit d'aplicació
4.- Criteris objectius
5.- La reparació del dret vulnerat
TEMA 1.- EL SISTEMA PROCESAL: CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES 1.- Concepte de dret processal
2.- Prohibició de la Autotutela
3.- Elements fonamentals del Dret processal
4.- Eficàcia de les normes processals
a.- Eficàcia temporal
b.- Eficàcia territorial
5.- Els principis del sistema processal

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
A7
2 0 2
Presentaciones/exposiciones
A7
A9
2 6 8
Sesión magistral
A7
A9
30 0 30
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A3
A6
A7
A9
10 24 34
Método de Caso (derecho)
A3
A6
10 10 20
Trabajos
A3
A6
A7
A9
20 20 40
Atención personalizada
A3
A6
A7
A9
8 0 8
 
Pruebas objetivas de tipo test
A3
A6
A7
A9
2 2 4
Pruebas orales
A3
A6
A7
A9
2 2 4
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de la ornanització judicial espanyola
Presentaciones/exposiciones El temari es dividex en grups i els alummnes tenen la possibilitat d'exposar de froma oral algun concret tema
Sesión magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del proferssor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Método de Caso (derecho) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Trabajos De froma voluntaria els alumnes poden realitzar un treball d'aprofunditzament del temari

Atención personalizada
descripción
ATENCIÓ PERSONALITZADA ES SOLUCIONEN ELS PROBLEMES QUE POGUI TENIR QUALSEVOL ALUMNE EN EL SEGUIMENT I APRENENTATGE DE LA MATERIA PRESENTACIONS/EXPOSICIONS S'INDIQUEN L'ESQUEMA I LES PAUTES QUE HA DE SEGUIR L'ALUMNE PER PODER FER LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL RESOLUCIÓ DE PROBLEMS ES PRETEN QUE L'ALUMNE ADQUIREIXI EL DOMINI DE LES EINES PRÀCTIQUES A LA MATERIA TREBALLS S'ORIENTA RESPECTE DELS MATERIALS BIBILOGRÀFICS I JURISPRUDENCIALS QUE HA DE FER SERVIR L'ALUMNE

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A7
A9
L'alumne de forma voluntaria podrà realitzar una exposició a classe en grup en relació a algun epigraf del programa de l'assignatura 5%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A3
A6
A7
A9
Al llarg del curs es realitzaràn diferents pràctiques relacionades amb la part teòrica del temari, pràctiques que tenen com a objectiu comprovar si l'alumne sap aplicar la formació adquirida 10%
Trabajos
A3
A6
A7
A9
Els alumnes podran realitzar un treball d'aprofundiment en l'estudi i anàlisis d'una concreta institució jurídica 5%
Pruebas objetivas de tipo test
A3
A6
A7
A9
Al mig del curs es farà un examen alliberatori d'una part del temari.Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 15%
Pruebas orales
A3
A6
A7
A9
L'examen final del curs on s'avaluarà la totalitat del temari serà un examen oral 60%
Otros  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa serà avaluada de forma positiva

5%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información

Básica PICÓ I JUNOY, Las garantías constitucionales del proceso, 4, Edit. J.Mª. Bosch editor
GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. Colex,
GÓMEZ DE LIAÑO, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. FORUM,
ORTELLS, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. Punto
MONTERO/BARONA/GÓMEZ/MONTÓN, Derecho Jurisdiccional, I,, , Edit. Tirant lo blanch
RAMOS MENDEZ, El sistema procesal español, 7, Edit. Atelier

Complementária

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.