DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Codi 15214006
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ADAN DOMENECH, FEDERICO
CERRATO GURI, ELISABET
Adreça electrònica federic.adan@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
roser.casanova@urv.cat
Professors/es
ADAN DOMENECH, FEDERICO
CERRATO GURI, ELISABET
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Web http://www.fcj.urv.cat
Informació rellevant En aquesta assignatura es preten realitzar una primera aproximació al estudiant, respecte de la organització i funcionament de la nostra administració de justícia. Estudi que es concretarà en tres grans grups: la organització judicial, el personal que intervé en l'administració de justícia des de les diferents vessants i els actes processal que es duen a terme davant dels jutgats

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels conflictes jurídics
 A9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- EL SISTEMA PROCESAL: CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES 1.- Concepte de dret processal
2.- Prohibició de la Autotutela
3.- Elements fonamentals del Dret processal
4.- Eficàcia de les normes processals
a.- Eficàcia temporal
b.- Eficàcia territorial
5.- Els principis del sistema processal
TEMA 2.- LES FONTS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- El problema de les fonts del sistema processal
2.- La Constitució
3.- La costum
4.- Lleis processals
5.- Els Tractats internacionals
6.- La jurisprudència
7.- Els principis generals del Dret
TEMA 3.- LA JURISDICCIÓ 1.- Definició i característiques
a.- Independència de la jurisdicció
b.- Exclusivitat de la jurisdicció
c.- Unitat de la jurisdicció. Ordres jurisdiccionals
2.- Els conflictes jurisdiccionals
a.- Conflictes de jurisdicció
b.- Conflictes de competència
c.- Qüestions de competència
3.- El Consell General del Poder Judicial
a.- Composició i organització
b.- Funcions
4.- El Govern intern dels Jutgats i Tribunals
a.- Les Sales de Govern
b.- Els presidents de Tribunals i Audiències
c.- Els presidents de Sales i Jutgats
d.- Els Jutges degans i la Junta de Jutges
e.- La inspecció de Jutgats i Tribunals
TEMA 4.- ELS TRIBUNALS DE JUSTICIA 1.- Criteris d'organització
2.- Òrgans unipersonals i col.legiats. Magistrat ponent
3.- Jurisdicció ordinària
a.- Tribunals Superiors de Justícia
b.- Audiència Nacional
c.- Tribunal Suprem
4.- Jurisdicció especial
a.- Tribunal Constitucional
b.- Tribunal Jurat
5.- Tribunals supranacionals
TEMA 5.- EL PERSONAL JURISDICCIONAL 1.- Els jutges i magistrats
a.-Enumeració del personal jurisdiccional
b.- Diferents formes d'ingrés a la carrera judicial
c.- Incapacitats, inconpatibilitats i prohibicions
d.- Promoció del personal jurisdiccional
e.- Drets i dueres
f.- Substitució de jutges i magistrats
g.- Magistrat suplent
h.- La imparcialitat. Abstenció i recusació
i.- Responsabilitat del òrgan judicial
j.- Responsabilitat patrimonial del Estat pel funcionament Administració de justícia
2.- El secretari judicial
a.- Funcions
b.- Estatut
TEMA 6.- EL PERSONAL AUXILIAR I COLABORADOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 1.- Personal de la oficina judicial
a.- Cos de gestió processal i admva
b.- Cos de tramitació processal i admva
c.- Cos d'auxili judicial
2.- Personal colaborador
a.- Policia judicial
b.- Metges forenses
c.- Institucions pericials
3.- Postulació processal
4.- Els advocats
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
5.- Els procuradors
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
TEMA 7.- LES PARTS 1.- Concepte i fonament
2.- Principi de dualitat de posicions processals
3.- Capacitat per ser part i processal
4.- Legitimació
5.- Litisconsorci. Pluralitat de parts
6.- Intervenció de tercers
7.- El dret a l'assistència jurídica gratuïta
a.- Concepte i requisits
b.- Procediment
c.- Extinció
TEMA 8.- DIFERENTS TIPUS DE JUDICIS 1.-Elements fonamentals
2.- Classes de processos
1.-Declaració, execució i cautela
2.-Ordinaris i especials, plenaris i sumaris
3.- El procés civil
4.- El procés penal
5.- El procés laboral
6.- El procés contenciós-administratiu
TEMA 9.- ELS ACTES PROCESSALS 1.- Concepte
2.- Requisits dels actes processals
a.- Producció externa. Oralitat/escriptura.L'idioma
b.- Lloc
c.- Temps: Dies i hores hàbils. Caràcter improrrogable. Còmput.
3.- Nul.litat dels actes processals
a.- Mitjans per la denuncia de la nul.litat
b.- Motius de la nul.litat
4.- Clasificació dels actes processals
a.- Actes processals de les parts
b.- Actes processals del jutge
5.- La cosa jutgada
6.- Actes de comunicació
a.- Comunicacions entre Tribunals
b.- Comunicacions a funcionaris
c.- Comunicacions a particulars
TEMA 10.- FUNCIONAMENT DELS TRIBUNALS 1.- Audiència pública
2.- Les vistes
a.- Assenyalament
b.- Suspensió
c.- Celebració i documentació
d.- Correccions disciplinàries
3.- Formació de les resolucions judicials en els òrgans col.legiats
a.- Deliberació, votació i fallo
b.- Redacció, suscripció i publicació
c.- Aclariment de les resolucions judicials
TEMA 11.- LES GARANTIES CONSTITUCIONALS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- Conseqüències de la constitucionalització com a drets fonamentals de les garantíes processals
a.- Aplicació directa i immediata
b.- Interpretació de conformitat amb els Tractats Internacionals
c.- Regulació per Llei Orgànica
d.- Tutela judicial mitjaçant per un procediment preferent i sumari
e.- Possibilitat de demanar la tutela del TC mitjançant recurs d'ampare
f.- Especial protecció davant TC per la vía del recurs d'inconstitucionalitat
2.- El TC como a òrgan suprem d'interpretació de la Constitució
TEMA 12.- EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA I A LA NO INDEFENSIÓ 1.-Dret d'accès als Tribunals
a.- Dret a la obertura del procés
b.- L'exigència de postulació
2.- Dret a obtenir una sentència fundada en dret
a.- La motivació de les sentències
b.- La congruència de les sentències
3.- Dret a la efectivitat de les resolucions judicials
a.- La immodificabilitat
b.- Les mesures cautelars
c.- La execució
4.- Dret al recurs legalment previst
5.- Dret a la no indefensió
a.- Concepte
b.- Requisits
TEMA 13.- EL DRET AL JUTGE ORDINARI PREDETERMINAT PER LA LLEI 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Requisits del jutje legal-constitucional
3.- Desenvolupament legislatiu
4.- El dret al jutge ordinari i l'Audiència Nacional
TEMA 14.- EL DRET A LA DEFENSA I A LA ASSISTÈNCIA DE LLETRAT 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Dret al intèrpret
3.- Dret a l'última paraula
4.- Dret a la assistència lletrada: finalitat, nomenament d'advocat d'ofici, rellevància de l'absència d'advocat, i límits
TEMA 15.- EL DRET A LA PROVA 1.- Concepte
2.- Àmbit d'aplicació i titularitat
3.- Dret a la defensa i dret a la prova
4.- Límits
5.- Control constitucional de la infracció del dret a la prova
TEMA 16.- ELS DRETS A UN PROCÉS PÚBLIC I AMB TOTES LES GARANTÍES 1.- Dret un procés públic: finalitat, àmbit d'aplicació en el procés penal (el secret sumarial), i límits
2.- Dret a un procés amb totes les garanties
a.- Abast
b.- Dret a la igualtat d'armes processals
c.- Dret a la imparcialitat judicial
TEMA 17.- EL DRET A UN PROCÉS SENSE DILACIONS INDEGUDES 1.- Autonomia i contingut
2.- Naturalesa jurídica
3.- Àmbit d'aplicació
4.- Criteris objectius
5.- La reparació del dret vulnerat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A9
35 0 35
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A9
10 24 34
Mètode del cas (dret)
A7
A9
10 10 20
Debats
A9
4 6 10
Atenció personalitzada
8 0 8
 
Proves objectives de tipus test
A7
A9
2 10 12
Proves pràctiques
A7
C4
2 10 12
Proves orals
A7
A9
2 15 17
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de l'organització judicial espanyola
Sessió Magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del professor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Mètode del cas (dret) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Debats Després de visualitzar una pelicula o analitzar una notícia publicada en un mitja de comunicació es realitzarà un debat amb els alumnes a l'aula
Atenció personalitzada Es realitzarà a través de tutories

Atenció personalitzada
Descripció
ATENCIÓ PERSONALITZADA ES SOLUCIONEN ELS PROBLEMES QUE PUGUI TENIR QUALSEVOL ALUMNE EN EL SEGUIMENT I APRENENTATGE DE LA MATERIA PRESENTACIONS/EXPOSICIONS S'INDIQUEN L'ESQUEMA I LES PAUTES QUE HA DE SEGUIR L'ALUMNE PER PODER FER LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL RESOLUCIÓ DE PROBLEMS ES PRETEN QUE L'ALUMNE ADQUIREIXI EL DOMINI DE LES EINES PRÀCTIQUES A LA MATERIA TREBALLS S'ORIENTA RESPECTE DELS MATERIALS BIBILOGRÀFICS I JURISPRUDENCIALS QUE HA DE FER SERVIR L'ALUMNE

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A7
C4
La segona prova avaluativa consistirà en una pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 25%
Proves orals
A7
A9
La tercera prova avaluativa serà un examen oral on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura , a excepció dels que hagin alliberat la part corresponent a la primera prova 50%
Proves objectives de tipus test
A7
A9
La primera prova avaluativa consistirà en fer un examen alliberatori d'una part del temari. Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb independencia de les activitats avaluatives, els alumnes voluntariament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un examen oral dels continguts de tota l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica RAMOS MENDEZ, El sistema procesal español, 7, Edit. Atelier
MONTERO/BARONA/GÓMEZ/MONTÓN, Derecho Jurisdiccional, I,, , Edit. Tirant lo blanch
ORTELLS, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. Punto
GÓMEZ DE LIAÑO, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. FORUM,
GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. Colex,
PICÓ I JUNOY, Las garantías constitucionales del proceso, , Edit. J.Mª. Bosch editor

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent