DATOS IDENTIFICATIVOS 2016_17
Asignatura (*) INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL Código 15214006
Titulación
Grado en Derecho (2009)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Privado,Procesal y Financiero
Coordinador/a
ADAN DOMENECH, FEDERICO
CERRATO GURI, ELISABET
Correo-e federic.adan@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
roser.casanova@urv.cat
Profesores/as
ADAN DOMENECH, FEDERICO
CERRATO GURI, ELISABET
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Web http://www.fcj.urv.cat
Información relevante En aquesta assignatura es preten realitzar una primera aproximació al estudiant, respecte de la organització i funcionament de la nostra administració de justícia. Estudi que es concretarà en tres grans grups: la organització judicial, el personal que intervé en l'administració de justícia des de les diferents vessants i els actes processal que es duen a terme davant dels jutgats

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A3 Asesorar, mediar, negociar y resolver conflictos desde una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documentos jurídicos o con relevancia jurídica complejos
 A7 Ser consciente de la función del derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y económicas
 A9 Conocer en profundidad las principales instituciones jurídicas públicas y privadas, su génesis y evolución histórica
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo jurídico
 B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación
 B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A3 Genérico
 A6 Genèric
 A7 Comprendre la transcendencia y el sentido de las normas jurídicas procesales en la regulación de los conflictos jurídicos
 A9 Conoce, comprendre e interpreta correctamente el contenido de las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1.- EL SISTEMA PROCESAL: CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES 1.- Concepte de dret processal
2.- Prohibició de la Autotutela
3.- Elements fonamentals del Dret processal
4.- Eficàcia de les normes processals
a.- Eficàcia temporal
b.- Eficàcia territorial
5.- Els principis del sistema processal
TEMA 2.- LES FONTS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- El problema de les fonts del sistema processal
2.- La Constitució
3.- La costum
4.- Lleis processals
5.- Els Tractats internacionals
6.- La jurisprudència
7.- Els principis generals del Dret
TEMA 3.- LA JURISDICCIÓ 1.- Definició i característiques
a.- Independència de la jurisdicció
b.- Exclusivitat de la jurisdicció
c.- Unitat de la jurisdicció. Ordres jurisdiccionals
2.- Els conflictes jurisdiccionals
a.- Conflictes de jurisdicció
b.- Conflictes de competència
c.- Qüestions de competència
3.- El Consell General del Poder Judicial
a.- Composició i organització
b.- Funcions
4.- El Govern intern dels Jutgats i Tribunals
a.- Les Sales de Govern
b.- Els presidents de Tribunals i Audiències
c.- Els presidents de Sales i Jutgats
d.- Els Jutges degans i la Junta de Jutges
e.- La inspecció de Jutgats i Tribunals
TEMA 4.- ELS TRIBUNALS DE JUSTICIA 1.- Criteris d'organització
2.- Òrgans unipersonals i col.legiats. Magistrat ponent
3.- Jurisdicció ordinària
a.- Tribunals Superiors de Justícia
b.- Audiència Nacional
c.- Tribunal Suprem
4.- Jurisdicció especial
a.- Tribunal Constitucional
b.- Tribunal Jurat
5.- Tribunals supranacionals
TEMA 5.- EL PERSONAL JURISDICCIONAL 1.- Els jutges i magistrats
a.-Enumeració del personal jurisdiccional
b.- Diferents formes d'ingrés a la carrera judicial
c.- Incapacitats, inconpatibilitats i prohibicions
d.- Promoció del personal jurisdiccional
e.- Drets i dueres
f.- Substitució de jutges i magistrats
g.- Magistrat suplent
h.- La imparcialitat. Abstenció i recusació
i.- Responsabilitat del òrgan judicial
j.- Responsabilitat patrimonial del Estat pel funcionament Administració de justícia
2.- El secretari judicial
a.- Funcions
b.- Estatut
TEMA 6.- EL PERSONAL AUXILIAR I COLABORADOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 1.- Personal de la oficina judicial
a.- Cos de gestió processal i admva
b.- Cos de tramitació processal i admva
c.- Cos d'auxili judicial
2.- Personal colaborador
a.- Policia judicial
b.- Metges forenses
c.- Institucions pericials
3.- Postulació processal
4.- Els advocats
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
5.- Els procuradors
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
TEMA 7.- LES PARTS 1.- Concepte i fonament
2.- Principi de dualitat de posicions processals
3.- Capacitat per ser part i processal
4.- Legitimació
5.- Litisconsorci. Pluralitat de parts
6.- Intervenció de tercers
7.- El dret a l'assistència jurídica gratuïta
a.- Concepte i requisits
b.- Procediment
c.- Extinció
TEMA 8.- DIFERENTS TIPUS DE JUDICIS 1.-Elements fonamentals
2.- Classes de processos
1.-Declaració, execució i cautela
2.-Ordinaris i especials, plenaris i sumaris
3.- El procés civil
4.- El procés penal
5.- El procés laboral
6.- El procés contenciós-administratiu
TEMA 9.- ELS ACTES PROCESSALS 1.- Concepte
2.- Requisits dels actes processals
a.- Producció externa. Oralitat/escriptura.L'idioma
b.- Lloc
c.- Temps: Dies i hores hàbils. Caràcter improrrogable. Còmput.
3.- Nul.litat dels actes processals
a.- Mitjans per la denuncia de la nul.litat
b.- Motius de la nul.litat
4.- Clasificació dels actes processals
a.- Actes processals de les parts
b.- Actes processals del jutge
5.- La cosa jutgada
6.- Actes de comunicació
a.- Comunicacions entre Tribunals
b.- Comunicacions a funcionaris
c.- Comunicacions a particulars
TEMA 10.- FUNCIONAMENT DELS TRIBUNALS 1.- Audiència pública
2.- Les vistes
a.- Assenyalament
b.- Suspensió
c.- Celebració i documentació
d.- Correccions disciplinàries
3.- Formació de les resolucions judicials en els òrgans col.legiats
a.- Deliberació, votació i fallo
b.- Redacció, suscripció i publicació
c.- Aclariment de les resolucions judicials
TEMA 11.- LES GARANTIES CONSTITUCIONALS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- Conseqüències de la constitucionalització com a drets fonamentals de les garantíes processals
a.- Aplicació directa i immediata
b.- Interpretació de conformitat amb els Tractats Internacionals
c.- Regulació per Llei Orgànica
d.- Tutela judicial mitjaçant per un procediment preferent i sumari
e.- Possibilitat de demanar la tutela del TC mitjançant recurs d'ampare
f.- Especial protecció davant TC per la vía del recurs d'inconstitucionalitat
2.- El TC como a òrgan suprem d'interpretació de la Constitució
TEMA 12.- EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA I A LA NO INDEFENSIÓ 1.-Dret d'accès als Tribunals
a.- Dret a la obertura del procés
b.- L'exigència de postulació
2.- Dret a obtenir una sentència fundada en dret
a.- La motivació de les sentències
b.- La congruència de les sentències
3.- Dret a la efectivitat de les resolucions judicials
a.- La immodificabilitat
b.- Les mesures cautelars
c.- La execució
4.- Dret al recurs legalment previst
5.- Dret a la no indefensió
a.- Concepte
b.- Requisits
TEMA 13.- EL DRET AL JUTGE ORDINARI PREDETERMINAT PER LA LLEI 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Requisits del jutje legal-constitucional
3.- Desenvolupament legislatiu
4.- El dret al jutge ordinari i l'Audiència Nacional
TEMA 14.- EL DRET A LA DEFENSA I A LA ASSISTÈNCIA DE LLETRAT 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Dret al intèrpret
3.- Dret a l'última paraula
4.- Dret a la assistència lletrada: finalitat, nomenament d'advocat d'ofici, rellevància de l'absència d'advocat, i límits
TEMA 15.- EL DRET A LA PROVA 1.- Concepte
2.- Àmbit d'aplicació i titularitat
3.- Dret a la defensa i dret a la prova
4.- Límits
5.- Control constitucional de la infracció del dret a la prova
TEMA 16.- ELS DRETS A UN PROCÉS PÚBLIC I AMB TOTES LES GARANTÍES 1.- Dret un procés públic: finalitat, àmbit d'aplicació en el procés penal (el secret sumarial), i límits
2.- Dret a un procés amb totes les garanties
a.- Abast
b.- Dret a la igualtat d'armes processals
c.- Dret a la imparcialitat judicial
TEMA 17.- EL DRET A UN PROCÉS SENSE DILACIONS INDEGUDES 1.- Autonomia i contingut
2.- Naturalesa jurídica
3.- Àmbit d'aplicació
4.- Criteris objectius
5.- La reparació del dret vulnerat

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
2 0 2
Sesión magistral
A7
A9
35 0 35
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A7
A9
10 24 34
Método de Caso (derecho)
A7
A9
10 10 20
Debates
A9
4 6 10
Atención personalizada
8 0 8
 
Pruebas objetivas de tipo test
A7
A9
2 10 12
Pruebas prácticas
A7
C4
2 10 12
Pruebas orales
A7
A9
2 15 17
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de l'organització judicial espanyola
Sesión magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del professor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Método de Caso (derecho) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Debates Després de visualitzar una pelicula o analitzar una notícia publicada en un mitja de comunicació es realitzarà un debat amb els alumnes a l'aula
Atención personalizada Es realitzarà a través de tutories

Atención personalizada
descripción
ATENCIÓ PERSONALITZADA ES SOLUCIONEN ELS PROBLEMES QUE PUGUI TENIR QUALSEVOL ALUMNE EN EL SEGUIMENT I APRENENTATGE DE LA MATERIA PRESENTACIONS/EXPOSICIONS S'INDIQUEN L'ESQUEMA I LES PAUTES QUE HA DE SEGUIR L'ALUMNE PER PODER FER LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL RESOLUCIÓ DE PROBLEMS ES PRETEN QUE L'ALUMNE ADQUIREIXI EL DOMINI DE LES EINES PRÀCTIQUES A LA MATERIA TREBALLS S'ORIENTA RESPECTE DELS MATERIALS BIBILOGRÀFICS I JURISPRUDENCIALS QUE HA DE FER SERVIR L'ALUMNE

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A7
C4
La segona prova avaluativa consistirà en una pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 25%
Pruebas orales
A7
A9
La tercera prova avaluativa serà un examen oral on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura , a excepció dels que hagin alliberat la part corresponent a la primera prova 50%
Pruebas objetivas de tipo test
A7
A9
La primera prova avaluativa consistirà en fer un examen alliberatori d'una part del temari. Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Otros  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Amb independencia de les activitats avaluatives, els alumnes voluntariament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un examen oral dels continguts de tota l'assignatura.


Fuentes de información

Básica RAMOS MENDEZ, El sistema procesal español, 7, Edit. Atelier
MONTERO/BARONA/GÓMEZ/MONTÓN, Derecho Jurisdiccional, I,, , Edit. Tirant lo blanch
ORTELLS, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. Punto
GÓMEZ DE LIAÑO, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. FORUM,
GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho Procesal, , Edit. Colex,
PICÓ I JUNOY, Las garantías constitucionales del proceso, , Edit. J.Mª. Bosch editor

Complementaria

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.