DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Codi 15214105
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
TORRES ROSELL, NÚRIA
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
Adreça electrònica gonzalo.quintero@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
ricardo.fernandez@urv.cat
Professors/es
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
TORRES ROSELL, NÚRIA
MORELL CALVO, MIRIAM
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RICARDO
Web
Descripció general Estudi dels diversos delictes existents al nostre Dret penal, mostrant no només la seva regulació, sinó també la interpretació que en fan els tribunals a l'hora de la seva aplicació en la pràctica. Igualment, en aquesta assignatura l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits a la Part General del Dret penal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A4 Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
 A6 Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de documents jurídics
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Els delictes contra la vida 1.1. Homicidi
1.2. Assassinat
1.3. Auxili i inducció al suicidi. Especial referència a l'eutanàsia
1.4. Avortament.
1.5. Lesions al fetus i manipulacions genètiques.
Tema 2. Els delictes contra la integritat 2.1. Lesions
2.2. Violència física o psíquica en l'àmbit familiar.
Tema 3. Els delictes contra la llibertat 3.1. Detencions il·legals
3.2. Amenaces
3.3. Coaccions
Tema 4. Els delictes contra la llibertat sexual 4.1. Agressions sexuals
4.2. Abusos sexuals
4.3. ASsetjament sexual
4.4. Exhibicionisme i provocació sexual
4.5. Prostitució i corrupció de menors.
Tema 5. El delicte d'omissió del deure d'auxili 5.1. Omissió del deure d'auxili
Tema 6. Delictes contra la intimitat i contra l'honor, 6.1. Descobriment i revel·lació de secrets
6.2. Violació de la llar
6.3. Calúmnies i injúries
Tema 7. Delictes contra les relacions familiars 7.1. Trencament dels deures de custòdia i inducció de menors a l'abandonament del domicili
7.2. Sostracció de menors
7.3. Abandonament de família, menors o incapaços
Tema 8. Delictes contra el patrimoni 8.1 Furt
8.2 Robatori
8.3. Extorsió
8.4. Robatori i furt d'ús de vehicles
8.5. Usurpació
8.6. Danys
Tema 9. Defraudacions 9.1. Estafa
9.2. Apropiació indeguda
9.3. Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues
Tema 10. Falsedats 10.1. Falsificació de moneda
10.2. Falsificació de documents públics, oficials i mercantils
10.3. Falsificació de documents privats.
10.4. Falsificació de certificats
Tema 11. Delictes contra la seguretat col·lectiva 11.1. Delictes contra la salut pública: especial referència al tràfic de drogues
11.2. Delictes contra la seguretat vial
Tema 12. Delictes contra l'Administració Pública 12.1. Prevaricació
12.2. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes
12.3. Desobediència i denegació d'auxili
12.4. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets
12.5. Suborn
12.6. Tràfic d'influències
12.7. Malversació
Tema 13. Delictes contra l'Administració de Justícia 13.1. Prevaricació
13.2. Omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la seva persecució
13.3.Encobriment
13.4.Realització arbitrària del propi dret
13.5. Acusació i denúncia falsa
13.6. Fals testimoni
13.7. Trencament de condemna
Tema 14. Delictes contra l'ordre constitucional 14.1. Rebel·lió
14.2.Delictes contra la Corona
14.3.Delictes relatius a l'exercici dels Drets fonamentals
14.4.Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A9
60 60 120
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A4
10 10 20
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A4
A6
10 35 45
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves mixtes
A9
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne. L'exercici es planteja i resol a l'aula
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. L'exercici es resol a casa, es lliura per escrit i es comenta posteriorment a l'aula.

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució dels dubtes que puguin sorgir en la realització de les tasques. L'atenció personalitzada pot ser tant personal com electrònica. Les tutories presencials es concertaran prèviament per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A4
A6
Amb la finalitat de treballar i avaluar les competències associades a aquesta activitat, es proposaran una sèrie d'exercicis pràctics a resoldre a casa, que es lliuraran per escrit i es resoldran poseriorment a classe. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran amb cadascun dels exercicis. 50%
Proves mixtes
A9
Les proves mixtes s'orienten a acreditar l'adquisició dels continguts teòrics de la matèria. Consistexen en una pregunta de desenvolupament i quatre preguntes curtes. Les proves es realitzaran al final del quadrimestre. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder superar l'assignatura, cal haver aprovat per separat la part de teoria (proves mixtes objectives finals) i pràctica (debat i resolució de problemes).

De forma alternativa, s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament.


En segona convocatòria, l'examen consistirà en una pregunta de desenvolupament i quatre preguntes curtes (50%) i una prova pràctica, consistent en la resolució d'un exercici de la mateixa naturalesa dels treballats durant el curs (50%). En segona convocatòria, l'alumne s'examinarà de la part o parts suspeses en primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

1. Quintero Olivares, G. (Dir.). Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. 7a. ed. Thomson-Aranzadi. Cizur Menor, 2008

2. Muñoz conde, F. Derecho Penal. Parte Especial. 16a ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET PENAL. PART GENERAL/15214104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent