DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Codi 15214105
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
Adreça electrònica gonzalo.quintero@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
carloshugo.preciado@urv.cat
Professors/es
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
TORRES ROSELL, NÚRIA
MORELL CALVO, MIRIAM
PRECIADO DOMENECH, CARLOS HUGO
Web
Informació rellevant Estudi dels diversos delictes que tipifica el Codi penal espanyol, atenent no només a la seva regulació positiva, sinó també a la interpretació que en fan els tribunals a l'hora de la seva aplicació. En aquesta assignatura l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits a la Part General del Dret penal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A4 Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
 A6 Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de documents jurídics
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Els delictes contra la vida - Homicidi
- Assassinat
- Auxili i inducció al suicidi. Especial referència a l'eutanàsia
- Avortament.
Tema 2. Els delictes contra la integritat - Lesions
- Violència física o psíquica en l'àmbit familiar.
Tema 3. Els delictes contra la llibertat - Detencions il·legals
- Amenaces
- Coaccions
Tema 4. Delictes contra la integritat moral - Tortura
- Tracte degradant
Tema 5. Tracta de sers humans - El delicte de tracta de sers humans
Tema 7. Els delictes contra la llibertat sexual - Agressions sexuals
- Abusos sexuals
- Assetjament sexual
- Prostitució i corrupció de menors.
Tema 8. El delicte d'omissió del deure d'auxili - Omissió del deure d'auxili
Tema 9. Delictes contra la intimitat i contra l'honor. - Descobriment i revel·lació de secrets
- Violació de la llar
- Calúmnies i injúries
Tema 10. Delictes contra les relacions familiars - Trencament dels deures de custòdia i inducció de menors a l'abandonament del domicili
- Sostracció de menors
- Abandonament de família, menors o incapaços
Tema 11. Delictes contra el patrimoni - Furt
- Robatori
- Robatori i furt d'ús de vehicles
- Danys
Tema 12. Defraudacions i insolvències punibles - Estafa
- Apropiació indeguda
- Insolvències punibles
Tema 13. Falsedats - Falsificació de moneda
- Falsificació de documents públics, oficials i mercantils
- Falsificació de documents privats.
- Falsificació de certificats
Tema 14. Delictes contra la seguretat col·lectiva - Delictes contra la salut pública: especial referència al tràfic de drogues
- Delictes contra la seguretat vial
Tema 15. Delictes contra l'Administració Pública - Prevaricació
- Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets
- Suborn
- Tràfic d'influències
- Malversació
- Fraus a l'Administració
Tema 16. Delictes contra l'Administració de Justícia - Prevaricació
- Omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la seva persecució
- Encobriment
- Realització arbitrària del propi dret
- Acusació i denúncia falsa
- Fals testimoni
- Trencament de condemna

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A9
50 60 110
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
12 28 40
Resolució de problemes, exercicis
A4
A6
C2
10 25 35
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
2 4 6
Proves de desenvolupament
A4
A6
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne. L'exercici es planteja i resol a l'aula
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. L'exercici requereix que l'alumne prepari material de suport a casa (lectures, jurisprudència,...) si bé la resolució del cas es realitza a l'aula.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució dels dubtes que puguin sorgir en la realització de les tasques. L'atenció personalitzada pot ser tant personal com electrònica. Les tutories presencials es concertaran prèviament per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
Es proposaran un o diversos casos pràctics a l'aula que l'alumne haurà de qualificar de forma individual. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran en cada exercici. 20%
Resolució de problemes, exercicis
A4
A6
C2
Es proposaran un o diversos casos pràctics que l'alumne haurà de resoldre a l'aula. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran amb cadascun dels exercicis. 20%
Proves de desenvolupament
A4
A6
En les proves de desenvolupament l'alumne haurà de desenvolupar la resposta a les qüestions formulades sobre aspectes concrets del programa. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%. Per aprovar l'assignatura en primera convocatòria, seguint el sistema d'avaluació continuada cal que l'alumne superi per separat tant la part teòrica (60%) com la part pràctica (40%) de l'assignatura.

L'alumne que en AC no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final havent superat per separat la part teòrica i pràctica, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà en una prova teòrica (60% de la nota) i una prova de caràcter pràctic (40%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Quan l'alumne, tot i no haver superat l'AC, hagi aprovat una de les dues parts -teoria o pràctica- només haurà d'examinar-se en segona convocatòria de la part suspesa.

Durant la realització de les proves avaluatives de l'AC i en l'examen de segona convocatòria es limitarà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).

Les peticions de revisió d'examen hauran de ser sol·licitades per escrit motivat en els dos dies següents a la publicació de les notes.


Fonts d'informació

Bàsica

1. Quintero Olivares, G. (Dir.). Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. 7a. ed. Thomson-Aranzadi. Cizur Menor, 2011

2. Muñoz conde, F. Derecho Penal. Parte Especial. 16a ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010

3. Quintero Olivares (Dir.), Esquemas de la parte especial del Derecho penal, Tirant lo Blanch, 2011.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET PENAL. PART GENERAL/15214104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent