DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DRET PROCESSAL PENAL Codi 15214120
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
PERARNAU MOYA, JOAN
CERRATO GURI, ELISABET
Adreça electrònica elisabet.cerrato@urv.cat
joan.perarnau@urv.cat
xenia.fuguet@urv.cat
Professors/es
CERRATO GURI, ELISABET
PERARNAU MOYA, JOAN
FUGUET CARLES, XENIA
Web
Descripció general L'assignatura de Dret processal penal té com a principals objectius explicar els diferents tipus de judicis de caràcter penal existents en el nostre ordenament jurídic, així com l'anàlisis de les diferents activitats processals que es poden dur a terme en cadascuna de les etapes i fases dels procediments judicials penals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina autoritzada
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES

1. Los sistemas procesales penales: a)sistema acusatorio, b) sistema inquisitivo, c) sistema mixto.
2. El sistema procesal español diseñado por la LECrim de 1882.
3. Los principios informadores del proceso penal: a) El principio de oficialidad, b) El principio de legalidad. 4. Los principios del procedimiento penal: a) oralidad, b) inmediación y c) publicidad.
TEMA 2. LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL PENAL


1. La jurisdicción penal
2. La competencia penal: objetiva, funcional y territorial
TEMA 3. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Concepto de partes
2. Partes acusadoras: a) el Ministerio Fiscal; b) el acusador particular; c) El acusador popular; d) el acusador privado; e) El actor civil
3. Las partes acusadas: a) el inculpado; b) el responsable civil
4. Pluralidad de partes en el proceso penal
TEMA 4. ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y OBJETO DEL PROCESO PENAL

1. Estructura: instrucción, juicio y ejecución
2. Tipos de procesos penales
3. Objeto del proceso penal: a)concepto; b) elementos identificadores del objeto del proceso: el hecho punible y el acusado; c) el objeto civil del proceso penal
TEMA 5. LA INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL


1. Nociones introductorias
2. La denuncia
3. El atestado
4. La querella
5. La citación del imputado
TEMA 6. LA INSTRUCCIÓN

1. Perspectiva constitucional de la instrucción
2. Sujetos de la instrucción
3. Procedimiento de instrucción
4. Diligencias de instrucción: la inspección ocular; el cuerpo del delito; la declaración del imputado y testigos; el careo; los informes periciales; la entrada y registro en domicilios; la investigación y registro de documentos; el control de las comunicaciones privadas; el secuestro de medios de publicación o difusión
5. El auto de procesamiento
6. Conclusión de la instrucción
7. El sobreseimiento
TEMA 7. LAS MEDIDAS CAUTELARES


1. Medidas cautelares personales
2. Medidas cautelares de contenido patrimonial
TEMA 8. EL JUICIO ORAL

1. Los escritos de calificación provisional
2. Los artículos de previo pronunciamiento
3. La prueba en el juicio oral
4. La celebración del juicio oral
TEMA 9. CONCLUSIÓN DEL PROCESO PENAL


1. La sentencia penal
2. La prejudicialidad
3. La cosa juzgada
4. El coste soportable del juicio
TEMA 10. LOS MEDIOS DE IMPUGANCIÓN

1. Los recursos ordinarios
2. El recurso de casación
3. La revisión penal
TEMA 11. JUICIOS PENALES ORDINARIOS Y ESPECIALES

1. El juicio ordinario por delitos
2. El procedimiento penal abreviado
3. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
4. El juicio ante el Tribunal del Jurado
5. El juicio de faltas
6. Los juicios penales especiales
TEMA 12. LA EJECUCIÓN PENAL
1. Concepto. La ejecución como manifestación de la tutela efectiva
2. La ejecución de la pena
3. La ejecución de la condena civil

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
1 1 2
Sessió Magistral
A7
B3
2 5 7
Debats
A3
B2
10 12 22
Presentacions / exposicions
A3
B2
2 2 4
Treballs
A3
B2
C4
9 25 34
Atenció personalitzada
A3
2 0 2
 
Proves mixtes
A3
B2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició general de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació general dels temes del programa
Debats Discussió a classe de problemes o qüestions prèviament seleccionades
Presentacions / exposicions Exposició de temes diversos a classe
Treballs Redacció d'escrits jurídics i resolució de casos pràctics

Atenció personalitzada
Descripció
A mesura que es desenvolupi l'assignatura, el professor atendrà els dubtes de l'alumne durant l'horari d'atenció als alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
A3
B2
Discussió a classe dels mòduls optatius 20%
Presentacions / exposicions
A3
B2
Exposició oral dels treballs que integren els mòduls optatius i discussió en grup dels mateixos a classe 20%
Treballs
A3
B2
C4
Realització de treballs pràctics que es troben als mòduls optatius 20%
Proves mixtes
A3
B2
Realització d'una prova test i/o preguntes breus del contingut de l'assignatura 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

I. L'assignatura s'imparteix a través d'un sistema de mòduls que, a principi de curs, el professor deixarà al servei de copisteria de la Facultat. L'aprenentatge per mòduls estructura cada lliçó del curs en 4 mòduls.

II. Descripció dels mòduls:

Primer mòdul: ho entens? Es tracta d'un espai destinat a que l'alumne, a l'inici de cada classe (30-45 minuts), plantegi els dubtes o qüestions que estimi necessaris sobre la lectura que haurà fet a casa de la lliçó corresponent al manual que utilitzi per preparar l'assignatura.

Segon a quart mòduls: s'haurà de resoldre a classe qualsevol de les següents activitats: a debat; buscant els errors; resol els problemes; veritat o fals?; busca per internet; o aprèn a redactar un escrit jurídic.

III. Avaluació

III. Avaluació

Per superar l'assignatura és imprescindible:

a) Superar el test i/o preguntes breus, que tindrà lloc el dia assenyalat a la guia docent de la primera convocatòria;

b) Assistir i participar activament, com a mínim, al 80% de les classes;

c) Lliurar al professor els mòduls de tres lliçons (a escollir pel professor, i que s'indicaran amb temps suficient als alumnes). Cada activitat lliurada haurà de tenir una valoració mínima de 5. Els alumnes que no superin 1 dels 3 mòduls podran recuperar-lo abans que acabi el curs. Els que aprovin els 3 mòduls podran presentar-se a la prova test i/o preguntes breus el dia assenyalat a la guia docent de la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

Es recomana el següent manual: RAMOS MENDEZ, Francisco: Enjuiciamiento Criminal, 9ª lectura constitucional, edit. Atelier, Barcelona, 2010.

Altres lectures recomanades:

- ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho Procesal Penal, 3ª edic., Edit. Marcial Pons, 2007.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., (et altri): Derecho Procesal Penal, 5ª edición, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003.

- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, 2ª edic., Edit. Colex, Madrid, 2007

- GÓMEZ DE LIAÑO, F.. Proceso penal, Edit. Forum, 2003.

- LORCA NAVARRETE, y LOZANO-HIGUERO: Tratado de Derecho Procesal Penal, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2003.

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO,A., BARONA VILAR: Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal, 16ª edic., edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

 

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET PROCESSAL CIVIL/15214119
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent