DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DRET PROCESSAL PENAL Codi 15214120
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
PERARNAU MOYA, JOAN
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Adreça electrònica joan.perarnau@urv.cat
roser.casanova@urv.cat
Professors/es
PERARNAU MOYA, JOAN
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Web
Descripció general L'assignatura de Dret processal penal té com a principals objectius explicar els diferents tipus de judicis de caràcter penal existents en el nostre ordenament jurídic, així com l'anàlisi de les diferents activitats processals que es poden dur a terme en cadascuna de les etapes i fases dels procediments judicials penals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina autoritzada
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES

1. Los sistemas procesales penales: a)sistema acusatorio, b) sistema inquisitivo, c) sistema mixto.
2. El sistema procesal español diseñado por la LECrim de 1882.
3. Los principios informadores del proceso penal: a) El principio de oficialidad, b) El principio de legalidad. 4. Los principios del procedimiento penal: a) oralidad, b) inmediación y c) publicidad.
TEMA 2. LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL PENAL


1. La jurisdicción penal
2. La competencia penal: objetiva, funcional y territorial
TEMA 3. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Concepto de partes
2. Partes acusadoras: a) el Ministerio Fiscal; b) el acusador particular; c) El acusador popular; d) el acusador privado; e) El actor civil
3. Las partes acusadas: a) el inculpado; b) el responsable civil
4. Pluralidad de partes en el proceso penal
TEMA 4. ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y OBJETO DEL PROCESO PENAL

1. Estructura: instrucción, juicio y ejecución
2. Tipos de procesos penales
3. Objeto del proceso penal: a)concepto; b) elementos identificadores del objeto del proceso: el hecho punible y el acusado; c) el objeto civil del proceso penal
TEMA 5. LA INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL


1. Nociones introductorias
2. La denuncia
3. El atestado
4. La querella
5. La citación del imputado
TEMA 6. LA INSTRUCCIÓN

1. Perspectiva constitucional de la instrucción
2. Sujetos de la instrucción
3. Procedimiento de instrucción
4. Diligencias de instrucción: la inspección ocular; el cuerpo del delito; la declaración del imputado y testigos; el careo; los informes periciales; la entrada y registro en domicilios; la investigación y registro de documentos; el control de las comunicaciones privadas; el secuestro de medios de publicación o difusión
5. El auto de procesamiento
6. Conclusión de la instrucción
7. El sobreseimiento
TEMA 7. LAS MEDIDAS CAUTELARES


1. Medidas cautelares personales
2. Medidas cautelares de contenido patrimonial
TEMA 8. EL JUICIO ORAL

1. Los escritos de calificación provisional
2. Los artículos de previo pronunciamiento
3. La prueba en el juicio oral
4. La celebración del juicio oral
TEMA 9. CONCLUSIÓN DEL PROCESO PENAL


1. La sentencia penal
2. La prejudicialidad
3. La cosa juzgada
4. El coste soportable del juicio
TEMA 10. LOS MEDIOS DE IMPUGANCIÓN

1. Los recursos ordinarios
2. El recurso de casación
3. La revisión penal
TEMA 11. JUICIOS PENALES ORDINARIOS Y ESPECIALES

1. El juicio ordinario por delitos
2. El procedimiento penal abreviado
3. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
4. El juicio ante el Tribunal del Jurado
5. El juicio de faltas
6. Los juicios penales especiales
TEMA 12. LA EJECUCIÓN PENAL
1. Concepto. La ejecución como manifestación de la tutela efectiva
2. La ejecución de la pena
3. La ejecución de la condena civil

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
1 1 2
Sessió Magistral
A7
B3
20 5 25
Debats
A3
B2
10 12 22
Treballs
A3
C4
7 11 18
Atenció personalitzada
A3
2 0 2
 
Proves orals
A3
C4
1 1 2
Proves pràctiques
A3
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició general de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació dels temes del programa
Debats Discussió a classe de problemes o qüestions prèviament seleccionades
Treballs Redacció d'escrits jurídics i resolució de casos pràctics
Atenció personalitzada Realització de tutories

Atenció personalitzada
Descripció
A mesura que es desenvolupi l'assignatura, el professor atendrà els dubtes de l'alumne durant l'horari d'atenció als alumnes, prèvia petició per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A3
la primera prova pràctica consistirà en l'entrega d'una pràctica que tindrà el valor del 20% de la nota; i la segona serà una pràctica integrada que es realitzarà a classe i tindrà el valor del 30% de la nota 50%
Proves orals
A3
C4
Realització d'un examen oral 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- L'avaluació continuada consisteix en la realització de tres proves avaluatives: la primera consistirà en l'entrega d'una pràctica que tindrà el valor del 20% de la nota; la segona serà una pràctica integrada que es realitzarà a classe i tindrà el valor del 30% de la nota; i la tercera serà una prova teòrica oral de tot el temari de l'assignatura que tindrà el valor del 50% de la nota.

- En segona convocatòria es realitzà un únic examen de tot el temari.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

Es recomana l'última edició del següent manual: RAMOS MÉNDEZ, Francisco: Enjuiciamiento Criminal, lectura constitucional, edit. Atelier, Barcelona.

Altres lectures recomanades (buscar l'última edició):

- ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho Procesal Penal, edit. Marcial Pons.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., (et altri): Derecho Procesal Penal, edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, edit. Colex, Madrid.

- GÓMEZ DE LIAÑO, F.. Proceso penal, edit. Forum.

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO,A., BARONA VILAR: Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal, edit. Tirant lo Blanch, Valencia.

 

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15214006
DRET PROCESSAL CIVIL/15214119
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent