DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRET PROCESSAL PENAL Codi 15214120
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
CASANOVA MARTÍ, ROSER
PERARNAU MOYA, JOAN
Adreça electrònica joan.perarnau@urv.cat
roser.casanova@urv.cat
Professors/es
PERARNAU MOYA, JOAN
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Web
Descripció general L'assignatura de Dret processal penal té com a principals objectius explicar els diferents tipus de judicis de caràcter penal existents en el nostre ordenament jurídic, així com l'anàlisi de les diferents activitats processals que es poden dur a terme en cadascuna de les etapes i fases dels procediments judicials penals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina autoritzada
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. ELS SISTEMES PROCESSALS PENALS
1. Els sistemes processals penals: a)sistema acusatori, b) sistema inquisitiu, c) sistema mixt.
2. El sistema processal espanyol dissenyat per la LECrim de 1882.
3. Els principis informadors del procés penal: a) El principi d'oficialitat, b) El principi de legalitat. 4. Els principis del procediment penal: a) oralitat, b) immediació i c) publicitat.
TEMA 2. L'ACTIVITAT JURISDICCIONAL PENAL


1. La jurisdicció penal
2. La competència penal: objectiva, funcional i territorial
TEMA 3. L'ACTIVITAT DE LES PARTS EN EL PROCÉS PENAL

1. Concepte de parts
2. Parts acusadores: a) el Ministeri Fiscal; b) l'acusador particular; c) l'acusador popular; d) l'acusador privat; e) l'actor civil
3. Les parts acusades: a) l'inculpat; b) el responsable civil
4. Pluralitat de parts en el procés penal
TEMA 4. ESTRUCTURA, FUNCIÓ I OBJECTE DEL PROCÉS PENAL

1. Estructura: instrucció, judici i execució
2. Tipus de processos penals
3. Objecte del procés penal: a)concepte; b) elements identificadors de l'objecte del procés: el fet punible i l'acusat; c) l'objecte civil del procés penal
TEMA 5. JUDICIS PENALS ORDINARIS I ESPECIALS

1. El judici ordinari per delictes
2. El procediment penal abreujat
3. El procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes
4. El judici davant del Tribunal del Jurat
5. El judici per a l'enjudiciament de delictes lleus

TEMA 6. LA INICIACIÓ DEL PROCÉS PENAL


1. Nocions introductòries
2. La denúncia
3. L'atestat
4. La querella
5. La citació de l'imputat
TEMA 7. LA INSTRUCCIÓ

1. Perspectiva constitucional de la instrucció
2. Subjectes de la instrucció
3. Procediment d'instrucció
4. Diligències d'instrucció
5. L'auto de processament
6. Conclusió de la instrucció
7. El sobreseïment
TEMA 8. LES MESURES CAUTELARS


1. Mesures cautelars personals
2. Mesures cautelars de contingut patrimonial
TEMA 9. EL JUDICI ORAL

1. Els escrits de qualificació provisional
2. Els articles de previ pronunciament
3. La prova en el judici oral
4. La celebració del judici oral
TEMA 10. CONCLUSIÓ DEL PROCÉS PENAL


1. La sentència penal
2. La prejudicialitat
3. La cosa jutjada
4. Els mitjans d'impugnació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
1 1 2
Sessió Magistral
A7
B3
20 5 25
Debats
A3
B2
10 12 22
Treballs
A3
C4
7 11 18
Atenció personalitzada
A3
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A3
1 1 2
Proves pràctiques
A3
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A3
0.5 0.5 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició general de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació dels temes del programa
Debats Discussió a classe de problemes o qüestions prèviament seleccionades
Treballs Redacció d'escrits jurídics i resolució de casos pràctics
Atenció personalitzada Realització de tutories

Atenció personalitzada
Descripció
A mesura que es desenvolupi l'assignatura, el professor atendrà els dubtes de l'alumne durant l'horari d'atenció als alumnes, prèvia petició per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A3
Realització d'una pràctica integrada 40%
Proves objectives de tipus test
A3
Realització d'un examen tipus test 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A3
Realització d'un examen de preguntes curtes 30%
Altres  

Durant el curs es realitzaran activitats pràctiques l'elaboració de les quals es valorarà positivament de cara a la nota final

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

En segona convocatòria es realitzà un únic examen de tot el temari. En cap cas es guardaran les notes de les activitats desenvolupades durant l'avaluació continuada.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

Es recomana l'última edició dels següents manuals:

- RAMOS MÉNDEZ, Francisco: Enjuiciamiento Criminal, lectura constitucional, edit. Atelier, Barcelona

- NIEVA FENOLL, J., Derecho Procesal Penal, Marcial Pons, Madrid.

- ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho Procesal Penal, edit. Marcial Pons.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., (et altri): Derecho Procesal Penal, edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

- GIMENO SENDRA, V., Manual de Derecho Procesal Penal, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid.

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., BARONA VILAR: Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal, edit. Tirant lo Blanch, Valencia.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15214006
DRET PROCESSAL CIVIL/15214119
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent